Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy định giờ bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 11/2015/QĐ-UBND

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy định giờ bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An GiangSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:11/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Anh Kiệt
Ngày ban hành:22/04/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
AN GIANG
-------
Số: 11/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------
An Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIỜ BÁN HÀNG, CÁC TRƯỜNG HỢP DỪNG BÁN HÀNG,
 QUY TRÌNH THÔNG BÁO TRƯỚC KHI DỪNG BÁN HÀNG CỦA CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghđịnh số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 318/TTr-SCT ngày 25 tháng 3 năm 2015,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy định giờ bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
-Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, HĐND, UBND tnh;
- Các Sở: CT, KH&ĐT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử An Giang;
- VPUBND tnh: LĐVP, P. KT, TH & TTCB-TH;
- Lưu: HCTC.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt
 
 
QUY ĐỊNH
GIỜ BÁN HÀNG, CÁC TRƯỜNG HỢP DỪNG BÁN HÀNG, QUY TRÌNH THÔNG BÁO
 TRƯỚC KHI DỪNG BÁN HÀNG CỦA CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU
 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 4 năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
 
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phm vi điều chnh
Quy định này quy định giờ bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng và quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tnh An Giang.
Điều 2. Đối tượng thc hiện
1. Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
2. Thương nhân kinh doanh xăng dầu (gồm thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu, tng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu).
3. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tnh An Giang đã có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
4. Các đối tượng tại Khoản 2, Điều này khi tạm dừng kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu dưới 01 (một) tháng và dừng kinh doanh xăng dầu trong thời gian từ 01 (một) tháng trở lên.
 
Chương II
QUY ĐỊNH GIỜ BÁN HÀNG TẠI CÁC CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU
 
Điều 3. Đối tượng đăng ký giờ bán hàng và đối tượng áp dụng
Thương nhân kinh doanh xăng dầu quy định tại Khoản 2, Điều 2 Quy định này đăng ký giờ bán hàng ca các cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu hoặc đồng shữu của mình đã có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
Điều 4. Đăng ký giờ bán hàng
1. Thương nhân đăng ký giờ bán hàng, nội dung: Tên doanh nghiệp, tên ca hàng xăng dầu, địa chỉ cửa hàng xăng du, thời gian bán hàng (từ …. giờ đến .... giờ), ngày đăng ký, ký tên ghi họ tên đóng dấu. Số lượng: 02 (hai) bản.
2. Đăng ký giờ bán hàng gửi tại Văn phòng Sở Công Thương. Bộ phận văn thư của Sở sẽ đóng dấu văn bản đến, ghi số, ngày nhận trên cả hai bản; lưu lại một bản và thương nhân giữ 01 bản.
Điều 5. Niêm yết giờ bán hàng và quy định giờ bán hàng
1. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải niêm yết thời gian bán hàng rõ ràng, cụ thể và đặt tại nơi dễ nhận thấy trong phạm vi cửa hàng.
2. Thời gian bán hàng sẽ do thương nhân xác định theo thực tế phục vụ, phù hợp với nhu cầu, sinh hoạt tại địa bàn có cửa hàng xăng dầu. Tuy nhiên, phải đảm bảo không mở cửa bán hàng trễ hơn 6 giờ sáng và không đóng cửa nghỉ bán trước 18 giờ hàng ngày.
3. Đối với các cửa hàng xăng dầu khu vực biên gii phải thực hiện theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới tỉnh An Giang.
 
Chương III
QUY ĐỊNH DỪNG BÁN HÀNG VÀ THÔNG BÁO TRƯỚC KHI DỪNG BÁN HÀNG
TẠI CÁC CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU
 
Điều 6. Quy định dừng bán hàng
Quá trình kinh doanh, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có quyền tạm dừng bán hàng trong trường hợp sau đây:
1. Gia đình có đám cưới.
2. Gia đình có đám tang.
3. Nâng cấp, sửa chữa cửa hàng xăng dầu hoặc lên nề xà lan xăng dầu để cơ quan chức năng thực hiện kiểm định.
4. Các trường hợp khác theo quy định cùa pháp luật.
Điều 7. Thông báo tạm dừng bán hàng trong thời gian dưới 01 (một) tháng
1. Trước thời gian tạm dừng bán hàng 05 (năm) ngày, thương nhân gửi thông báo bằng văn bản (theo mẫu kèm Quy định này) đến Văn phòng SCông Thương. Số lượng 02 (hai) bản. Riêng đối với trường hợp tại Khoản 2, Điều 6 gửi thông báo đến Sở Công Thương trong thời gian sớm nhất.
2. Trường hợp gửi trực tiếp tại Văn phòng Sở Công Thương: Sở sẽ đóng dấu văn bản đến, ghi số, ngày tiếp nhận trên cả hai thông báo; lưu giữ lại 01 bản; thương nhân giữ 01 bản.
3. Trường hợp gửi qua đường bưu điện (theo địa chỉ: Số 10 đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) thì gửi 02 (hai) bản Thông báo như nhau kèm theo 01 (một) bì thư có dán tem sẵn, ghi cụ thể tên và địa chỉ người nhận. Khi tiếp nhận Sở Công Thương sẽ lưu giữ lại 01 (một) bản, gửi lại 01 (một) bản có đóng dấu công văn đến, ghi số, ngày tiếp nhận trên thông báo và gửi theo địa chỉ ghi trên bì thư, có dán sẵn tem.
4. Nếu lý do tạm dừng bán hàng không hợp lý, Sở Công Thương sẽ không chấp thuận việc tạm dừng và có ý kiến bằng văn bản việc không chấp thuận trong thời gian chậm nht 03 (ba) ngày làm việc, ktừ ngày tiếp nhận thông báo tạm dừng bán hàng.
5. Thương nhân tạm dừng bán hàng theo thông báo và tiếp tục hoạt động trở lại đúng thời gian kết thúc tạm dừng bán hàng ghi trên thông báo; có thể hoạt động lại sớm hơn thời gian kết thúc tạm dừng bán hàng theo thông báo.
Điều 8. Thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Căn cứ quy định tại Khoản 6, Điều 25, Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Sở Công Thương ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điu kiện bán lẻ xăng du khi tiếp nhận thông báo dừng bán hàng từ 01 (một) tháng trở lên của thương nhân.
 
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Sở Công Thương:
a) Chtrì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương triển khai thực hiện Quy định này. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
b) Gửi quyết định thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đến Sở Kế hoạch và Đầu tư biết, phối hợp xử lý theo quy định pháp luật hiện hành. Đồng gửi đến Chi cục Quản lý thtrường, các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, thxã, thành phố biết, phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát.
c) Thông báo cho các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố biết việc đăng ký giờ bán hàng và thông báo tạm dừng kinh doanh của thương nhân.
d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng/lần tình hình thực hiện Quy định này.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
a) Thực hiện thông báo cho doanh nghiệp biết đăng ký giảm ngành nghề kinh doanh xăng dầu sau khi tiếp nhận quyết định thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của Sở Công thương.
b) Thực hiện báo cáo theo đề nghị của Sở Công Thương.
3. Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành:
a) Thông báo đến thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn biết, thực hiện tốt Quy định này.
b) Theo dõi, giám sát, báo cáo về Sở Công Thương tình hình thực hiện Quy định này định kỳ 6 tháng (trước ngày 25 tháng 6 hàng năm) và cả năm (trước ngày 25 tháng 12 hàng năm).
 
Mu (Ban hành kèm theo Quyết định s:    /2015/QĐ-UBND ngày    tháng 4 năm 2015)

TÊN DOANH NGHIỆP
……………………………...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …………
……………., ngày …. tháng ….. năm …..
 
 
THÔNG BÁO
Về việc tạm dừng kinh doanh xăng dầu
 
Kính gửi: Sở Công Thương An Giang
 
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...................................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .............................................................................................
Tên cửa hàng xăng dầu:...........................................................................................................
Địa chcửa hàng xăng dầu:......................................................................................................
...............................................................................................................................................
Thông báo tạm dừng bán hàng, như sau:
Thời gian tạm dừng:
Thời điểm bắt đầu tạm dừng: Ngày ….. tháng ….. năm …….
Thời điểm kết thúc tạm dừng: Ngày ….. tháng ….. năm …….
Lý do tạm dừng:......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;             
- P.KT/KT-HT ………..;
- Lưu tại DN.
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi