Quyết định 28/1999/QĐ-UB Hà Nam về quản lý Nhà nước trong quản lý thị trường chống buôn lậu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------------
Số: 28/1999/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nam, ngày 08 tháng 01 năm 1999
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA
CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ CÁC HÀNH VI KINH DOANH TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
-----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
 
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND(sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 21-06-1994;
Căn cứ Quyết định số 96/TTg ngày 18-2-1995 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép;
 Căn cứ Chỉ thị 853/1997/CT-TTg ngày 11-10-1997 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới và Chỉ thị số 37/CT-UB ngày 11-6-1997 của UBND tỉnh Hà Nam;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại- Du lịch Hà Nam,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy chế về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ
Điều 3: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành trong tỉnh, Chủ tịch UBND các Huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 
T/M UBND TỈNH HÀ NAM
Chủ tịch
 
 
 
 
Đinh Văn Cương
 
 
 
 


QUY CHẾ
VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG GIỮA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH TRÁI PHÉP.
(Ban hành kèm theo QĐ số: 28/1999/QĐ-UB ngày 08/01/1999)
 
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1: Quy chế này quy định những nguyên tắc, xác định trách nhiệm và mối quan hệ phối hoạt động giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã trực thuộc tỉnh và các cơ quan nhà nước TW hoạt động trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan nhà nước) trong việc thực hiện nhiệm vụ QLTT chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép, bao gồm cả hàng hóa bày bán trên các cửa hiệu, dự trữ trong kho, vận chuyển trên đường, buôn bán hàng cấm, buôn bán và sản xuất hàng giả, trốn lậu thuế…(sau đây gọi tắt là buôn lậu và gian lận thương mại).
Điều 2: Các cơ quan Nhà nước hoạt động trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại trong phạm vi ngành, địa phương, đơn vị mình đúng với chức năng quản lý nhà nước được giao theo luật định. Giám đốc các Sở, ban ngành, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về những việc sau đây:
1. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao.
2. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước về thương mại và kinh doanh trái phép trong ngành, địa phương trực tiếp quản lý.
3. Những vi phạm pháp luật xảy ra trong ngành, địa phương mình.
Điều 3: Trong khi thực hiện nhiệm vụ quản lý thị trường, chống buôn lậu và kinh doanh trái phép theo chức năng quản lý nhà nước của mình, các cơ quan có trách nhiệm chủ động tổ chức phối hợp hoạt động để đảm bảo sự thống nhất đồng bộ trong chỉ đạo điều hành giữa các cớ quan nhà nước.
- Việc phối hợp tiến hành trên cơ sở nhiệm vụ quyền hạn của từng cơ quan nhà nước và yêu cầu công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép trong từng thời gian, địa bàn cụ thể.
Điều 4: UBND tỉnh giao cho Sở Thương mại- Du lịch chủ trì tổ chức sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép theo quy chế này trong phạm vi toàn tỉnh.
 
CHƯƠNG II
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH TRÁI PHÉP
 
Điều 5: Các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:
1. Xây dựng kế hoạch chiến lược và có biện pháp thích hợp để mở rộng và phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, mở rộng giao lưu hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa xuất khẩu đáp ứng yêu cầu của thị trường tron nước, khu vực và thế giới.
2. Tập hợp các chế độ chính sách, văn bản pháp luật hiện hành để chỉ đạo, triển khai thực hiện trong ngành, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở, chồng chéo, thiếu sót gây cản trở cho sản xuất, kinh doanh đồng thời là kẽ hở bị lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép.
3. Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật nhà nước trong quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép trong ngành, lĩnh vực được giao theo thẩm quyền.
4. Phối hợp với các cơ quan nhà nước ở các ngành, các cấp, các lực lượng có chức năng quản lý thị trường theo từng khu vực, ngành nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm túc những diễn biến xấu xảy ra trên thị trường.
5. Xử lý nghiêm, đúng pháp luật theo thẩm quyền những tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực buôn lậu và gian lận thương mại. Những vụ việc có dấu hiệu phạm tội thì phải chuyển giao đến cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự. Quyết định xử lý không đúng gây tổn thất tới kinh tế, vật chất của tập thể, cá nhân các thành phần kinh tế thì cơ quan hoặc người ra quyết định xử lý phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo luật định.
Điều 6: Các Sở, ban, ngành có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, điều tra được xác định nhiệm vụ cụ thể sau:
Sở Thương mại- Du lịch: Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao Sở có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tất cả các hoạt động thương mại- du lịch, dịch vụ của các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh nhà.
Tổ chức chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động thương mại- du lịch của tất cả các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.
Chịu trách nhiệm tổ chức sự phối hợp hoạt động giữa các ngành, các cấp trong tỉnh trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép theo Điều 1 Nghị định số 35/CP ngày 25-4-1994 của Chính phủ, Quyết định số 96/TTg ngày 18-2-1995 của Thủ tướng Chính phủ và quy chế này của UBND tỉnh Hà Nam.
Chỉ đạo lực lượng QLTT phối hợp tất cả với các lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại ở các ngành, các cấp kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm túc những đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Lực lượng QLTT trong khi đang thi hành công vị phát hiện thấy các phương tiện giao thông có chuyên chở hàng lậu, hàng gian, hàng giả, hàng trốn thuế… thì phải kịp thời bằng thông tin nhanh nhất tới lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở nơi gần nhất để cảnh sát giao thông dừng phương tiện cho LLTT kiểm tra phương tiện theo thủ tục pháp luật đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin của mình theo tinh thần Chỉ thị số 21/1998/CT-TTg ngày 24-4-1998 của Thủ tướng Chính phủ.
Công an tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Công an tỉnh có trách nhiệm chủ động nắm tình hình, điều tra, phát hiện, xử lý và bắt giữ các vụ buôn bán sản xuất hàng cấm, hàng giả, hàng lậu…chủ yếu là các vụ lớn, trọng điểm.
Tổ chức chỉ đạo lực lượng công an tỉnh thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép.
Tổ chức chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp hỗ trợ với các lực lượng có chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép và đặc biệt là lực lượng QLTT trong việc kiểm tra, kiểm soát các phương tiện giao thông có chuyên chở hàng cấm, hàng giả, hàng gian lận thương mại…Thực hiện việc dừng phương tiện để kiểm tra, kiểm soát khi nhận được đề xuất của lực lượng QLTT hay các ngành khác có chức năng chông buôn lậu và gian lận thương mại. Sau khi dừng phương tiện vận tải phải lập biên bản ban đầu để bàn giao lại phương tiện cho lực lượng đề xuất và tạo điều kiện cần thiết, an toàn để các lực lượng đề xuất hoàn thành nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị số 21/1998/CT-TTg ngày 24-4- 1998 của Thủ tướng Chính phủ.
Tổ chức chỉ đạo lực lượng cảnh sát kinh tế, điều tra phát hiện các vụ buôn lậu, gian lận thương mại lớn, trọng điểm để đưa ra xử lý thật nghiêm minh mang tính chất răn đe, giáo dục cho các đối tượng khác.
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị quân đội chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước và quân đội, thường xuyên thanh tra, kiểm tra các đơn vị quân đội để ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ buôn band và gian lận thương mại
Tổ chức chỉ đạo các đơn vị quân đội phối hợp với các lực lượng có chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Giám đốc Sở Thương mại- Du lịch tỉnh.
Cục Thuế Tỉnh: Chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên thị trường, chỉ đạo kiểm tra giám sát việc chấp hành luật thuế, chống trốn thuế, lậu thuế. Chủ trì phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các lực lượng có chức năng ở các ngành các cấp chông trốn thuế, lậu thuế, xử lý các hành vi vi phạm chính sách thuế theo luật định
Thanh tra thuế: Chỉ đạo hệ thống thanh tra các ngành các cấp thực hiện việc thanh tra chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế để phát hiện và ngăn chặn những trường hợp buôn lậu, kinh doanh trái pháp luật và gian lận thương mại. Đồng thời thanh tra việc chấp hành pháp luật của những cơ quan nhà nước, những lực lượng có chức năng quản lý thị trường chống buôn lậu và gian lận thương mại để kịp thời phát hiện và có những biện pháp ngăn chặn các hoạt động trái pháp luật của những cơ quan, lực lượng trên. Kiến nghị bổ sung cơ chế chính sách nhằm khắc phục những thiếu sót trên.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: có trách nhiệm quản lý sản xuất kinh doanh và chất lượng cây trồng, giống con nuôi, phân bón, các loại thuốc BVTV, thuốc thú y, khai thác và chế biến lâm sản.
 Phối hợp với lực lượng QLTT kiểm tra chống buôn lậu, bán hàng giả, hàng kém chất lượng và kinh doanh trái phép, vận chuyển buôn bán, sử dụng lâm sản theo quy định của pháp luật.
Trong công tác kiểm tra, kiểm soát của mình nếu phát hiện thấy phương tiện vận chuyển chở hàng lậu, hàng giả, hàng buôn bán trái phép thì báo ngay cho lực lượng chống buôn lậu của tình để phối hợp kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.
Sở Tư pháp: Có trách nhiệm của trì và phối hợp các cơ quan nhà nước rà xét các văn bản pháp luật và những quyết định, quy định, chỉ đạo của địa phương để phát hiện những sơ hở về quản lý nhà nước, kiến nghị, bổ sung phối hợp với Sở Thương mại- Du lịch phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép.
Sở Tài chính- Vật giá: có trách nhiệm quản lý chặt chẽ nguồn thu chi ngân sách, đặc biệt là đối với các tổ chức dùng tiền ngân sách để đầu tư kinh doanh trái phép kiếm lời bất chính. Chủ trì tổ chức đấu giá hàng hóa tịch thu mà các cơ quan có thẩm quyền xử lý, chuyển giao cấp đủ và kịp thời kinh phí thường xuyên, đột xuất cho các lực lượng có chức năng quản lý thị trường chống buôn lậu theo quy định của Nhà nước.
Kho bạc Nhà nước tỉnh: Có trách nhiệm tổ chức kiểm soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi từ các hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái pháp luật.
Tổ chức, chỉ đạo các điểm thu phạt trên địa bàn tỉnh để tránh gây ách tắc, phiền hà cho người nộp phạt.
Các ngành khác: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, tăng cường quản lý nhà nước ở ngành mình chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép nhằm ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng giao lưu hàng hóa.
Điều 7: Trách nhiệm của UBND huyện, thị xã trong lĩnh vực quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép.
1. Tổ chức tốt thị trường trên địa bàn nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng lưu thông hàng hóa theo quy định của pháp luật.
2. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, các chủ trương chính sách, chế độ và sự chỉ đạo của UBND tỉnh và các ngành của tỉnh về công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép. Không ban hành những quy định hoặc chỉ thị trái với cấp trên gây tác động xấu đến trật tự kinh tế- xã hội tạo sơ hở cho bọn tham nhũng, buôn lậu lợi dụng.
3. Tổ chức chỉ đạo các ngành, các cấp, các lực lượng có chức năng ở địa phương thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn chấp hành phap luật về quản lý thị trường, ngăn chặn, phát hiện xử lý kịp thời những hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép theo thẩm quyền mà pháp luật quy định Đồng thời chịu trách nhiệm về các quyết định xử lý, nếu các quyết định xử lý không đúng gây tổn hại về vật chất, kinh tế cho các thành phần kinh tế thì phải bồi thường.
4. Kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước sửa chữa, bổ sung…các quy định biện pháp có liên quan đến công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép.
5. Phối hợp với các cơ quan nhà nước, các lực lượng có chức năng quản lý thị trường của tỉnh, của Trung ương trong việc tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép.
6. Có trách nhiệm tổ chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép.
 
CHƯƠNG III
QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
 
Điều 8: Theo yêu cầu cụ thể trong từng thời gian, trên từng địa bàn và chức năng của các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép, các cơ quan củ động quan hệ phối hợp hoạt động.
1. Phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch, phương án công tác, các biện pháp quản lý trong ngành, trong địa bàn. Kế hoạch, phương án có liên quan đến ngành khác, địa phương khác cần có sự bàn bạc thống nhất với ngành và địa phương trước khi quyết định hoặc trình cấp trên quyết định.
2. Phối hợp cung cấp thông tin về tình hình thị trường, về tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép, kết quả công tác chống buôn lậu của từng ngành, từng địa phương trong từng thời gian.
3. Phối hợp chỉ đạo đồng bộ các biện pháp xử lý vi phạm hành chính kinh tế, giáo dục, tuyên truyền, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép.
4. Phối hợp trong công tác tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát điều tra phát hiện xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép, cung cấp đối tượng, phạm vi hoạt động… tổ chức lực lượng, phương tiện kiểm tra bắt giữ, xử lý. Khi xử lý cần bàn bạc thống nhất giữa các ban tham gia. Trong trường hợp cần thiết tổ chức lực lượng kiểm tra liên ngành có trách nhiệm chính trong việc quyết định kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.
Điều 9: UBND tỉnh thống nhất giao nhiệm vụ chỉ đạo công tác quản lý thị trường và chủ trì sự phối hợp các cấp, các nganh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép cho Sở Thương mại- Du lịch (cụ thể là lực lượng QLTT tỉnh).
1. Về trách nhiệm:
- Chủ trì tổ chức phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Nhà nước theo nội dung phối hợp tại điều 8 trên đây đề thống nhất chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép trên địa bàn toàn tỉnh.
- Theo dõi đôn đốc các cơ quan nhà nước, các ngành, các cấp trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép.
- Tổng hợp tình hình thị trường, hoạt động thanh tra, kiểm tra thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép đề báo cáo với UBND tỉnh, Bộ Thương mại và thông báo cho các ngành, các cấp trong tỉnh biết.
- Thẩm tra, xem xét trình UBND tỉnh quyết định xử lý vụ việc về chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp xử lý những vi phạm theo thẩm quyền.
2. Về quyền hạn:
- Được yêu cầu các cấp, các ngành cung cấp thông tin báo cáo kịp thời về tình hình thị trường và công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và kinh doanh trái phép.
- Kiến nghị với các cơ quan Nhà nước thực hiện đúng chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép.
- Chủ trì phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường. Khi cần thiết được yêu cầu các cơ quan có liên quan cung cấp lực lượng, phương tiện để kịp thời ngăn chặn bặt giữ các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép.
- Được sự đồng ý của UBND tỉnh Sở Thương mại- Du lịch đứng ra triều tậ định kỳ hay đột xuất các cơ quan Nhà nước có chức năng quản lý thị trường chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh họp kiểm điểm rút kinh nghiệm, bàn biện pháp tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép.
Điều 10: Các cơ quan Nhà nước có chức năng quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Thương mại- Du lịch như sau:
1. Phân công các đồng chí lãnh đạo (cấp phó của Sở, ngành, phó chủ tịch UBND huyện, thị xã) phụ trách chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh dịch vụ trái phép của ngành, địa phương mình đồng thời làm đầu mối quan hệ với Sở Thương mại- Du lịch trong công tác chống buôn lậu (đại diện là Chi cục QLTT Tỉnh)
2. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên hay đột xuất với UBND tỉnh (qua Sở Thương mai- Du lịch, Chi cục QLTT).
Theo quy định của Chính phủ về tình hình thị trường, công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép.
3. Tham dự các phiên họp định kỳ, đột xuất khi Sở Thương mại- Du lịch triệu tập khi đã được sự nhất trí của UBND tỉnh Hà Nam.
4. Cứ cán bộ, chuyên viên của cơ quan mình tham gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép theo đề nghị của Sở Thương mại- Du lịch
Điều 11: Kinh phí dùng trong công tác quản lý thị trường do ngân sách Nhà nước cấp theo chế độ, chính sách tại các cấp, các ngành. Nếu các đơn vị có yêu cầu chi đột xuất lập tờ trình với UBND tỉnh và Sở Tài chính- Vật giá đề xem xét cấp bổ sung.
 
CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 12: Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký
Điều 13: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định và quy chế này, Thủ trưởng các cơ quan chủ tịch UBND huyện, thị xã có trách nhiệm:
1. Xây dựng kế hoạch chương trình công tác cụ thể để tổ chức thực hiện công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép trong ngành, địa phương.
2. Tổ chức tốt sự phối hợp công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép ở từng ngành, từng cấp, từng thời gian, địa bàn theo quy chế này.
3. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc hoặc không hợp lý đề nghị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Thương mại- Du lịch).
 
 
 

thuộc tính Quyết định 28/1999/QĐ-UB

Quyết định 28/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:28/1999/QĐ-UBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Văn Cương
Ngày ban hành:08/01/1999Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo

tải Quyết định 28/1999/QĐ-UB

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi