Quyết định 28/2018/QĐ-UBND Quảng Trị Quy định phân cấp và trách nhiệm phối hợp quản lý Nhà nước về chợ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

Số: 28/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quảng Trị, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 0 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân cấp và trách nhiệm phối hợp quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố; Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính

 

 

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị)

 

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định phân cấp và trách nhiệm phối hợp quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các chủ thể tham gia quản lý nhà nước về chợ; chủ thể tham gia đầu tư, quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Phân cấp quản lý chợ

Phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý chợ hạng 1 trên địa bàn; việc quản lý chợ hạng 2, hạng 3 thực hiện theo Điều 15 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

Điều 4. Nguyên tắc phân cấp

1. Việc phân cấp bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tính thống nhất trong quản lý nhà nước về chợ từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm, thực trạng quản lý chợ của từng địa phương.

2. UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về chợ, giao Sở Công Thương là cơ quan chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về chợ theo phân cấp quản lý.

Điều 5. Nội dung công tác quản lý nhà nước về chợ

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển chợ của từng thời kỳ phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu của sản xuất, lưu thông hàng hoá và tiêu dùng của nhân dân.

2. Ban hành các chính sách về đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh khai thác chợ:

a) Phân cấp quản lý các dự án đầu tư xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo nâng cấp chợ trên địa bàn;

b) Giao hoặc tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh khai thác chợ;

c) Hướng dẫn xây dựng, phê duyệt Nội quy chợ.

3. Quản lý các chợ do Nhà nước đầu tư xây dựng theo quy định về phân cấp quản lý:

a) Quyết định thành lập, giải thể, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của ban quản lý, tổ quản lý chợ;

b) Ban hành quy định cụ thể việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ;

4. Chỉ đạo, hướng dẫn các Ban Quản lý, Tổ quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý và kinh doanh khai thác chợ về chính sách, nghiệp vụ tổ chức quản lý chợ.

5. Tổ chức công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước về quản lý và phát triển chợ.

6. Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm về hoạt động chợ:

a) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức quản lý nhà nước đối với chợ.

b) Kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc có sự hỗ trợ về kinh phí từ ngân sách nhà nước;

c) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác đăng ký kinh doanh, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường của chủ thể tham gia quản lý và kinh doanh khai thác chợ.

d) Kiểm tra việc đăng ký, kê khai, nộp thuế và các khoản phải thu khác theo quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý và kinh doanh khai thác chợ.

 

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 6. Trách nhiệm Sở Công Thương

1. Cơ quan chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng, triển khai, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển chợ phù hợp từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh; phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định quản lý và đầu tư, phát triển chợ trên địa bàn tỉnh.

2. Làm đầu mối phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại các chợ trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Công Thương danh mục các dự án đầu tư xây dựng chợ có hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

4. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương liên quan khảo sát, kiểm tra thực tế các dự án đầu tư phát triển chợ theo quy hoạch và có ý kiến bằng văn bản về địa điểm xây dựng trước khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

5. Phối hợp với các Sở, Ban ngành chủ quản trong công tác thẩm định dự án, thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo chợ theo quy định của pháp luật; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn thiết kế xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo chợ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

6. Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước về phát triển chợ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý và kinh doanh khai thác chợ; tuyên truyền về chính sách pháp luật cho các thương nhân.

7. Tổ chức thực hiện theo dõi và tổng hợp đánh giá kết quả chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ theo từng năm và giai đoạn trên địa bàn tỉnh.

8. Theo dõi, tổng hợp và đánh giá kết quả hoạt động của chợ, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các chính sách về phát triển chợ.

9. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của thương nhân từng chợ.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý và đầu tư phát triển chợ do UBND tỉnh giao.

Điều 7. Trách nhiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương liên quan tổ chức thẩm định quy hoạch mới, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới chợ do Sở Công Thương thực hiện, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

2. Xem xét, tổng hợp kế hoạch đầu tư xây dựng chợ hàng năm của các huyện, thị xã, thành phố để bố trí vốn hỗ trợ đầu tư chợ từ ngân sách tỉnh theo quy định.

3. Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chợ (sau khi có ý kiến của Sở Công Thương về địa điểm xây dựng); hướng dẫn thủ tục, quy trình trong công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng chợ theo quy định.

4. Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tổng hợp danh mục dự án đầu tư trung hạn trong đó có dự án xây dựng chợ trình UBND tỉnh xem xét theo quy định.

5. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện việc đăng ký kinh doanh của các thương nhân kinh doanh tại chợ.

6. Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách nhà nước và chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng chợ theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm Sở Tài chính

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh quy định mức giá các loại dịch vụ liên quan đến hoạt động của chợ theo Luật Phí và lệ phí.

2. Hướng dẫn, cơ chế tự chủ tài chính áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp thực hiện chức năng quản lý chợ (theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.

3. Hướng dẫn và giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính.

Điều 9. Trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương liên quan lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dành quỹ đất để đầu tư xây dựng chợ theo quy hoạch và kế hoạch phát triển chợ tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Hướng dẫn UBND cấp huyện, các cơ quan liên quan và chủ đầu tư đăng ký các công trình dự án đầu tư xây dựng chợ mà phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để tổng hợp vào danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; các công trình dự án chuyển mục đích sử dụng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác và tổ chức thẩm định, trình phê duyệt.

3. Tổ chức thẩm định hồ sơ về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

4. Hướng dẫn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc có liên quan đến đất đai đối với các chợ theo quy định.

5. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện đánh giá về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các chợ.

Điều 10. Trách nhiệm Sở Xây dựng

1. Chủ trì, thẩm định thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng công trình đối với công trình xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo chợ theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ ban hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND cấp huyện hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thiết kế xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo chợ theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 9211: 2012 Chợ) và tiêu chí chợ an toàn thực phẩm theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và số người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp quản lý chợ theo đúng thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND cấp huyện sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các Ban quản lý, tổ quản lý chợ theo đúng quy định, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Điều 12. Trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế

Phối hợp với Sở, Ban ngành và địa phương có liên quan quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn của tỉnh theo quy định của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 13. Trách nhiệm Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các chợ trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác phòng cháy và chữa cháy; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy; nâng cao hiệu quả quản lý phòng cháy, chữa cháy trong đầu tư xây dựng tại các chợ, hạn chế nguy cơ dẫn đến mất an toàn, gây cháy, nổ. Kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, kịp thời tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có cháy, nổ xảy ra.

Điều 14. Trách nhiệm Cục Thuế tỉnh

1. Hướng dẫn các chủ thể quản lý và kinh doanh khai thác chợ; các thương nhân hoạt động tại chợ đăng ký, kê khai, nộp thuế và các khoản phải thu khác theo quy định của pháp luật.

2. Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản phải nộp khác của các chủ thể tham gia quản lý và kinh doanh khai thác chợ.

Điều 15. Trách nhiệm Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở, Ban ngành và địa phương có liên quan tuyên truyền, phổ biến về pháp luật, chính sách quản lý và đầu tư phát triển chợ; khuyến khích, hỗ trợ Hợp tác xã tham gia quản lý và kinh doanh khai thác chợ.

Điều 16. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan trong công tác lập, rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ theo địa bàn quản lý.

2. Lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ trên địa bàn theo quy hoạch, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư về công tác giải phóng mặt bằng xây dựng chợ, quản lý các hoạt động của chợ theo đúng quy định pháp luật.

3. Quyết định thành lập, giải thể, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của ban quản lý chợ các chợ hạng 2, hạng 3 và chợ hạng 1 được giao quản lý trên địa bàn do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng. Tùy theo tình hình thực tế ở mỗi địa phương, UBND cấp huyện thực hiện phân cấp, đồng thời hướng dẫn cho UBND cấp xã quản lý chợ đối với chợ hạng 3 trên địa bàn; phê duyệt nội quy, phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, phương án cho thuê, đấu giá điểm kinh doanh đối với các chợ hạng 2, hạng 3 và chợ hạng 1 được giao quản lý trên địa bàn (kể cả chợ do doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý).

4. Đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ Ban quản lý hoặc Tổ quản lý (chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư) sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý và kinh doanh khai thác chợ theo Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị đối với các chợ thuộc thẩm quyền phân cấp quản lý.

5. Hướng dẫn, chỉ đạo việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho thương nhân tại các chợ trên địa bàn.

6. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh, thu chi tài chính, văn minh thương mại, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác có liên quan; thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ trên địa bàn được giao quản lý.

7. Giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý và kinh doanh khai thác các chợ trên địa bàn.

8. Báo cáo tình hình đầu tư phát triển chợ; tình hình hoạt của các chợ trên địa bàn theo định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan chức năng liên quan.

Điều 17. Trách nhiệm UBND cấp xã

1. Lập dự án cải tạo, nâng cấp chợ hạng 3 được UBND huyện giao quản lý, trình UBND cấp huyện phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện việc cải tạo các chợ hạng 3 giao quản lý được đầu tư bằng vốn ngân sách theo đúng quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư trên địa bàn; tạo điều kiện cho Ban quản lý/Tổ quản lý chợ, doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh chợ trên địa bàn hoạt động có hiệu quả.

3. Quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý/Tổ quản lý chợ các chợ hạng 3 được UBND cấp huyện giao quyền quản lý trên địa bàn.

4. Thực hiện các phương án chuyển đổi ban quản lý hoặc tổ quản lý chợ hạng 3 sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật tại các chợ, thực hiện các biện pháp về đầu tư phát triển, quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn.

6. Báo cáo tình hình đầu tư phát triển chợ; tình hình hoạt động của các chợ trên địa bàn theo định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan chức năng liên quan.

Điều 18. Trách nhiệm của Ban quản lý/Tổ quản lý chợ

1. Trình UBND cấp huyện phê duyệt Phương án sử dụng điểm kinh doanh và bố trí, sắp xếp các ngành nghề kinh doanh tại chợ; Phương án quy định việc sử dụng, thuê, thời hạn và các biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại chợ; Phương án bảo đảm phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ; Kế hoạch sửa chữa lớn, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển các hoạt động của chợ (khi có nhu cầu).

2. Xây dựng Nội quy chợ trình UBND cấp huyện phê duyệt; tổ chức quản lý, điều hành hoạt động chợ, tổ chức thực hiện Nội quy chợ và xử lý các vi phạm Nội quy chợ.

3. Quyết định việc tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật để lựa chọn thương nhân sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ theo Phương án đã được duyệt.

4. Ký hợp đồng với thương nhân sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ theo Phương án đã được duyệt.

5. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn tổ chức bảo đảm phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ.

6. Tổ chức kinh doanh, phát triển các dịch vụ hỗ trợ như: trông giữ phương tiện vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, cho thuê kho bảo quản cất giữ hàng hóa, cung cấp thông tin thị trường, kiểm định số lượng, chất lượng hàng hóa, vệ sinh môi trường, ăn uống, vui chơi, giải trí và các hoạt động khác trong phạm vi chợ phù hợp với các quy định của pháp luật và theo hướng ngày càng văn minh hiện đại.

7. Tổ chức thu, nộp tiền thuê, sử dụng điểm kinh doanh của thương nhân và các loại phí theo quy định của pháp luật.

8. Kê khai, nộp thuế đúng quy định pháp luật đối với các khoản thu được cấp có thẩm quyền giao.

9. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đoàn thể tổ chức thông tin kinh tế - xã hội, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chính sách, các quy định của pháp luật và nghĩa vụ đối với Nhà nước của thương nhân kinh doanh tại chợ; tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội tại chợ.

10. Chịu trách nhiệm quản lý tài sản và kết quả tài chính của Ban quản lý/Tổ quản lý chợ theo quy định của pháp luật.

11. Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của chợ và báo cáo định kỳ, đột xuất cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Điều 19. Trách nhiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý và kinh doanh khai thác chợ

Thực hiện theo đúng các nội dung được quy định tại Điều 9 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện các quy định tại Quyết định này.

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan và UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các quy định ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và kinh doanh khai thác chợ rà soát việc xây dựng Nội quy chợ, điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định tại Quyết định này để triển khai thực hiện.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, Ban ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) để xem xét, giải quyết./.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định phân cấp và trách nhiệm phối hợp quản lý Nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 28/2018/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 15/10/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực