Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý chợ tỉnh Bắc Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 38/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:17/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành:23/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo

tải Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

____________

Số: 17/2020/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Bắc Giang, ngày 23 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang

___________________

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thhành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 21/TTr-SCT ngày 18 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang:
1. Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Chủ thể đầu tư xây mới, xây dựng lại, sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp chợ phải phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch đô thị, Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt, nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn và thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 5 Điều 5, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ (sau đây gọi là Nghị định số 02/2003/NĐ-CP); khoản 4 (trừ văn bản viện dẫn đã hết hiệu lực: Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006, Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/09/2006) và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ (sau đây gọi là Nghị định số 114/2009/NĐ-CP), Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9211:2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế;  TCVN 11856:2017  Chợ kinh doanh thực phẩm và các quy định của pháp luật hiện hành.
2. Đối với các chợ đầu tư xây dựng có hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (bao gồm cả xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo nâng cấp), thực hiện theo Luật Đầu tư công.
3. Đối với các chợ đầu tư không sử dụng vốn nhà nước:
a) Các chợ xây dựng mới: Đối với các chợ không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh, khai thác và quản lý chợ thực hiện theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ.
b) Các chợ do Nhà nước đã đầu tư xây dựng hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng: tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo quy định của pháp luật về đất đai, Luật đấu giá tài sản và quy định pháp luật có liên quan để lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh, khai thác và quản lý chợ
c) Trường hợp không có nhà đầu tư nào tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thì phải thành lập Ban quản lý chợ. Khi đủ điều kiện thì tiến hành chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.”
2. Điểm c; khoản 2 Điều 10 sửa đổi như sau:
“c) Khuyến khích việc chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ.”
3. Khoản 6 Điều 11 sửa đổi như sau:  
“ 6. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đất để lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ theo phương án đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt.”
4. Điểm e, điểm g khoản 3 Điều 12 sửa đổi như sau:
“e) Tổng hợp hồ sơ, tài liệu thực hiện quy trình chuyển đổi chợ và kết quả đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ trình ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt.
g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị bàn giao tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ.”
5. Điểm b Khoản 2 Điều 14 sửa đổi như sau:
“b) Kiểm kê, phân loại và xác định giá trị tài sản:
Ban chuyển đổi chợ tổ chức kiểm kê tài sản gắn liền với đất và trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt giá tài sản của các chợ chuyển đổi để làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá lựa chọn nhà đầu tư. Tài sản sau khi kiểm kê, xác định giá phải phân loại nguồn gốc hình thành: từ nguồn vốn của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả vốn vay, thuê tài chính); do tích lũy tự đầu tư, mua sắm trong quá trình hoạt động của chợ hoặc hình thành từ các nguồn khác (nếu có) để làm căn cứ yêu cầu đơn vị trúng đấu giá hoàn trả cho Nhà nước và tổ chức, cá nhân đã góp vốn xây dựng chợ.”
Điều 2. Điều khoản bãi bỏ
1. Bãi bỏ Khoản 1 Điều 5
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Thủ trưởng các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 4.  Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2020./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lại Thanh Sơn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

____________

Số: 17/2020/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Bắc Giang, ngày 23 tháng 6 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang

___________________

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thhành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 21/TTr-SCT ngày 18 tháng 5 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang:

1. Khoản 1, khoản 2, khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Chủ thể đầu tư xây mới, xây dựng lại, sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp chợ phải phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch đô thị, Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt, nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn và thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 5 Điều 5, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ (sau đây gọi là Nghị định số 02/2003/NĐ-CP); khoản 4 (trừ văn bản viện dẫn đã hết hiệu lực: Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006, Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/09/2006) và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ (sau đây gọi là Nghị định số 114/2009/NĐ-CP), Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9211:2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế;  TCVN 11856:2017  Chợ kinh doanh thực phẩm và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối với các chợ đầu tư xây dựng có hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (bao gồm cả xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo nâng cấp), thực hiện theo Luật Đầu tư công.

3. Đối với các chợ đầu tư không sử dụng vốn nhà nước:

a) Các chợ xây dựng mới: Đối với các chợ không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh, khai thác và quản lý chợ thực hiện theo quy định của Luật đu tư và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ.

b) Các chợ do Nhà nước đã đầu tư xây dựng hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng: tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo quy định của pháp luật về đất đai, Luật đấu giá tài sản và quy định pháp luật có liên quan để lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh, khai thác và quản lý chợ

c) Trường hợp không có nhà đầu tư nào tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thì phải thành lập Ban quản lý chợ. Khi đủ điều kiện thì tiến hành chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.”

2. Điểm c; khoản 2 Điều 10 sửa đổi như sau:

“c) Khuyến khích việc chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ.”

3. Khoản 6 Điều 11 sửa đổi như sau:

“ 6. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đất để lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ theo phương án đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt.”

4. Điểm e, điểm g khoản 3 Điều 12 sửa đổi như sau:

“e) Tổng hợp hồ sơ, tài liệu thực hiện quy trình chuyển đổi chợ và kết quả đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất  lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ trình ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt.

g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị bàn giao tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ.”  

5. Điểm b khoản 2 Điều 14 sửa đổi như sau:

“b) Kiểm kê, phân loại và xác định giá trị tài sản:

Ban chuyển đổi chợ tổ chức kiểm kê tài sản gắn liền với đất và trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt giá tài sản của các chợ chuyển đổi để làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá lựa chọn nhà đầu tư. Tài sản sau khi kiểm kê, xác định giá phải phân loại nguồn gốc hình thành: từ nguồn vốn của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả vốn vay, thuê tài chính); do tích lũy tự đầu tư, mua sắm trong quá trình hoạt động của chợ hoặc hình thành từ các nguồn khác (nếu có) để làm căn cứ yêu cầu đơn vị trúng đấu giá hoàn trả cho Nhà nước và tổ chức, cá nhân đã góp vốn xây dựng chợ.”

Điều 2. Điều khoản bãi bỏ

1. Bãi bỏ khoản 1 Điều 5

2. Bãi bỏ Phụ lục I, Phụ lục II

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Thủ trưởng các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4.  Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2020./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lại Thanh Sơn

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi