Quyết định 12/2012/QĐ-UBND Đồng Tháp quy định hỗ trợ xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Tháp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------
Số: 12/2012/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Đồng Tháp, ngày 27 tháng 04 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỖ TRỢ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
-----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2011-2015;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định hỗ trợ xúc tiến thương mại được áp dụng đối với các hoạt động xúc tiến thương mại bao gồm: hội chợ, triển lãm, khảo sát nghiên cứu thị trường có trong kế hoạch xúc tiến thương mại và đầu tư hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định hỗ trợ xúc tiến thương mại áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã có đăng ký kinh doanh, có trụ sở chính đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp).
Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợ xúc tiến thương mại
1. Tham gia hội chợ triển lãm được tổ chức trong nước:
Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng cho một gian hàng tiêu chuẩn và chi phí ăn, ở, đi lại theo mức chi công tác phí hiện hành do UBND tỉnh Đồng Tháp quy định cho 01 người/doanh nghiệp/01 kỳ tham dự. Mỗi doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ tối đa 02 lần/năm.
2. Tham gia hội chợ triển lãm quốc tế được tổ chức ở nước ngoài:
- Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng cho 01 gian hàng tiêu chuẩn;
- Hỗ trợ 100% chi phí vé máy bay (02 người/doanh nghiệp);
- Mỗi doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ tối đa 02 lần/năm. Mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 50 triệu đồng/doanh nghiệp/lần.
3. Thực hiện khảo sát, nghiên cứu thị trường:
a) Trường hợp tham gia khảo sát, nghiên cứu thị trường nước ngoài được hỗ trợ 100% tiền vé máy bay (khứ hồi) đến nước cần khảo sát, nghiên cứu theo kế hoạch cho 01 người/doanh nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 22 triệu đồng/người;
b) Trường hợp tham gia khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước được hỗ trợ 100% tiền vé máy bay (khứ hồi) hoặc chi phí tàu, xe theo kế hoạch cho 01 người/doanh nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 6 triệu đồng/người.
Điều 4. Hồ sơ thủ tục xét hỗ trợ
1. Để được hỗ trợ kinh phí tham dự hội chợ, triển lãm, khảo sát nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp phải nộp các văn bản sau đây:
a) Bản đăng ký tham dự hội chợ triển lãm, khảo sát nghiên cứu thị trường được gửi đến Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư trước ngày 30 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch;
b) Công văn đề nghị hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại;
c) Bản báo cáo kết quả và đánh giá hiệu quả tham gia chương trình (kết quả, thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất);
d) Bảng kê tổng hợp các chi phí hợp lý tham gia chương trình được hỗ trợ, kèm theo các chứng từ hợp lệ có liên quan.
2. Thời hạn thanh toán: trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, quá thời hạn trên đơn vị tự thanh toán.
3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thực hiện thủ tục thanh toán: Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.
Điều 5. Kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại
Kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp được chi từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại và đầu tư được Ủy ban nhân dân Tỉnh giao cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư hàng năm.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và được áp dụng chi hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2015.
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị, doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Đồng Tháp để tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Giao Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VP Chính phủ I, II;
- Cục kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Các Ban Đảng, Đoàn thể Tỉnh;
- Công báo Tỉnh; Cổng TTĐT ĐT;
- Lưu VT, KTTH-Song.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan
 
 

thuộc tính Quyết định 12/2012/QĐ-UBND

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định hỗ trợ xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng ThápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:12/2012/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Hoan
Ngày ban hành:27/04/2012Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo

tải Quyết định 12/2012/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi