Quyết định 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 12/2011/QĐ-UBND

Quyết định 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:12/2011/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành:09/03/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------------
Số: 12/2011/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ, KINH DOANH KHAI THÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;
Căn cứ Nghị định 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/1/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;
Xét đề nghị của Giám đốc sở Công Thương tại Tờ trình số 10/TTr-SCT ngày 04/01/2011 về việc ban hành "Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội",
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội".
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 14/3/2007 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành "Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội".
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP; (để báo cáo)
- Đoàn ĐB Quốc hội TP; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBNDTP; (để báo cáo)
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ TP; (để báo cáo)
- Các PVP, các Phòng: CT, TH, PC;
- Website Chính phủ, Công báo UBND TP;
- Các cơ quan báo chí TW và Hà Nội;
- Lưu VT, CTq, SCT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng
 


QUY ĐỊNH
VỀ QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ, KINH DOANH KHAI THÁC CHỢ TRÊN
ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)
 
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1. Quy định này quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ từng Ban quản lý chợ, Tổ quản lý chợ sang mô hình doanh nghiệp (thành lập theo Luật Doanh nghiệp), hợp tác xã (thành lập theo Luật Hợp tác xã) quản lý, kinh doanh khai thác chợ.
2. Áp dụng cho các hạng chợ đang hoạt động do nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nguyên tắc chuyển đổi
1. Quá trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ phải công khai minh bạch, theo Kế hoạch được duyệt nhằm bảo đảm ổn định xã hội và phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; bảo đảm các chế độ quyền lợi của người lao động thuộc Ban quản lý chợ, tổ quản lý chợ và các hộ hiện đang kinh doanh tại chợ, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và hiệu quả kinh tế - xã hội của các chợ sau chuyển đổi mô hình quản lý.
2. Chợ do nhà nước đầu tư xây dựng hoặc hỗ trợ vốn đầu tư, xây dựng:
a) Khuyến khích chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo phương thức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ.
Các chợ tại các quận, các chợ tại trung tâm thị trấn các huyện phải thực hiện đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ khi thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ.
b) Đối với các chợ đầu mối nông sản, các chợ tại các xã miền núi, các xã nghèo và các chợ hạng 3 thuộc các huyện ngoại thành: thực hiện phương thức giao doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ theo quy định tại điểm 1 khoản 6 Điều 1 Nghị định 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ và theo Quy định này.
c) Đối với các chợ chuyển đổi mô hình quản lý gắn với đầu tư xây dựng quản lý chợ, trong đó việc đầu tư xây dựng lại hoặc cải tạo chợ là một nội dung của phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Đơn vị bỏ vốn ra đầu tư xây dựng lại hoặc cải tạo chợ được ưu tiên xem xét trong quá trình lựa chọn đơn vị tiếp nhận quản lý chợ.
3. Chợ do tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng do các tổ chức, cá nhân hộ gia đình, doanh nghiệp đó tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ dưới hình thức doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều 9 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ.
 
Chương 2.
QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI
 
Điều 3. Các bước thực hiện
1. Thành lập Ban chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ (sau đây gọi là Ban chuyển đổi chợ).
2. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ.
3. Xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ.
4. Thẩm định phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ.
5. Công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ.
6. Tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp quản lý, kinh doanh khai thác chợ hoặc thực hiện lựa chọn doanh nghiệp hoặc hợp tác xã để giao quản lý, kinh doanh khai thác chợ theo phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ đã được phê duyệt.
7. Quyết định công nhận doanh nghiệp, hoặc hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ.
Điều 4. Thành lập Ban chuyển đổi chợ
1. Ban chuyển đổi chợ được thành lập ở hai cấp:
a) Đối với cấp Thành phố: Do Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu Thành phố đảm nhận. Trưởng ban chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu Thành phố là trưởng ban chuyển đổi chợ Thành phố; sở Công Thương là cơ quan thường trực; thành viên là lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Lao động và Thương binh xã hội, Liên minh Hợp tác xã Thành phố.
b) Đối với cấp quận, huyện, thị xã: do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã quyết định thành lập. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã phụ trách kế toán làm Trưởng ban; Phòng Kinh tế (hoặc Tài chính - Kế hoạch) là cơ quan thường trực; thành viên gồm lãnh đạo các phòng, ban chức năng của quận, huyện, thị xã. Khi tiến hành chuyển đổi chợ nào thì mời Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có chợ và Trưởng ban quản lý chợ đó là thành viên.
2. Nhiệm vụ của Ban chuyển đổi chợ cấp Thành phố:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn Ban chuyển đổi chợ quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa phương.
b) Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Thành phố: Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; phương án  chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ hạng 1, chợ đầu mối; quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ hạng 1, chợ đầu mối.
c) Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ của các quận, huyện, thị xã; tổng hợp kết quả thực hiện và các khó khăn vướng mắc (nếu có) trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết.
3. Nhiệm vụ của Ban chuyển đổi chợ quận, huyện, thị xã:
a) Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.
b) Chỉ đạo xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác các chợ trên địa bàn. Trình Ban chuyển đổi chợ cấp Thành phố phương án chuyển đổi chợ đầu mối, chợ hạng 1 để Ban chuyển đổi chợ cấp Thành phố thẩm định trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Trình Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ hạng 2, chợ hạng 3 trên địa bàn.
c) Triển khai tổ chức thực hiện phương án chuyển đổi các chợ đầu mối, chợ hạng 1, chợ hạng 2 trên địa bàn theo phương án đã được phê duyệt. Trình Ban chuyển đổi chợ cấp Thành phố thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ra Quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ đầu mối, chợ hạng 1; trình Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã ra Quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ hạng 2, chợ hạng 3.
d) Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện chuyển đổi chợ hạng 3; tổng hợp kết quả thực hiện và các khó khăn vướng mắc (nếu có) phản ảnh về Ban chỉ đạo chuyển đổi chợ cấp Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã để xem xét, giải quyết.
Điều 5. Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn.
1. Căn cứ Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn Thành phố; căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn giai đoạn 2011-2015 đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể từng chợ, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt trước ngày 30/6/2011.
Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn quận, huyện, thị xã bao gồm nội dung về thực trạng các chợ, thời gian chuyển đổi, phương thức chuyển đổi (giao, đấu thầu quản lý kinh doanh hoặc chuyển đổi mô hình quản lý kết hợp với đầu tư cải tạo, xây dựng lại chợ) đối với từng chợ trên địa bàn và phân công trách nhiệm, thời hạn triển khai tổ chức thực hiện của các tổ chức, đơn vị liên quan.
2. Sau khi Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn quận, huyện, thị xã được Thành phố phê duyệt, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, tại các chợ để mọi tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện.
3. Sở Công Thương chủ trì thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn các quận, huyện, thị xã đảm bảo phù hợp với Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn Thành phố; có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch đã đề ra; tổng hợp, định kỳ 6 tháng báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện.
Điều 6. Nội dung phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ
1. Đơn vị lập phương án chuyển đổi chợ:
a. Ban chuyển đổi chợ phân công và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp dưới (hoặc Ban quản lý chợ, hoặc cơ quan chuyên môn giúp việc) lập phương án chuyển đổi đối với từng chợ trên địa bàn.
b. Đối với các chợ có doanh nghiệp, hợp tác xã đề xuất nguyện vọng được tiếp nhận quản lý, kinh doanh khai thác chợ: Ban chuyển đổi chợ quận, huyện, thị xã xem xét năng lực của đơn vị đề xuất để chấp thuận (hay không chấp thuận) giao cho đơn vị lập phương án chuyển đổi đối với chợ hạng 2, hạng 3; báo cáo Ban chuyển đổi chợ Thành phố chấp thuận (hay không chấp thuận) giao cho đơn vị lập phương án chuyển đổi đối với chợ hạng 1, chợ đầu mối.
Năng lực của đơn vị đề xuất lập phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ được đánh giá bằng năng lực quản lý (đã quản lý ít nhất một chợ tương tự) hoặc năng lực tài chính (có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng tổng tài sản còn lại của chợ theo sổ sách tại thời điểm gần nhất).
2. Nội dung của phương án:
a) Đánh giá hiện trạng chợ bao gồm: Hồ sơ pháp lý về thành lập chợ; hồ sơ về tài sản, quy mô xây dựng và nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ; hồ sơ về đất đai; hồ sơ về công nợ; báo cáo quyết toán (hoặc báo cáo tài chính, sổ sách tài liệu thu chi) của chợ tại thời điểm chuyển đổi; tình hình hoạt động kinh doanh của chợ; danh sách của từng lao động thuộc Ban quản lý chợ, Tổ quản lý chợ tại thời điểm chuyển đổi và danh sách những người dự kiến chuyển sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã sau chuyển đổi chợ.
b) Thực hiện kiểm kê, xác định lại giá trị toàn bộ tài sản, nguồn vốn đã đầu tư và công nợ của chợ tại thời điểm chuyển đổi.
c) Phương án quản lý, kinh doanh khai thác chợ gồm: Phương án quản lý và sử dụng đất đai; phương án quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trong 3 năm sau chuyển đổi; phương án bố trí, sắp xếp, giải quyết lao động; dự kiến thời gian quản lý, kinh doanh khai thác chợ; các yêu cầu khác (nếu có) để phục vụ công tác quản lý nhà nước ở địa phương.
Trường hợp Ban quản lý chợ, Tổ quản lý chợ có nguyện vọng chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã để quản lý, khai thác chợ đang được giao quản lý thì phải có phương án huy động vốn, dự thảo Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ được thành lập để quản lý, khai thác chợ sau khi chuyển đổi.
d) Cơ chế hỗ trợ việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ: Đối với những chợ có khó khăn khi chuyển đổi thì đơn vị lập phương án chuyển đổi đề xuất cơ chế hỗ trợ theo quy định của pháp luật để việc chuyển đổi được tiến hành thuận lợi.
e) Trách nhiệm - nghĩa vụ - quyền lợi các bên liên quan khi thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ: Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đơn vị đang quản lý chợ; của doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp nhận quản lý, kinh doanh khai thác chợ; của chính quyền địa phương có chợ trên địa bàn; của các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có liên quan đến việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ.
Điều 7. Thẩm định phương án chuyển đổi chợ
1. Phương án chuyển đổi mô hình kinh doanh khai thác và quản lý từng chợ do Ban chuyển đổi chợ thẩm định và ra thông báo thẩm định phương án theo phân cấp quản lý chợ.
2. Nội dung thông báo kết quả thẩm định bao gồm những nội dung cơ bản của phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ được phê duyệt.
3. Ban chuyển đổi có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định phương án và các tài liệu có liên quan, những ý kiến trong Ban chuyển đổi chợ chưa thống nhất, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, phê duyệt phương án chuyển đổi.
Điều 8. Thông báo phương án chuyển đổi chợ
1. Phương án chuyển đổi sau khi được phê duyệt của Ủy ban nhân dân các cấp phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trụ sở Ban quản lý chợ hoặc trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có chợ chuyển đổi để các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân có liên quan biết, thực hiện.
2. Ban chuyển đổi chợ có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích, giải đáp các chủ trương, chính sách có liên quan đến chuyển đổi chợ; cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các đối tượng khác có nhu cầu tìm hiểu để tham gia tiếp nhận quản lý, kinh doanh khai thác chợ (có thu kinh phí theo quy định hoặc tính vào chi phí chuyển đổi chợ của Ban chuyển đổi chợ).
3. Thời hạn thông báo công khai và cung cấp hồ sơ phương án chuyển đổi chợ là 15 ngày (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày phương án được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt có hiệu lực.
Điều 9. Tiếp nhận hồ sơ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đấu thầu quản lý, kinh doanh khai thác chợ
1. Hồ sơ tham gia đấu thầu: Các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu tham gia đấu thầu lựa chọn chủ thể quản lý, kinh doanh khai thác chợ phải lập hồ sơ dự thầu gồm:
a) Đơn dự thầu quản lý, kinh doanh khai thác chợ (theo mẫu của Ban chuyển đổi chợ).
b) Giới thiệu về doanh nghiệp, hợp tác xã: tên gọi, trụ sở làm việc, số tài khoản và nơi mở tài khoản, ngành nghề kinh doanh đã đăng ký, năng lực tài chính, kinh nghiệm tổ chức quản lý kinh doanh.
c) Phương án giải quyết các nội dung, yêu cầu, điều kiện của phương án chuyển đổi chợ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
d) Quyền lợi, trách nhiệm của các đối tượng có liên quan trong thực hiện phương án.
e) Các đề xuất, kiến nghị.
g) Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Ban chuyển đổi chợ.
2. Doanh nghiệp, hợp tác xã có trách nhiệm gửi hồ sơ dự thầu đã lập theo khoản 1 Điều này cho cơ quan được giao nhiệm vụ trong Quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi chợ (nêu tại khoản 1 Điều 8 Quy định này) trong vòng 30 ngày (kể cả ngày nghỉ), kể từ ngày thông báo công khai phương án chuyển đổi chợ và nhận hồ sơ mời thầu. Số lượng hồ sơ được quy định trong Quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi chợ.
Điều 10. Tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp quản lý, kinh doanh khai thác chợ
1. Ban chuyển đổi chợ tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ theo phân cấp quản lý chợ.
2. Việc tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ thực hiện trong vòng 30 ngày (kể cả ngày nghỉ) tính từ ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thầu.
3. Căn cứ vào yêu cầu, phương án chuyển đổi chợ đã được phê duyệt, Ban chuyển đổi chợ lập bảng điểm cho từng chỉ tiêu và chấm điểm cho từng chỉ tiêu. Các chỉ tiêu chủ yếu và số điểm tối đa là:
a) Năng lực tài chính: tối đa chiếm 20% tổng số điểm;
b) Năng lực quản lý: tối đa chiếm 20% tổng số điểm;
c) Sự phù hợp của phương án quản lý, kinh doanh khai thác chợ do doanh nghiệp đề xuất với phương án quản lý, kinh doanh khai thác chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: tối đa chiếm 40% tổng số điểm;
d) Khả năng đáp ứng các yêu cầu khác của Ban chuyển đổi chợ (hoàn trả toàn bộ hoặc một phần kinh phí nhà nước đã đầu tư xây dựng chợ, đóng góp cho ngân sách địa phương, thu hút lao động địa phương …): tối đa chiếm 20% tổng số điểm.
4. Đơn vị trúng thầu là doanh nghiệp, hợp tác xã đạt số điểm cao nhất.
5. Ban chuyển đổi chợ có trách nhiệm lập biên bản kết quả đấu thầu và công bố tên doanh nghiệp, hợp tác xã trúng thầu quản lý, kinh doanh khai thác chợ.
Điều 11. Xử lý các tình huống xảy ra trong đấu thầu
1. Sau khi hết hạn nộp hồ sơ dự thầu theo thông báo mời thầu, chỉ có duy nhất một hồ sơ dự thầu: nếu đáp ứng được các yêu cầu, đạt điểm tối thiểu (từ 50% tổng số điểm trở lên, không có chỉ tiêu không đạt hoặc bị điểm liệt) của hồ sơ mời thầu được duyệt, Ban chuyển đổi chợ lập biên bản công nhận hồ sơ của đơn vị đó trúng thầu.
2. Có từ 02 hồ sơ trở lên có số điểm bằng nhau thì thứ tự lựa chọn đơn vị trúng thầu như sau:
a) Là đơn vị có số điểm đánh giá sự phù hợp của phương án quản lý, kinh doanh khai thác chợ do đơn vị đề xuất với phương án quản lý, kinh doanh khai thác chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cao nhất;
b) Là đơn vị có số điểm đánh giá năng lực quản lý chợ để bảo đảm ổn định xã hội tại địa phương cao nhất;
c) Là đơn vị có số điểm đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu khác của Ban chuyển đổi chợ cao nhất;
Ban chuyển đổi chợ có trách nhiệm đánh giá, lập biên bản và công bố ngay đơn vị trúng thầu.
3. Hủy đấu thầu:
a) Hủy đấu thầu được áp dụng trong các trường hợp sau: (i) Hết thời hạn nộp hồ sơ dự thầu theo thông báo mời thầu mà không có đơn vị nào tham gia nộp hồ sơ; (ii) không có hồ sơ nào đáp ứng được yêu cầu của phương án chuyển đổi; (iii) Có bằng chứng cho thấy bên mời thầu thông đồng với đơn vị tham gia đấu thầu hoặc các đơn vị tham gia đấu thầu có sự thông đồng tiêu cực tạo nên sự thiếu cạnh tranh lành mạnh trong đấu thầu, làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước, gây mất ổn định xã hội địa phương.
b) Căn cứ vào quyết định của người có thẩm quyền, bên mời thầu có trách nhiệm thông báo đến các đơn vị tham gia đấu thầu về việc hủy đấu thầu.
c) Trách nhiệm về tài chính khi hủy đấu thầu thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu.
Điều 12. Tổ chức lựa chọn, giao doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ
1. Các chợ áp dụng hình thức lựa chọn, giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý khi thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý:
a) Các chợ quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 2 Quy định này.
b) Các chợ đã tiến hành đấu thầu mà không đạt kết quả nêu tại khoản 3, Điều 11 của Quy định này.
2. Trình tự, thủ tục lựa chọn, giao doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ khi thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý:
a) Căn cứ Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thông báo danh mục các chợ được quy định tại khoản 1, Điều 12 Quy định này, thông báo thời gian cần chuyển đổi mô hình quản lý chợ để kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã có nguyện vọng tham gia quản lý chợ. Việc thông báo được công khai tại chợ cần chuyển đổi, đăng tải trên các báo Hà Nội mới hoặc Kinh tế Đô thị, Website của Sở Công Thương, tại trụ sở của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có chợ chuyển đổi.
b) Các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị có nhu cầu gửi công văn (đính kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) giới thiệu năng lực của đơn vị và nguyện vọng tham gia quản lý chợ đến Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền trong vòng 15 ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ).
c) Căn cứ năng lực tài chính, năng lực quản lý của đơn vị có nguyện vọng, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có văn bản giao nhiệm vụ cho đơn vị xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ và thông tin cho các đơn vị khác biết (đối với trường hợp có từ 2 đơn vị đăng ký trở lên). Tại văn bản giao nhiệm vụ nêu rõ thực trạng về chợ cùng các yêu cầu, điều kiện thực hiện khi chuyển đổi mô hình quản lý chợ.
d) Đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ, trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền trong vòng 30 ngày kể từ khi được giao nhiệm vụ (kể cả ngày nghỉ).
e) Ban chuyển đổi chợ có trách nhiệm thẩm định sự phù hợp của phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ do đơn vị đề xuất với các yêu cầu, điều kiện đã được đề ra, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp trong thời hạn 10 ngày làm việc (không kể thời gian yêu cầu đơn vị bổ sung hồ sơ (nếu có)).
f) Căn cứ báo cáo tổng hợp đề xuất của Ban chuyển đổi chợ, UBND cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định công nhận đơn vị tiếp nhận quản lý, kinh doanh khai thác chợ. Trường hợp đơn vị không đáp ứng được các yêu cầu đề ra, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để đơn vị biết.
3. Trường hợp có 02 đơn vị trở lên đủ điều kiện về năng lực tài chính, năng lực quản lý cùng có nguyện vọng tham gia quản lý một chợ thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phải tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tiếp nhận quản lý, kinh doanh khai thác chợ theo Điều 10 của Quy định này.
4. Đối với các chợ đã tổ chức đấu thầu mà không đạt kết quả thì không phải thực hiện các bước nêu tại điểm a) và điểm b) của khoản 2 Điều này.
Điều 13. Quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ
1. Sau khi có kết quả đấu thầu và xem xét các trường hợp chọn thầu quy định tại các Điều 10, Điều 11, Điều 12 của Quy định này, Ban chuyển đổi chợ có trách nhiệm tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ra quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ.
2. Nội dung quyết định gồm:
a) Tên doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ.
b) Nội dung cơ bản của phương án chuyển đổi chợ.
c) Quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên liên quan.
d) Tổ chức thực hiện.
e) Xử lý vi phạm nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện đúng phương án đã được phê duyệt.
Điều 14. Triển khai thực hiện Quyết định
1. Doanh nghiệp, hợp tác xã có trách nhiệm:
a) Tổ chức tiếp nhận toàn bộ hiện trạng chợ (bao gồm hạ tầng cơ sở chợ, bộ máy quản lý, nhân viên, tài sản cố định, tài chính, phương án chuyển đổi chợ đã được phê duyệt, các hồ sơ tài liệu về chợ …).
b) Thực hiện đúng nội dung phương án đã được duyệt và thực hiện các nghĩa vụ đối với tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức quản lý, kinh doanh khai thác chợ theo các quy định hiện hành.
c) Thực hiện nộp tiền thuê đất, sử dụng đất, hoàn trả kinh phí ngân sách hỗ trợ hoặc đầu tư xây dựng chợ (nếu có) và các khoản nộp ngân sách khác theo quy định của pháp luật.
d) Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả hoạt động chợ về Ban chuyển đổi chợ, quận, huyện, thị xã, sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.
2. Doanh nghiệp, hợp tác xã phải triển khai thực hiện phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ trong thời gian 12 tháng kể từ khi nhận được quyết định công nhận quản lý, kinh doanh khai thác chợ. Trong quá trình triển khai có vướng mắc phải có văn bản báo cáo và được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, chấp thuận mới được triển khai tiếp.
3. Doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ nếu có nhu cầu xây dựng lại, nâng cấp, cải tạo chợ phải lập dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, các quy định về tiêu chuẩn thiết kế các loại hình, cấp độ chợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
 
Chương 3.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 15. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành của Thành phố.
1. Sở Công Thương:
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Thành phố phổ biến, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Quy định này. Tổng hợp kết quả triển khai của các quận, huyện, thị xã, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, đề xuất các giải pháp để thực hiện Quy định đạt kết quả.
b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Thành phố thẩm định kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ của các quận, huyện, thị xã trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.
c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Thành phố: Thẩm định phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ hạng 1, chợ đầu mối trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ra Quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ hạng 1, chợ đầu mối.
d) Đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố thu hồi Quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý kinh doanh khai thác chợ hạng 1, chợ đầu mối nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện đúng phương án đã được phê duyệt hoặc sau 12 tháng không triển khai thực hiện kể từ khi có Quyết định công nhận mà không được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận gia hạn thời gian chuyển đổi hoặc thay đổi phương án chuyển đổi.
2. Sở Nội vụ:
Hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công nhân viên hưởng lương từ ngân sách đang làm việc tại Ban quản lý, tổ quản lý chợ khi thực hiện chuyển đổi mô hình chợ từ Ban quản lý, tổ chức quản lý chợ sang doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ.
3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
Hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động hợp đồng làm việc tại Ban quản lý, tổ quản lý chợ khi thực hiện chuyển đổi mô hình từ Ban quản lý, tổ quản lý chợ sang doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ.
4. Sở Tài chính:
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Thành phố thẩm định trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt định giá tài sản của các chợ hạng 1, chợ đầu mối.
b) Ban hành hướng dẫn việc xử lý, thanh toán tài sản có nguồn gốc từ vốn ngân sách nhà nước sang loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã theo các quy định hiện hành.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Chủ trì thực hiện tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh khai thác chợ theo các quy định của pháp luật hiện hành của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý các dự án đối với các chợ đầu mối, chợ hạng 1 chuyển đổi gắn với đầu tư xây dựng lại.
6. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất trình Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định. Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các khu đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ.
b) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác kiểm tra, quản lý Nhà nước về môi trường trong quản lý, kinh doanh khai thác chợ.
7. Sở Quy hoạch - Kiến trúc:
a) Kiểm tra, xem xét sự phù hợp về quy hoạch đối với địa điểm, quy mô các chợ thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý.
b) Cung cấp các thông tin quy hoạch, kiến trúc và thẩm định, chấp thuận quy hoạch tổng thể mặt bằng, xác nhận phương án kiến trúc sơ bộ các dự án đầu tư xây dựng mới, xây dựng lại các chợ trên địa bàn Thành phố.
8. Sở Xây dựng:
Hướng dẫn tiêu chuẩn thiết kế xây dựng, cải tạo chợ đối với các chợ chuyển đổi gắn với đầu tư xây dựng lại theo Quyết định số 13/2006/QĐ-BXD ngày 19/4/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 316 : 2006 "Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế".
9. Cục Thuế Hà Nội: Có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc thu nộp ngân sách của các đơn vị quản lý, kinh doanh khai thác chợ (tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, các khoản thu nộp ngân sách khác).
10. Liên minh Hợp tác xã Thành phố:
Tuyên truyền, vận động các hợp tác xã mở rộng quy mô, tăng cường củng cố năng lực về vốn, về trình độ quản lý để đảm bảo điều kiện năng lực thực hiện quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn.
Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã
1. Thành lập Ban chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ cấp quận, huyện, thị xã.
2. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý các chợ, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và tổ chức tuyên truyền chủ trương về công tác chuyển đổi chợ trên địa bàn để nhân dân được biết, hưởng ứng và phối hợp thực hiện.
3. Triển khai tổ chức thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác các chợ trên địa bàn theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ động giải quyết theo thẩm quyền các nội dung liên quan về tài sản, đất đai, lao động trong quá trình thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc thì có văn bản báo cáo, đề xuất, gửi sở, ngành chuyên môn hoặc Ban chuyển đổi chợ Thành phố để được hướng dẫn giải quyết.
4. Thực hiện lựa chọn (theo hình thức đấu thầu, chỉ định, giao) doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia quản lý, kinh doanh khai thác chợ hạng 2, hạng 3; phê duyệt phương án chuyển đổi và quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn.
5. Thực hiện tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh khai thác chợ theo các quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất đối với các chợ hạng 2, hạng 3 chuyển đổi gắn với đầu tư xây dựng lại.
6. Thu hồi Quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý kinh doanh khai thác chợ hạng 2, chợ hạng 3 nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện đúng phương án đã được phê duyệt hoặc sau một năm không triển khai thực hiện kể từ khi có Quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ hạng 2, chợ hạng 3 nếu không được Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã chấp thuận gia hạn thời gian chuyển đổi hoặc thay đổi phương án chuyển đổi.
Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
1. Triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ đối với các chợ trên địa bàn.
2. Thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ hạng 3 trên địa bàn theo phân cấp quản lý, đảm bảo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.
3. Phối hợp với Ban chuyển đổi chợ quận, huyện, thị xã trong việc tổ chức lựa chọn giao hoặc đấu thầu doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn.
Điều 18. Trách nhiệm của Ban quản lý (tổ quản lý) các chợ
1. Triển khai thực hiện các nội dung chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt và Quy định này.
2. Tập hợp đầy đủ hệ thống hồ sơ tài liệu về chợ đang quản lý (như nội dung nêu tại điểm a), điểm b), khoản 2, Điều 6 Quy định này) để xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ hoặc cung cấp cho cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ.
Điều 19. Thời gian thực hiện
1. Đối với các quận, huyện, thị xã chưa xây dựng Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ: Phải tiến hành xây dựng Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn giai đoạn 2011-2015 và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt trước ngày 30/6/2011; triển khai thực hiện ngay công tác chuyển đổi mô hình quản lý đối với các chợ tiến hành ngay trong năm 2011.
2. Đối với các quận, huyện, thị xã đã có Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ đến năm 2010 được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo Kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời xây dựng Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ giai đoạn 2011-2015, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt trước ngày 30/6/2011.
Điều 20. Chế độ báo cáo
Ban chuyển đổi chợ quận, huyện, thị xã gửi kế hoạch chuyển đổi, báo cáo tình hình, tiến độ triển khai phương án chuyển đổi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quyết định vào ngày 25 của tháng cuối quý về Sở Công Thương, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu Thành phố Hà Nội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.
Điều 21. Sửa đổi, bổ sung quy định
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi