Quyết định 1441/QĐ-UBND Hà Nội 2022 kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1441/QĐ-UBND

Quyết định 1441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Thành phố Hà Nội năm 2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1441/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Mạnh Quyền
Ngày ban hành:28/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 1441/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

---------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm;

Căn cứ Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thành lập Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố Hà Nội năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 4347/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 14/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội năm 2021; Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 06/10/2021 của UBND thành phố Hà Nội về Kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2021;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 43/TTr-HĐĐGSPOCOP ngày 17/02/2022 và Biên bản họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (lần 1 đợt 1 ngày 02/11/2021, lần 2 đợt 1 ngày 30/12/2021; lần 1 đợt 2 ngày 30/12/2021, lần 2 đợt 2 ngày 12/01/2022),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP thành phố Hà Nội năm 2021, cụ thể như sau:

1. Phân hạng đối với 595 sản phẩm từ ba (03) sao trở lên của 171 chủ thể tham gia Chương trình OCOP thành phố Hà Nội năm 2021, trong đó:

- Có 367 sản phẩm đạt hạng bốn (04) sao;

- Có 228 sản phẩm đạt hạng ba (03) sao.

(Có danh sách sản phẩm kèm theo)

2. Kết quả phân hạng có giá trị trong 36 tháng, kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

- Tổ chức công bố sản phẩm được phân hạng; hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã; các chủ thể OCOP được phân hạng thực hiện việc sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao trên bao bì sản phẩm được công nhận theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ các sản phẩm; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn xếp loại sản phẩm và các quy định khác của nhà nước theo quy định của pháp luật và Thành phố.

2. Các chủ thể OCOP có sản phẩm được công nhận ba (03) và bốn (04) sao tại Quyết định này, có trách nhiệm bảo toàn, hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định của Chương trình OCOP. Duy trì và nâng cấp các sản phẩm OCOP để tham gia thi nâng hạng sao hằng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố Hà Nội năm 2021; Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ thể có sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);
- Văn phòng Điều phối NTM TW (để báo cáo);
- Các thành viên BCĐ Chương trình OCOP;
- Các thành viên Hội đồng;
- Ban chỉ đạo OCOP, Hội đồng đánh giá sản phẩm các quận, huyện của Thành phố.
- VPUB: CVP, PCVPN M Quân KT, TKBT;
- Lưu: VT, KT Vân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Quyền

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Mã sản phẩm

Tên sản phẩm

Chủ thể OCOP

Địa chỉ

Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Thành phố năm 2021

Ghi chú

Số sản phẩm

3 sao

4 sao

TỔNG CỘNG

595

228

367

Huyện Hoài Đức: 53 sản phẩm (đợt 1: 22 sp, đợt 2: 31 sp)

53

7

46

1

01-274-08-2021

Rau dền

Hợp tác xã nông nghiệp Tiền Lệ

Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

2

01-274-07-2021

Rau mồng tơi

4 sao

3

01-274-06-2021

Rau cải ngồng

4 sao

4

01-274-05-2021

Rau cải mơ

4 sao

5

01-274-02-2021

Phở gạo lứt

Hộ kinh doanh Đỗ Danh Chí

Thôn Minh Hòa 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

3 sao

6

01-274-01-2021

Bún gạo lứt

3 sao

7

01-274-19-2021

Bột sắn dây xứ Đoài

Hộ kinh doanh nông sản thực phẩm Minh Khuê Food

Số nhà 11, ngách 1, ngõ 26, đường Thắng Lợi, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

8

01-274-17-2021

Xúc xích

Hộ kinh doanh Huyền Thăng

Số 259, đường Vạn Xuân, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

3 sao

9

01-274-16-2021

Nem chua

3 sao

10

01-274-15-2021

Giò lụa

3 sao

11

01-274-18-2021

Dăm bông

3 sao

12

01-274-04-2021

Mật ong thiên nhiên

Hộ kinh doanh Hoàng Hường

Thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

3 sao

13

01-274-03-2021

Tranh thêu Tứ Bình

HTX dịch vụ nông nghiệp kinh doanh thương mại tổng hợp Dương Liễu

Thôn Gia, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

14

01-274-12-2021

Tinh dầu gừng

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Trí Đức

Xóm Quê, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

15

01-274-10-2021

Rượu gừng nghệ hạ thổ

4 sao

16

01-274-09-2021

Nước gừng xay

4 sao

17

01-274-14-2021

Gừng mật ong ginbee

4 sao

18

01-274-13-2021

Gừng mật ong

4 sao

19

01-274-11-2021

Củ gừng tươi

4 sao

20

01-274-20-2021

Socola Bánh quy

Công ty Cổ phần Thái Dương

Cụm công nghiệp Lại Yên, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

21

01-274-21-2021

Kẹo thạch zozi

4 sao

22

01-274-22-2021

Kẹo dẻo ngô

4 sao

23

01-274-30-2021

Quả Ổi lê

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Di Trạch

Số nhà 4, ngõ 40, đường Vườn Gai, thôn Dậu 2, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

24

01-274-32-2021

Miến tinh bột sắn dây DOCHI

Hộ kinh doanh Đỗ Danh Xuân

Thôn Minh Hiệp 2, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

25

01-274-42-2021

Miến dong sợi rút

Hộ kinh doanh sản xuất miến dong Đức Phát

Đội 7B, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

26

01-274-41-2021

Miến dong

4 sao

27

01-274-29-2021

Miến dong sợi rút

Hộ kinh doanh cơ sở Phương Nam

Số nhà 62, đường Thành Tang, thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

28

01-274-28-2021

Bún gạo lứt

4 sao

29

01-274-31-2021

Bộ cuốn thư, câu đối gỗ dổi

Hộ kinh doanh Văn Thị Nhường

Xóm Hàn, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

30

01-274-33-2021

Miến dong xưa

Hộ kinh doanh Phí Đình Huệ

Số nhà 8, đường DH05, thôn Gia, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

31

01-274-36-2021

Rau mầm MK Farm

Hộ kinh doanh MK Farm

Số 18, đường Đoàn Kết, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

32

01-274-53-2021

Miến dong sợi rút

Hộ kinh doanh Lợi Hải

Thôn Minh Hòa 4, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

33

01-274-34-2021

Bún khô

4 sao

34

01-274-48-2021

Nem chua rán

Hộ kinh doanh Huyền Thăng

Số 259, đường Vạn Xuân, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

35

01-274-49-2021

Giò tai

4 sao

36

01-274-38-2021

Phở khô gạo lứt Hoàng Nguyên

Hộ kinh doanh Hoàng Nguyên

Đội 7B, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

37

01-274-37-2021

Phở khô

4 sao

38

01-274-40-2021

Miến mộc Hoàng Nguyên

4 sao

39

01-274-39-2021

Miến dong Hoàng Nguyên sợi rút

4 sao

40

01-274-26-2021

Nước tương

Hộ kinh doanh thương mại chế biến thực phẩm gia vị Hùng Thắng

Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

41

01-274-27-2021

Dầu hào

4 sao

42

01-274-25-2021

Sa tế

4 sao

43

01-274-47-2021

Phở khô

Công ty cổ phần thương mại Thanh Lộc

Chợ Sấu, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

44

01-274-44-2021

Miến dong

4 sao

45

01-274-43-2021

Bún khô gạo lứt

4 sao

46

01-274-46-2021

Bún khô (Hủ tiếu)

4 sao

47

01-274-45-2021

Bánh đa nem

4 sao

48

01-274-51-2021

Đôi bình hoa sen gỗ mít

Công ty TNHH tu bổ di tích Hà Tây

Ngã tư Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

49

01-274-52-2021

Tượng Võ Quan gỗ dổi

4 sao

50

01-274-50-2021

Bột gừng sấy khô Trí Đức

Công ty TNHH XNK Trí Đức

Xóm Quê, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

51

01-274-24-2021

Đũa gỗ trắc đầu ngọc

Công ty TNHH Thương Hiệu Trường Thịnh

Thôn 9, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

52

01-274-23-2021

Tăm Trường Thịnh

4 sao

53

01-274-35-2021

Bánh bông lan trứng tươi

Công ty TNHH Thiên Tiến Phát

Cụm CN làng nghề Dương Liễu, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

Huyện Quốc Oai: 31 sản phẩm

31

13

18

Đợt 1

54

01-275-02-2021

Nhãn chín muộn Đại Thành HTM2

Hợp tác xã nông nghiệp Đại Thành

Thôn Đại Tảo, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

4 sao

55

01-275-01-2021

Nhãn chín muộn Đại Thành HTM1

4 sao

56

01-275-27-2021

Chè Long Phú Quốc Oai

Hợp tác xã Long Phú

Thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

3 sao

57

01-275-25-2021

Trứng gà đen H'mông

Hợp tác xã chăn nuôi Yên Hòa Phú

Đồi Rậm, thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

3 sao

58

01-275-24-2021

Thịt gà đen H’mông

4 sao

59

01-275-26-2021

Thịt gà ri lai mía

3 sao

60

01-275-28-2021

Bột ngũ cốc dinh dưỡng Min Min

Hộ kinh doanh nhà máy chế biến thực phẩm dinh dưỡng Min Min Việt Nam

Thôn Ro, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

4 sao

61

01-275-31-2021

Miến dong Long Vũ

Hộ kinh doanh Vương Đắc Thỏa

Thôn 5, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

4 sao

62

01-275-17-2021

Rau mồng tơi

Hộ kinh doanh Vương Sỹ Thành

Xóm Quý, thôn 3, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

3 sao

63

01-275-18-2021

Rau muống

3 sao

64

01-275-16-2021

Rau cải xanh

3 sao

65

01-275-14-2021

Rau cải ngồng

3 sao

66

01-275-15-2021

Rau cải ngọt

3 sao

67

01-275-19-2021

Rau cải bó xôi

3 sao

68

01-275-09-2021

Án gian triện ngũ phúc gỗ gụ

Hộ kinh doanh Hoàng Doãn Sơn

Thôn Yên Quán, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

4 sao

69

01-275-04-2021

Tủ chè gỗ gụ

4 sao

70

01-275-11-2021

Tượng nhất mã gỗ trắc đỏ đen

4 sao

71

01-275-12-2021

Tượng nghê thuần Việt gỗ hương đá

4 sao

72

01-275-08-2021

Tranh tứ quý gỗ gõ Việt

4 sao

73

01-275-07-2021

Tranh quạt phu thê viên mãn gỗ hương đá

4 sao

74

01-275-05-2021

Tranh khảm đồng quê gỗ gụ

4 sao

75

01-275-10-2021

Sập trúc khánh đá gỗ gụ

4 sao

76

01-275-06-2021

Giá gương gỗ trắc đỏ đen

4 sao

77

01-275-03-2021

Bộ bàn ghế trường kỷ sen, cò gỗ gụ

4 sao

78

01-275-13-2021

Bộ bàn ghế móc mỏ 6 món gỗ gụ

4 sao

79

01-275-30-2021

Miến dong cao cấp Dũng Thúy

Hộ Kinh Doanh Vương Đình Dũng

Xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

4 sao

80

01-275-22-2021

Rượu tươi

Hộ kinh doanh Dương Văn Quý

Xóm 9, thôn 3, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

3 sao

81

01-275-23-2021

Rượu sim xanh

3 sao

82

01-275-29-2021

Miến dong Hoàng Giang

Cơ sở kinh doanh và sản xuất miến dong Hoàng Giang

Thôn 2, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

4 sao

83

01-275-21-2021

Gạo đỏ thơm đất ngọc

Công ty TNHH nông nghiệp An Khánh

Thôn Ngọc Phúc, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

3 sao

84

01-275-20-2021

Gạo ngọc thơm

3 sao

Huyện Ba Vì: 54 sản phẩm

54

28

26

85

01-271-36-2021

Chè búp khô Ba Trại

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Ba Trại

Thôn 5 xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

3 sao

86

01-271-03-2021

Chè Phú Yên

Hợp tác xã nông nghiệp Yên Bài

Thôn Bài, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

3 sao

87

01-271-02-2021

Bưởi Yên Bài

3 sao

88

01-271-43-2021

Nem Việt Nhật

Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Đại Phát

Thôn Phương Khê, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

3 sao

89

01-271-45-2021

Khoai tây

3 sao

90

01-271-44-2021

Chả khoai Ba Vì

3 sao

91

01-271-34-2021

Mật ong hoa rừng Tản Viên Ba Vì

Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp ong núi Ba Vì

Thôn Gò Đình Muôn, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

4 sao

92

01-271-46-2021

Sữa Dê

Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp chăn nuôi và Thương mại Khánh Phát

Thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

3 sao

93

01-271-52-2021

Sữa chua phomai

3 sao

94

01-271-54-2021

Sữa chua nếp cẩm

3 sao

95

01-271-48-2021

Sữa chua nha đam

3 sao

96

01-271-49-2021

Sữa chua dừa non

3 sao

97

01-271-51-2021

Sữa chua Bò

3 sao

98

01-271-50-2021

Sữa chua Dê

3 sao

99

01-271-53-2021

Sữa Bò

3 sao

100

01-271-47-2021

Bánh sữa Khương Hương

3 sao

101

01-271-01-2021

Tương Khê Thượng

Hợp tác xã sản xuất và Thương mại Minh Quân

Đội 6 , thôn Khê Thượng, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

3 sao

102

01-271-37-2021

Ổi Lê

Hợp tác xã rau quả sạch Huy Hùng

Thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

3 sao

103

01-271-38-2021

Rau húng

3 sao

104

01-271-35-2021

Rau cải ngồng

3 sao

105

01-271-39-2021

Bộ bàn ghế Minh Quốc đào gỗ hương đá

Hộ kinh doanh Đặng Quốc Việt

Thôn La Thiện, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

3 sao

106

01-271-40-2021

Bàn thờ ngũ phúc gỗ hương đá

3 sao

107

01-271-29-2921

Thịt gà

Hộ kinh doanh Phùng Thị Thơ

Thôn Vật Yên, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

3 sao

108

01-271-42-2021

Thịt Đà điểu

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trung

Thôn Tam Mỹ, Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

3 sao

109

01-271-41-2021

Giò Đà điểu

3 sao

110

01-271-33-2021

Sữa chua phô mai

Công ty TNHH Bò sữa Ba Vì

Thôn Tam Mỹ, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

3 sao

111

01-271-31-2021

Sữa chua nếp cẩm

3 sao

112

01-271-32-2021

Sữa chua nha đam

3 sao

113

01-271-30-2021

Sữa chua Bò

3 sao

114

01-271-13-2021

Trà sữa thái hiệu con bò vàng

Công ty cổ phần sữa con bò vàng Ba Vì

Thôn Cẩm Phương, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

4 sao

115

01-271-10-2021

Sữa chua hoa quả hiệu con bò vàng

4 sao

116

01-271-09-2021

Sữa chua hiệu con bò vàng

4 sao

117

01-271-14-2021

Sữa bắp hiệu con bò vàng

4 sao

118

01-271-12-2021

Phô mai que hiệu con bò vàng

4 sao

119

01-271-11-2021

Bánh sữa chua hiệu con bò vàng

4 sao

120

01-271-15-2021

Sữa tươi thanh trùng hiệu con dê sữa

Công ty cổ phần sữa Chị Vàng Ba Vì

Thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

4 sao

121

01-271-08-2021

Sữa tươi bò thanh trùng

4 sao

122

01-271-17-2021

Sữa chua hiệu con dê sữa

4 sao

123

01-271-07-2021

Sữa chua phô mai

4 sao

124

01-271-04-2021

Sữa chua nếp cẩm

4 sao

125

01-271-05-2021

Sữa chua nha đam

4 sao

126

01-271-06-2021

Sữa chua dừa non

4 sao

127

01-271-16-2021

Sữa chua

4 sao

128

01-271-20-2021

Sữa tươi tiệt trùng có đường Ba Vì

Công ty cổ phần sữa Ba Vì

Thôn Hòa Trung, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

4 sao

129

01-271-18-2021

Sữa tươi Ba Vì thanh trùng không đường

4 sao

130

01-271-19-2021

Sữa tươi Ba Vì thanh trùng có đường

4 sao

131

01-271-27-2021

Sữa chua uống tiệt trùng Ba Vì vị cam

4 sao

132

01-271-25-2021

Sữa chua uống Ba Vì hương dâu thanh trùng

4 sao

133

01-271-26-2021

Sữa chua uống Ba Vì hương cam thanh trùng

4 sao

134

01-271-24-2021

Sữa chua nếp cẩm Ba Vì

4 sao

135

01-271-23-2021

Sữa chua Ba Vì vị trái cây

4 sao

136

01-271-22-2021

Sữa chua Ba Vì vị nha đam

4 sao

137

01-271-21-2021

Sữa chua Ba Vì có đường

4 sao

138

01-271-28-2021

Kaka thức uống dinh dưỡng sữa cacao lúa mạch

4 sao

Huyện Đan Phượng: 18 sản phẩm

18

18

0

139

01-273-01-2021

Ổi

Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý

Số 43, thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

3 sao

140

01-273-02-2021

Súp lơ baby

3 sao

141

01-273-03-2021

Su hào hoa

3 sao

142

01-273-04-2021

Nho hạ đen

3 sao

143

01-273-05-2021

Rau bí

Hợp tác xã nông nghiệp Liên Hà

Thôn Đoài, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

3 sao

144

01-273-06-2021

Khoai môn

3 sao

145

01-273-07-2021

Cải bẹ

3 sao

146

01-273-08-2021

Chuối tây

3 sao

147

01-273-09-2021

Bột ngũ cốc dinh dưỡng BonBi

Hộ kinh doanh Nguyễn Huyền

Số 25, xóm Trại, thôn Đồng Vân, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

3 sao

148

01-273-10-2021

Nem Phùng gia truyền

Cơ sở Thái Cam - Nem Phùng gia truyền

Số 2/41 phố Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

3 sao

149

01-273-11-2021

Đông trùng hạ thảo Khang Thịnh - nguyên con tươi

Công ty cổ phần dược thảo Khang Thịnh

Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

3 sao

150

01-273-12-2021

Đông trùng hạ thảo Khang Thịnh - nguyên con khô

3 sao

151

01-273-13-2021

Đông Trùng hạ thảo Khang Thịnh - dạng sấy khô

3 sao

152

01-273-14-2021

Đậu phụ

Công ty TNHH thương mại sản xuất thực phẩm Tâm Đức

Số 8, đường Đồng Tiến, Cụm 3, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

3 sao

153

01-273-15-2021

Đông trùng hạ thảo An An tươi

Công ty TNHH dược phẩm Family Food

Số 92, đường Đại Phú, đội 2, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

3 sao

154

01-273-16-2021

Đông trùng hạ thảo An An sấy khô

3 sao

155

01-273-17-2021

Đông Trùng hạ thảo An An nguyên con

3 sao

156

01-273-18-2021

Nước uống đóng chai Star - TC

Công ty cổ phần Tuấn Cường

Thôn 7, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

3 sao

Quận Hoàn Kiếm: 8 sản phẩm

8

0

8

157

01-002-01-2021

Bánh rán ngọt Gia Trịnh

Công ty cổ phần Gia Trịnh BAKERY

Khu tập thể 16A Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

4 sao

158

01-002-02-2021

Bánh rán mặn Gia Trịnh

4 sao

159

01-002-03-2021

Bánh rán mật phomai Gia Trịnh

4 sao

160

01-002-04-2021

Bánh dân tộc

4 sao

161

01-002-05-2021

Bánh nướng thập cẩm

4 sao

162

01-002-06-2021

Bánh nướng cốm

4 sao

163

01-002-07-2021

Bánh dẻo thập cẩm

4 sao

164

01-002-08-2021

Bánh dẻo cốm

4 sao

Quận Hà Đông: 12 sản phẩm

12

12

0

165

01-268-04-2021

Su hào

Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Đồng Hoàng

Số 7, đường Bồ Đa 1, TDP 17, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

3 sao

166

01-268-01-2021

Cải ngồng

3 sao

167

01-268-03-2021

Cải mơ

3 sao

168

01-268-02-2021

Bắp cải

3 sao

169

01-268-07-2021

Lạc rang

Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất TTGD SFORA Hà Đông

11ALK6DC17 Bộ Công An, KĐT Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

3 sao

170

01-268-05-2021

Kẹo lạc

3 sao

171

01-268-06-2021

Dầu lạc SFORA

3 sao

172

01-268-08-2021

Rau cải ngọt

Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Hòa Bình

Số 6 đường Yên Hòa, tổ dân phố số 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

3 sao

173

01-268-10-2021

Rau muống

3 sao

174

01-268-09-2021

Rau dền

3 sao

175

01-268-12-2021

Giò lụa

Hộ kinh doanh giò chả LENA LE

Số 271 HTT4 Lacasta KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

3 sao

176

01-268-11-2021

Chả lợn

3 sao

Quận Long Biên: 10 sản phẩm

10

0

10

177

01-004-05-2021

Chả cá HVS

Công ty TNHH Hương Việt Sinh

Lô BT1 ngõ 191 đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

4 sao

178

01-004-01-2021

Xúc xích heo HVS

4 sao

179

01-004-02-2021

Xúc xích bò HVS

4 sao

180

01-004-03-2021

Pate HVS

4 sao

181

01-004-10-2021

Mọc tươi Kinh Bắc HVS

4 sao

182

01-004-09-2021

Mắm tép chưng thịt HVS

4 sao

183

01-004-06-2021

Giò tai HVS

4 sao

184

01-004-07-2021

Giò bò HVS

4 sao

185

01-004-08-2021

Giò bì heo HVS

4 sao

186

01-004-04-2021

Chả cốm HVS

4 sao

Quận Thanh Xuân: 3 sản phẩm

3

3

0

187

01-009-03-2021

Nem chua

Hộ kinh doanh Công Thịnh

Số 79 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

3 sao

188

01-009-01-2021

Giò lụa

3 sao

189

01-009-02-2021

Chả mỡ

3 sao

Huyện Mỹ Đức: 11 sản phẩm

11

3

8

190

01-282-10-2021

Bột tắm thảo dược cho em bé

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Huy Hoàn

Xóm 11, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

3 sao

191

01-282-11-2021

Bột thảo dược ngâm chân

3 sao

192

01-282-09-2021

Bột bồ kết túi lọc

3 sao

193

01-282-08-2021

Áo choàng tắm cotton BOHA

Công ty TNHH dệt may Thành Long

Đội 3, thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

194

01-282-02-2020

Bộ khăn bông sợi tre BOHA

4 sao

SP nâng hạng từ 3 lên 4 sao

195

01-282-03-2020

Bộ khăn bông sợi nở BOHA

4 sao

196

01-282-01-2020

Bộ khăn bông cotton BOHA

4 sao

197

01-282-04-2021

Tranh lụa tơ sen- Tác phẩm hoa sen Việt Nam

Công ty TNHH dâu tằm tơ Mỹ Đức

Đội 13, thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

4 sao

198

01-282-02-2021

Tranh lụa tơ sen - Tác phẩm Báu vật quốc hoa

4 sao

199

01-282-03-2021

Khẩu trang tơ tằm

4 sao

200

01-282-01-2021

Khăn bông tơ tằm

4 sao

Huyện Sóc Sơn: 15 sản phẩm

15

8

7

201

01-016-14-2021

Thịt lợn trùn quế

Hợp tác xã nông sản sạch Sơn Phú

Thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

3 sao

202

01-016-13-2021

Ngô ngọt

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Ngọc Mai

Xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

3 sao

203

01-016-12-2021

Măng tây

3 sao

204

01-016-11-2021

Đu đủ Nam Sơn

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Nam Sơn

Khu Liên Xuân, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

3 sao

205

01-016-09-2021

Chuối tiêu hồng Nam Sơn

4 sao

206

01-016-10-2021

Bưởi sạch Phú Cường

Hợp tác xã Bưởi sạch và kinh doanh tổng hợp Phú Cường

Xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

4 sao

207

01-016-02-2021

Tranh phong cảnh gạo rang

Hộ kinh doanh xưởng cơ khí Quân Vân

Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

4 sao

208

01-016-03-2021

Tranh chữ thư pháp gạo rang

4 sao

209

01-016-01-2021

Tranh chân dung gạo rang

4 sao

210

01-016-04-2021

Tranh chân dung gạo màu

4 sao

211

01-016-15-2021

Gà Vi sinh Thu Thoan

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Thoan

Thôn Lâm Trường, Xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

4 sao

212

01-016-08-2021

Rau muống

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Trung Giã

Xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

3 sao

213

01-016-07-2021

Dưa chuột

3 sao

214

01-016-06-2021

Cải xanh

3 sao

215

01-016-05-2021

Cải ngọt

3 sao

Huyện Thanh Trì: 9 sản phẩm

9

5

4

216

01-020-03-2021

Trâu vàng

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Tâm

Đội 7, thôn Vĩnh Trung, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

3 sao

217

01-020-01-2021

Tranh tứ quý

4 sao

218

01-020-02-2021

Lọ hoa tứ quý

4 sao

219

01-020-05-2021

Xúc xích Khánh Toàn

Hộ kinh doanh Khánh Toàn

Thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

3 sao

220

01-020-09-2021

Gà muối hun khói

4 sao

221

01-020-07-2021

Giò tai nấm hương

3 sao

222

01-020-08-2021

Giò lụa

3 sao

223

01-020-06-2021

Chân giò muối hun khói

3 sao

224

01-020-04-2021

Bánh chưng

Cơ sở sản xuất Thành Trung

Đội 1, thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

4 sao

Huyện Ứng Hòa: 10 sản phẩm

10

9

1

225

01-281-06-2021

Bưởi diễn

Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Hòa Xá

Xóm Hầu Chùa, thôn Trung Hòa, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

4 sao

226

01-281-04-2021

Giò lụa

Hộ kinh doanh Ngô Văn Thắng

Thôn Đồng Xung, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

3 sao

227

01-281-05-2021

Chả hoa long

3 sao

228

01-281-03-2021

Chả cá

3 sao

229

01-281-09-2021

Hương trầm Từ bi hương

Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Phương

Thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

3 sao

230

01-281-07-2021

Hương thảo mộc Từ bi hương

3 sao

231

01-281-08-2021

Hương bồ kết Từ bi hương

3 sao

232

01-281-10-2021

Hương quế Từ bi hương

3 sao

233

01-281-01-2021

Chả vịt Vân Đình

Hộ kinh doanh Lương Tiến Mạnh

Thôn Vân Đình, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

3 sao

234

01-281-02-2021

Bánh chưng

3 sao

Huyện Gia Lâm: 40 sản phẩm

40

8

32

235

01-018-02-2021

Ổi Đông Dư

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Đông Dư

Xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

4 sao

236

01-018-19-2021

Sữa chua nha đam Phù Đổng

Hợp tác xã chế biến sữa bò Phù Đổng

Phù Đổng 1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

4 sao

237

01-018-21-2021

Sữa chua phô mai Phù Đổng

4 sao

238

01-018-20-2021

Sữa chua nếp cẩm Phù Đổng

4 sao

239

01-018-22-2021

Sữa chua Phù Đổng

4 sao

240

01-018-28-2021

Súp lơ

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp xã Đặng Xá

Xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

3 sao

241

01-018-27-2021

Su hào

4 sao

242

01-018-26-2021

Rau muống

3 sao

243

01-018-23-2021

Rau cải xanh

4 sao

244

01-018-29-2021

Rau cải ngồng

4 sao

245

01-018-25-2021

Cải thảo

3 sao

246

01-018-24-2021

Bắp cải

4 sao

247

01-018-01-2021

Rau cải xanh

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Viên

Thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

4 sao

248

01-018-40-2021

Hành sấy

Hộ kinh doanh Phương Quân

Thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

3 sao

249

01-018-39-2021

Tỏi chiên

3 sao

250

01-018-07-2021

Thiềm thừ dát vàng

Hộ kinh doanh Lê Bá Chiếu

Thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

4 sao

251

01-018-06-2021

Lộc bình vinh quy bái tổ dát vàng

4 sao

252

01-018-03-2021

Cá rồng phong thủy dát vàng

4 sao

253

01-018-04-2021

Chữ phúc dát vàng

4 sao

254

01-018-05-2021

Bình hút lộc phong thủy dát vàng

4 sao

255

01-018-38-2021

Thịt trâu gác bếp

Hộ kinh doanh Nhà hàng trâu tươi Kiến Minh

Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

3 sao

256

01-018-36-2021

Mọc Trâu

3 sao

257

01-018-37-2021

Giò Trâu

3 sao

258

01-018-35-2021

Viên gừng đẩy hàn

Công ty TNHH phát triển thảo dược Việt

Lô H2, KĐT 31 ha, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

4 sao

259

01-018-31-2021

Tinh chất tỏi

4 sao

260

01-018-32-2021

Tinh chất tía tô

4 sao

261

01-018-33-2021

Tinh chất rau má

4 sao

262

01-018-30-2021

Tinh chất hẹ

4 sao

263

01-018-34-2021

Tinh chất cần tây

4 sao

264

01-018-18-2021

Đèn sứ thấu quang

Công ty TNHH Hamico Bát Tràng

Xóm 3 , thôn Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

4 sao

265

01-018-13-2021

Lục bình phúc đức

4 sao

266

01-018-16-2021

Lọ hoa thư Pháp Việt

4 sao

267

01-018-17-2021

Lọ sen bảo bình

4 sao

268

01-018-14-2021

Bộ ấm trà hồng sa

4 sao

269

01-018-15-2021

Bộ đồ thờ men rạn

4 sao

270

01-018-12-2021

Quần điểu khánh hội phúc tại nhãn tiền

Công ty TNHH CERAMICS Thanh Bình

Thôn 8, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

4 sao

271

01-018-11-2021

Ngàn hoa phong tước

4 sao

272

01-018-09-2021

Khổng tước khai bình

4 sao

273

01-018-10-2021

Cửu ngư di ảnh dẫn thanh hương

4 sao

274

01-018-08-2021

Cổ đồ tứ quý

4 sao

Huyện Mê Linh: 20 sản phẩm

20

14

6

275

01-250-10-2021

Rau xà lách xoăn

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Yên Nhân

Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

3 sao

276

01-250-11-2021

Rau súp lơ xanh

3 sao

277

01-250-06-2021

Rau cải ngồng

3 sao

278

01-250-07-2021

Rau cải ngọt

4 sao

279

01-250-09-2021

Rau cải mơ

3 sao

280

01-250-05-2021

Rau cải chíp

4 sao

281

01-250-08-2021

Rau cải bẹ

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Yên Nhân

Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

3 sao

282

01-250-14-2021

Quả mướp đắng

4 sao

283

01-250-04-2021

Quả mướp hương

3 sao

284

01-250-13-2021

Quả dưa chuột

3 sao

285

01-250-12-2021

Quả cà pháo

3 sao

286

01-250-03-2021

Củ su hào

4 sao

287

01-250-01-2021

Cây hoa đào cảnh

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phù Trì

Thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

4 sao

288

01-250-16-2021

Rau tía tô

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bạch Trữ

Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

3 sao

289

01-250-19-2021

Rau mùi tàu

3 sao

290

01-250-20-2021

Rau mùi

3 sao

291

01-250-18-2021

Rau kinh giới

3 sao

292

01-250-17-2021

Rau húng đỏ

3 sao

293

01-250-15-2021

Rau húng chó

3 sao

294

01-250-02-2021

Hoa lan hồ điệp

Công ty TNHH thương mại và du lịch Tiến Tuấn

Thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

4 sao

Huyện Phúc Thọ: 25 sản phẩm

25

18

7

295

01-272-17-2021

Rau cải mơ

Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Đa

Xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

3 sao

296

01-272-16-2021

Cải ngồng

3 sao

297

01-272-15-2021

Bắp cải

3 sao

298

01-272-03-2021

Su hào

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thọ Lộc

Xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

4 sao

299

01-272-02-2021

Mồng tơi

3 sao

300

01-272-01-2021

Cải ngồng

4 sao

301

01-272-23-2021

Rượu tẻ trắng Làng Phúc

Hộ kinh doanh Đàm Vũ Toàn

Thôn 14, xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

3 sao

302

01-272-22-2021

Rượu nếp cái hoa vàng Làng Phúc

3 sao

303

01-272-05-2021

Kẹo ngũ cốc

Hộ kinh doanh VINA BIS CA

Thôn Lục Xuân, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

3 sao

304

01-272-04-2021

Kẹo lạc vừng

3 sao

305

01-272-09-2021

Kẹo dồi vừng

3 sao

306

01-272-06-2021

Kẹo dẻo trái cây

3 sao

307

01-272-07-2021

Bánh nướng nhân thập cẩm

3 sao

308

01-272-08-2021

Bánh dẻo nhân thập cẩm

3 sao

309

01-272-11-2021

Gà muối hun khói

Hộ kinh doanh Ngọc Long

Thôn 2, Xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

3 sao

310

01-272-10-2021

Chân giò muối hun khói

3 sao

311

01-272-14-2021

Phomai que

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Oanh 1993

Thôn Dum, Xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

4 sao

312

01-272-13-2021

Bánh gà phô mai

4 sao

313

01-272-12-2021

Bánh gà

4 sao

314

01-272-25-2021

Giò lụa

Hộ kinh doanh Nguyễn Hưng Thịnh

Thôn Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

4 sao

315

01-272-24-2021

Chả lụa

4 sao

316

01-272-19-2021

Gà ủ muối

Hộ kinh doanh Hoàng Anh

Thôn 2, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

3 sao

317

01-272-21-2021

Giò gà đông tảo nấm hương

3 sao

318

01-272-20-2021

Giò bắp bò cuốn bì

3 sao

319

01-272-18-2021

Giò lụa Minh Trang

Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Minh Trang

Thôn 5, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

3 sao

Huyện Chương Mỹ: 40 sản phẩm

40

14

26

320

01-277-01-2021

Bưởi diễn

Hợp tác xã nông nghiệp sạch Đức Hậu - Lưu Quang

Thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

3 sao

321

01-277-09-2021

Rau muống

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Chúc Sơn

Tổ dân phố Đông Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

3 sao

322

01-277-05-2021

Cải ngọt

3 sao

323

01-277-08-2021

Rau ngót

3 sao

324

01-277-06-2021

Bắp cải

3 sao

325

01-277-07-2021

Rau mồng tơi

3 sao

326

01-277-10-2021

Quả bưởi diễn

Hợp tác xã bưởi Núi Bé

Xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

3 sao

327

01-277-02-2021

Bưởi Phúc Trạch

Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Luyện

Thôn Lam Điền, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

3 sao

328

01-277-03-2021

Bưởi Diễn

3 sao

329

01-277-04-2021

Trứng gà Đô Phát

Hợp tác xã Đô Phát

Thôn Nhật Tiến, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

3 sao

330

01-277-11-2021

Trứng gà cà gai leo Sadu

Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Kiên Cà

Thôn Ứng Hòa, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

4 sao

331

01-277-12-2021

Bột dinh dưỡng giảm cân MAMISU

Hộ kinh doanh MAMISU

Xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

3 sao

332

01-277-13-2021

Mầm đậu nành nguyên chất MAMISU

3 sao

333

01-277-14-2021

Bột dinh dưỡng MAMISU

3 sao

334

01-277-15-2021

Trà đinh lăng túi lọc SADU

Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long

Thôn Đoàn Kết, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

4 sao

335

01-277-16-2021

Trà dây đau xương cà gai leo túi lọc SADU

4 sao

336

01-277-17-2021

Trà gừng túi lọc SADU

4 sao

337

01-277-18-2021

Trà xạ đen la hán quả túi lọc SADU

4 sao

338

01-277-34-2021

Nước cất hoa hồng Karose

Công ty TNHH Rosa Valley Việt Nam

Thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

4 sao

339

01-277-35-2021

Nước lau mặt hoa hồng Karose Pure

4 sao

340

01-277-36-2021

Dầu ướp hoa hồng Karose Oil

4 sao

341

01-277-37-2021

Mặt nạ hoa hồng Karose Mask

4 sao

342

01-277-38-2021

Rửa mặt tẩy da chết hoa hồng Karose Face Scrub

4 sao

343

01-277-39-2021

Xịt dưỡng tóc hoa hồng Karose Bud

4 sao

344

01-277-40-2021

Nước gội đầu hoa hồng Karose Shine

4 sao

345

01-277-19-2021

Hoa đan mây treo tường trang trí

Công ty TNHH mây tre đan Việt Quang

Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

4 sao

346

01-277-20-2021

Khay mây khung gỗ

4 sao

347

01-277-21-2021

Đèn treo mây cánh Sen

4 sao

348

01-277-22-2021

Khay bát giác đan tết hoa văn

4 sao

349

01-277-23-2021

Thùng đựng đồ khách sạn đan mây

4 sao

350

01-277-24-2021

Túi đeo thời trang oval đan mây

Công ty TNHH mỹ nghệ Hoa Sơn

Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

4 sao

351

01-277-25-2021

Túi xách thời trang đan mây

4 sao

352

01-277-26-2021

Hộp trà đan mây

4 sao

353

01-277-27-2021

Khay bầu dục đựng hoa quả

4 sao

354

01-277-33-2021

Hoa Lan Hồ Điệp 03 màu

Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh hoa cây cảnh Thụy Hương

Xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

3 sao

355

01-277-28-2021

Bộ nữ trang mây đan kết hạt cườm

Công ty TNHH thương mại Mây Việt

Xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

4 sao

356

01-277-29-2021

Túi đeo thời trang đan mây

4 sao

357

01-277-30-2021

Gương treo trang trí họa tiết đan mây

4 sao

358

01-277-31-2021

Đĩa tròn đan mây họa tiết dân tộc

4 sao

359

01-277-32-2021

Bộ mây tre đan trang trí Tết

4 sao

Huyện Phú Xuyên: 40 sản phẩm

40

13

27

360

01-280-16-2021

Đèn sợi chuối

Hợp tác xã thương mại và dịch vụ nông nghiệp Khai Thái

Thôn Lập Phương, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

4 sao

361

01-280-08-2021

Tảo sái sợi chuối

4 sao

362

01-280-09-2021

Túi xách sợi chuối

4 sao

363

01-280-10-2021

Thảm chân sợi chuối

4 sao

364

01-280-15-2021

Lọ hoa sợi chuối

4 sao

365

01-280-14-2021

Giỏ đựng đồ con cú sợi chuối

4 sao

366

01-280-11-2021

Cọ cốc chén sợi chuối

4 sao

367

01-280-36-2021

Sen não sấy khô Nam Triều

Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Tuân.

Số 01, ngõ 2, đường Hoàng Xà, thôn Phong Triều, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

3 sao

368

01-280-13-2021

Bưởi diễn

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đài

Thôn Ứng Cử, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

3 sao

369

01-280-30-2021

Đũa gỗ xoay hồng khảm cá

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phú

Thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

4 sao

370

01-280-07-2021

Đũa gỗ sao khảm trai

4 sao

371

01-280-31-2021

Rau ngót

Hộ kinh doanh Nghiêm Thị Hường 1981

Thôn Kim Quy, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

3 sao

372

01-280-32-2021

Rau cải ngồng

3 sao

373

01-280-33-2021

Rau cải canh

3 sao

374

01-280-34-2021

Cải bẹ dưa

3 sao

375

01-280-35-2021

Cà chua

3 sao

376

01-280-03-2021

Cá trắm cỏ cắt khúc

Hộ kinh doanh Lê Văn Lâm

Thôn Tầm Hạ, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

3 sao

377

01-280-02-2021

Cá trôi cắt khúc

3 sao

378

01-280-01-2021

Cá rô phi nguyên con

3 sao

379

01-280-04-2021

Cá chép cắt khúc

3 sao

380

01-280-25-2021

Đồng hồ đèn lồng cổ gõ đỏ

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vịnh

Thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

4 sao

381

01-280-24-2021

Hộp bánh kẹo gỗ hương đá

4 sao

382

01-280-40-2021

Hộp trang sức gỗ trắc

Hộ kinh doanh Bùi Xuân Lợi

Thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

4 sao

383

01-280-23-2021

Hộp gỗ mỹ nghệ gỗ cẩm lai

4 sao

384

01-280-22-2021

Hộp bánh kẹo gỗ hương

4 sao

385

01-280-39-2021

Trà gạo đậu Alana

Cơ sở thực phẩm chay Đồng Phúc

Thôn Nam Phú, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

3 sao

386

01-280-12-2021

Trà gạo lứt nguyên hạt

3 sao

387

01-280-38-2021

Đông trùng hạ thảo tươi

Cơ sở nuôi trồng và chế biến nấm Lâm Hồng.

Thôn Nam Phú, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

4 sao

388

01-280-37-2021

Đông trùng hạ thảo sấy khô

4 sao

389

01-280-06-2021

Trứng gà Ai Cập

Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Hòa Thuận

Thôn Vĩnh Hạ, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

4 sao

390

01-280-05-2021

Trứng gà

4 sao

391

01-280-20-2021

Giày thể thao trẻ em

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tuấn Phong

Xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

4 sao

392

01-280-17-2021

Giày thể thao nam

4 sao

393

01-280-18-2021

Giày công sở nam

4 sao

394

01-280-21-2021

Dép trẻ em

4 sao

395

01-280-19-2021

Dép da nam

4 sao

396

01-280-26-2021

Giày mọi Mocasin

Công ty TNHH thương mại và sản xuất giầy dép da Việt Anh

Thôn Tư Sản, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

4 sao

397

01-280-27-2021

Giày lười Loafex

4 sao

398

01-280-28-2021

Giày buộc dây Oxford

4 sao

399

01-280-29-2021

Giày Boot

4 sao

Huyện Đông Anh: 40 sản phẩm

40

22

18

400

01-017-14-2021

Rau muống Ba Chữ

Hợp tác xã Ba Chữ

Thôn Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

3 sao

401

01-017-15-2021

Cải bó xôi Ba Chữ

3 sao

402

01-017-16-2021

Xà lách xoăn Ba Chữ

3 sao

403

01-017-17-2021

Bí đỏ

Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh

Tập thể Công ty Bắc Hà, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

3 sao

404

01-017-18-2021

Bí xanh

3 sao

405

01-017-19-2021

Cải xanh

3 sao

406

01-017-20-2021

Cải ngọt

3 sao

407

01-017-21-2021

Rau dền

3 sao

408

01-017-22-2021

Mướp

3 sao

409

01-017-23-2021

Cà chua

3 sao

410

01-017-24-2021

Dưa chuột

3 sao

411

01-017-25-2021

Bầu

3 sao

412

01-017-26-2021

Rau ngót

3 sao

413

01-017-27-2021

Mồng tơi

3 sao

414

01-017-01-2021

Su hào sinh học Tiên Dương

Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương

Khu Đầm Rào, Tuân Lề, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

4 sao

415

01-017-02-2021

Cà chua sinh học Tiên Dương

4 sao

416

01-017-03-2021

Cải bó xôi sinh học Tiên Dương

4 sao

417

01-017-04-2021

Quất gia vị sinh học Tàm Xá

Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Tàm Xá

Số 18, ngõ 6, đường 2, thôn Đông, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

4 sao

418

01-017-05-2021

Đu đủ sinh học Tàm xá

3 sao

419

01-017-06-2021

Bắp cải sinh học Tàm Xá

4 sao

420

01-017-07-2021

Chuối tiêu sinh học Tàm Xá

3 sao

421

01-017-08-2021

Rau cải ngồng sinh học Tàm Xá

4 sao

422

01-017-09-2021

Rau cải xanh sinh học Tàm Xá

4 sao

423

01-017-10-2021

Cà chua sinh học Tàm Xá

4 sao

424

01-017-11-2021

Chuối tây sinh học Tàm Xá

3 sao

425

01-017-12-2021

Ngô nếp quả sinh học Tàm Xá

3 sao

426

01-017-13-2021

Cải bó xôi sinh học Tàm Xá

4 sao

427

01-017-30-2021

Dưa vàng kim vương Năm Sao

Công ty TNHH hạt giống và nông sản Năm Sao

Thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà nội

3 sao

428

01-017-28-2021

Bí đỏ

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Cổ Loa

Trung tâm xã Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

3 sao

429

01-017-29-2021

Lạc nhân

3 sao

430

01-017-38-2021

Đạt ma ngồi thiền

Hộ kinh doanh Nguyễn Thành Lưu

Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

4 sao

431

01-017-39-2021

Mục đồng thổi sáo chăn trâu

4 sao

432

01-017-40-2021

Thần kim quy cõng cuốn thư

4 sao

433

01-017-37-2021

Sản phẩm điêu khắc Chúa sơn lâm

Hộ kinh doanh Đỗ Văn Cường

Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

4 sao

434

01-017-36-2027

Tháp xông trầm đế sen

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đồng

Thôn Vân Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

3 sao

435

01-017-33-2021

Đĩa mai điểu uyên ương

Hộ kinh doanh Đào Công Đinh

Thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

4 sao

436

01-017-34-2021

Tượng phật Chuẩn Đề

4 sao

437

01-017-35-2021

Tượng phật A Di Đà

4 sao

438

01-017-32-2021

Bức tranh phù dung

Công ty TNHH mỹ nghệ Thăng Long

Xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

4 sao

439

01-017-31-2021

Đồng hồ để bàn

4 sao

Thị xã Sơn Tây: 44 sản phẩm

44

0

44

440

01-269-23-2021

Nấm đông trùng hạ thảo tươi Hanoibiotech

Ngọc Linh Biotech

Số 393 đường Đá Bạc, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

4 sao

441

01-269-24-2021

Nấm đông trùng hạ thảo khô Hanoibiotech

4 sao

442

01-269-14-2021

Bánh tẻ Hùng Vân Phú Nhi

Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Hùng (nhà Hùng Vân)

Số 4, ngõ Phú Lâm 1, tổ dân phố Phú Nhi 2, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

4 sao

443

01-269-32-2021

Đĩa kính hoa văn

Hộ kinh doanh Bùi Thị Hải Hà

Số 29/183 phố Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

4 sao

444

01-269-18-2021

Đôi khánh phật điêu khắc kính

4 sao

445

01-269-25-2021

Đèn bát cát tường điêu khắc kính

4 sao

446

01-269-26-2021

Đèn Phật niết bàn điêu khắc kính

4 sao

447

01-269-35-2021

Tranh kính điêu khắc ánh sáng

4 sao

448

01-269-28-2021

Tranh dân gian điêu khắc kính

4 sao

449

01-269-38-2021

Thớt kính sạch đa năng Hạc Việt

4 sao

450

01-269-21-2021

Mặt bàn nghệ thuật siêu bền điêu khắc kính

4 sao

451

01-269-36-2021

Mandala dược sư điêu khắc kính

4 sao

452

01-269-33-2021

Kính nghệ thuật Vinhcoba siêu bền

4 sao

453

01-269-17-2021

Gương trang trí

4 sao

454

01-269-37-2021

Bộ tranh điện phật mẫu Tara điêu khắc kính

4 sao

455

01-269-34-2021

Bộ tranh tố nữ điêu khắc kính

4 sao

456

01-269-15-2021

Bộ tranh thờ sen vàng trúc chỉ, câu đối điêu khắc kính

4 sao

457

01-269-27-2021

Bộ cờ tướng điêu khắc kính

4 sao

458

01-269-20-2021

Biểu tượng lá bồ đề điêu khắc kính

4 sao

459

01-269-30-2021

Trà hoa sâm

Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Phúc Lâm

Thôn Thủ Trung, Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

4 sao

460

01-269-31-2021

Trà sâm

4 sao

461

01-269-29-2021

Sâm tươi

4 sao

462

01-269-22-2021

Giò gà

Cơ sở sản xuất giò chả Thành Quế

Số 17 phố Hoàng Diệu, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

4 sao

463

01-269-16-2021

Chả lợn

4 sao

464

01-269-10-2021

Điêu khắc sơn mài trâu đỏ

Công ty TNHH Dola Việt Nam

Tổ 1 Ái Mỗ, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

4 sao

465

01-269-11-2021

Điêu khắc sơn mài trâu xanh

4 sao

466

01-269-12-2021

Điêu khắc sơn mài trâu vàng

4 sao

467

01-269-13-2021

Điêu khắc sơn mài trâu làng

4 sao

468

01-269-09-2021

Điêu khắc sơn mài nhà trâu

4 sao

469

01-269-06-2021

Điêu khắc sơn mài lọ cắm hoa

4 sao

470

01-269-07-2021

Điêu khắc sơn mài hào khí Thăng Long

4 sao

471

01-269-08-2021

Điêu khắc sơn mài cổng trâu

4 sao

472

01-269-05-2021

Tượng sơn mài người tu hành

4 sao

473

01-269-01-2021

Hạnh phúc của heo

4 sao

474

01-269-44-2021

Bộ điêu khắc sơn mài ngàn năm văn hiến

4 sao

475

01-269-43-2021

Bộ tượng sơn mài trâu hoa Lạc Việt

4 sao

476

01-269-42-2021

Bộ tượng sơn mài song hổ hạnh phúc

4 sao

477

01-269-41-2021

Bộ tượng sơn mài ngựa gỗ tuổi thơ

4 sao

478

01-269-04-2021

Bộ tượng sơn mài gà đẻ trứng vàng

4 sao

479

01-269-03-2021

Bộ tượng sơn mài gia đình sên

4 sao

480

01-269-19-2021

Bộ tượng sơn mài gia đình mèo

4 sao

481

01-269-02-2021

Bộ tượng sơn mài gia đình dê

4 sao

482

01-269-39-2021

Bộ trang sức sơn mài

4 sao

483

01-269-40-2021

Bộ khảm trai sơn mài giả cổ

4 sao

Quận Ba Đình: 5 sản phẩm

5

3

2

484

01-001-05-2021

Bánh bao nấm chay đặc biệt

Hộ kinh doanh Hà Thị Vân Anh

Số 11 ngách 21, ngõ 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

3 sao

485

01-001-03-2021

Bánh bao nhân thịt trứng

3 sao

486

01-001-04-2021

Bánh bao nhân thịt phô mai

3 sao

487

01-001-01-2021

Đôi đèn Tứ Linh

Công ty TNHH đúc đồng truyền thống Ngũ Xã

178 Trấn Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

4 sao

488

01-001-02-2021

Lọ song ngư

4 sao

Quận Tây Hồ: 7 sản phẩm

7

0

7

489

01-003-04-2021

Chè sen Quảng An

Hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Quảng An

Phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

4 sao

490

01-003-01-2021

Đào thất thốn

Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Nhật Tân

Số 3 ngõ 399 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

4 sao

491

01-003-03-2021

Đào cành

4 sao

492

01-003-02-2021

Cây đào thế

4 sao

493

01-003-07-2021

Bánh nướng nhân đậu xanh chay

Cơ sở 1 bánh trung thu Bảo Phương

Số 183 phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

4 sao

494

01-003-06-2021

Bánh nướng nhân trà xanh trứng muối

4 sao

495

01-003-05-2021

Bánh dẻo nhân cốm

4 sao

Quận Hoàng Mai: 3 sản phẩm

3

2

1

496

01-008-01-2021

Chả thịt

Hộ kinh doanh Phạm Thị Thương

Số 483/192 Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

3 sao

497

01-008-02-2021

Chả quế

4 sao

498

01-008-03-2021

Giò lụa

3 sao

Quận Đống Đa: 2 sản phẩm

2

2

0

499

01-006-01-2021

Nem chua Đình Dũng

Hộ kinh doanh giò chả Ước Lễ Đình Dũng

Số 141 phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

3 sao

500

01-006-02-2021

Chả cá Đình Dũng

3 sao

Huyện Thường Tín: 49 sản phẩm

49

12

37

501

01-279-01-2021

Rau mồng tơi

Hợp tác xã rau an toàn xã Hà Hồi

Thôn Hà Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

3 sao

502

01-279-02-2021

Rau xà lách

3 sao

503

01-279-03-2021

Rau kinh giới

3 sao

504

01-279-04-2021

Rau ngải cứu

3 sao

505

01-279-05-2021

Rau muống

3 sao

506

01-279-06-2021

Rau cải mơ

3 sao

507

01-279-13-2021

Nấm sò trắng

3 sao

508

01-279-14-2021

Rau dền đỏ

3 sao

509

01-279-15-2021

Rau dền xanh

3 sao

510

01-279-16-2021

Rau ngót

3 sao

511

01-279-07-2021

Bưởi diễn

Hợp tác xã cây ăn quả Bình Minh

Thôn Cao Xá, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

4 sao

512

01-279-08-2021

Dưa leo baby Thanh Bình

Hợp tác xã sản xuất rau sạch Thanh Bình

Thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

4 sao

513

01-279-09-2021

Dưa lê Thanh Bình

4 sao

514

01-279-10-2021

Dưa lưới Thanh Bình

4 sao

515

01-279-11-2021

Chuối tiêu hồng Tự Nhiên

Hợp tác xã nông nghiệp Tự Nhiên

Xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

3 sao

516

01-279-12-2021

Cam canh Tự Nhiên

3 sao

517

01-279-17-2021

Lọ hoa sơn mài cốt gốm hình xoài

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồi

Thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

4 sao

518

01-279-18-2021

Bình hoa sơn mài cốt gốm cổ ngắn

4 sao

519

01-279-19-2021

Bình hoa sơn mài cốt gốm miệng loe

4 sao

520

01-279-20-2021

Lọ hoa sơn mài cốt gốm giọt nước

4 sao

521

01-279-21-2021

Bình hoa sơn mài cốt gốm hoa sen

4 sao

522

01-279-22-2021

Tranh sơn mài Tùng Hạc

4 sao

523

01-279-23-2021

Cú mèo thông minh bằng sừng

Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Đông Nam Á

Thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

4 sao

524

01-279-24-2021

Cặp sừng chạm trang trí

4 sao

525

01-279-25-2021

Dây đeo trang sức mặt sừng

4 sao

526

01-279-26-2021

Dây sừng trang sức tiện khuyên

4 sao

527

01-279-27-2021

Bát sừng dạng thuyền khảm ốc

4 sao

528

01-279-28-2021

Đĩa đá họa tiết trâu trúc mục đồng

4 sao

529

01-279-29-2021

Tranh đá treo tường Mặt trống đồng

Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Đông Nam Á

Thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

4 sao

530

01-279-30-2021

Hộp đựng trang sức chạm ngũ nhạc

4 sao

531

01-279-31-2021

Lư hương đá đốt trầm

4 sao

532

01-279-32-2021

Đôi đèn đá lục giác tứ quý

4 sao

533

01-279-33-2021

Tranh đá cảnh chợ quê

4 sao

534

01-279-37-2021

Lược sừng chạm con công

4 sao

535

01-279-38-2021

Đôi lược sừng chạm rồng

4 sao

536

01-279-39-2021

Hộp sừng đựng khăn giấy

4 sao

537

01-279-40-2021

Lược sừng bò

4 sao

538

01-279-34-2021

Bình hoa bằng sừng hình cô gái dân tộc Việt Nam

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Sử

Thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

4 sao

539

01-279-35-2021

Bộ trang sức thời trang bằng sừng

4 sao

540

01-279-41-2021

Lược sừng cách điệu phong cách âu

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Sử

Thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

4 sao

541

01-279-42-2021

Lược sừng chuôi hình cá

4 sao

542

01-279-43-2021

Lược sừng hình cô gái Việt Nam

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Sử

Thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

4 sao

543

01-279-44-2021

Bộ massage đa năng bằng sừng

4 sao

544

01-279-45-2021

Lược sừng truyền thống

4 sao

545

01-279-36-2021

Bộ trang sức sừng Ovan

Công ty TNHH thương mại thủ công mỹ nghệ VINAHORN Xuân Huy

Đội 7, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

4 sao

546

01-279-46-2021

Lược sừng hình Phượng

4 sao

547

01-279-47-2021

Áo dài cổ tròn thêu hoa phù dung

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Hoa

Thôn Cổ Chất, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

4 sao

548

01-279-48-2021

Áo dài thêu đôi uyên ương

4 sao

549

01-279-49-2021

Áo dài nam thêu hình họa tiết

4 sao

Huyện Thanh Oai: 26 sản phẩm

26

4

22

550

01-278-17-2021

Bún Kỳ Thủy

Hợp tác xã nông nghiệp Bích Hòa

Thôn Mùi, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

4 sao

551

01-278-18-2021

Bánh cuốn Thanh Lương

4 sao

552

01-278-15-2021

Mứt hồng bì chua ngọt đặc biệt

Hộ kinh doanh Vạn Xuân

Thôn Bãi, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

4 sao

553

01-278-08-2021

Mận xào gừng không hạt chua ngọt

4 sao

554

01-278-07-2021

Mận tươi xào gừng chua ngọt

4 sao

555

01-278-06-2021

Mận hậu dẻo chua ngọt