Quyết định 05/2021/QĐ-UBND Quảng Trị Quy chế phối hợp đối với kinh doanh theo phương thức đa cấp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 05/2021/QĐ-UBND

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng TrịSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:05/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Văn Hưng
Ngày ban hành:02/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo

tải Quyết định 05/2021/QĐ-UBND

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

Số: 05/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quảng Trị, ngày 02 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

-----------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12/6/2018;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 194/SCT-QLTM ngày 09/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 và thay thế Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ TP;
- Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- HĐND huyện, thị xã, thành phố;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TMD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Hưng

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương thức phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (gọi tắt là trên địa bàn tỉnh).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện) và các đơn vị có liên quan trong công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Việc phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phải căn cứ trên quy định hiện hành của pháp luật; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan.
2. Trong công tác phối hợp quản lý đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh phải phân định rõ trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.
3. Việc phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phải bảo đảm tính chủ động, kịp thời, chính xác; Tuyệt đối không gây phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.
Điều 4. Nội dung phối hợp
1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân trên địa bàn tỉnh.
2. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; Xác nhận sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.
3. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
4. Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.
5. Báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.
6. Cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.
7. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp để phù hợp với tình hình thực tế.
Điều 5. Phương thức phối hợp
Tùy theo tính chất, nội dung của từng nhiệm vụ cụ thể, cơ quan chủ trì có thể áp dụng một hoặc một số phương thức phối hợp sau:
1. Trao đổi thông qua văn bản.
2. Cử cán bộ trao đổi trực tiếp hoặc trao đổi thông qua các phương tiện thông tin liên lạc.
3. Cử cán bộ tham gia các hoạt động phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực.
4. Tổ chức hội nghị, hội thảo.
5. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.
Chương II
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Điều 6. Trách nhiệm của Sở Công Thương
Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh, cụ thể:
1. Hướng dẫn, giám sát doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Tiếp nhận và xử lý thông tin do các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, các đơn vị có liên quan và người dân trên địa bàn tỉnh phản ánh trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.
2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh về những quy định trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
3. Cấp, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; Xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.
4. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước đối hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.
5. Thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
6. Báo cáo theo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Công Thương, UBND tỉnh.
7. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định; Kịp thời đề xuất bổ sung, điều chỉnh những quy định chưa phù hợp trong Quy chế để việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đạt hiệu quả cao hơn.
8. Chủ trì tham mưu UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định đối với việc quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không còn phù hợp.
Điều 7. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường tỉnh
Điều 8. Trách nhiệm của Công an tỉnh
Điều 9. Trách nhiệm của Cục thuế tỉnh
1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện cấp mã số đăng ký thuế đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và tổ chức hướng dẫn quản lý thuế theo quy định pháp luật.
2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định của pháp luật về thuế trong việc kê khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế (trong đó có kiểm tra việc chi trả hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp) nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.
3. Công khai thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về kết quả thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.
Điều 10. Trách nhiệm của Sở Y tế
1. Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm thực phẩm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.
2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.
3. Thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền.
4. Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi, thẩm quyền.
Điều 12. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý.
2. Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong việc chấp hành các điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý.
Điều 13. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
1. Chủ trì hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống đài truyền thanh cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo người dân về hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp.
2. Hướng dẫn Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, Báo Quảng Trị và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.
Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, Ban, ngành liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để các tổ chức, cá nhân liên quan và người nhân trên địa bàn được biết và chấp hành.
3. Chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng trực thuộc, UBND cấp xã chủ động phối hợp với các đơn vị, lực lượng liên quan nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp tại địa phương; Thực hiện các biện pháp ngăn chặn, cung cấp thông tin hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương.
4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương; Chủ động giám sát, phát hiện các trường hợp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái pháp luật, biến tướng trên địa bàn và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Khen thưởng, xử lý vi phạm
1. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện Quy chế sẽ được xem xét trình UBND tỉnh khen thưởng theo quy định.
2. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện nếu vi phạm các quy định tại Quy chế này và các quy định khác của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để xử lý theo đúng quy định.
Điều 16. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.
2. Giao Sở Công Thương hướng dẫn, đôn đốc và theo dõi tình hình triển khai thực hiện Quy chế. Định kỳ hàng năm, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan thực hiện tổng kết đánh giá việc thực hiện Quy chế.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, yêu cầu các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

Số: 05/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quảng Trị, ngày 02 tháng 3 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

-----------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12/6/2018;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 194/SCT-QLTM ngày 09/02/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 và thay thế Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ TP;
- Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- HĐND huyện, thị xã, thành phố;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TMD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Hưng

 

 

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị)

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương thức phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (gọi tắt là trên địa bàn tỉnh).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện) và các đơn vị có liên quan trong công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phải căn cứ trên quy định hiện hành của pháp luật; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan.

2. Trong công tác phối hợp quản lý đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh phải phân định rõ trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

3. Việc phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phải bảo đảm tính chủ động, kịp thời, chính xác; Tuyệt đối không gây phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân trên địa bàn tỉnh.

2. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; Xác nhận sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

5. Báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

6. Cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

7. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp để phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 5. Phương thức phối hợp

Tùy theo tính chất, nội dung của từng nhiệm vụ cụ thể, cơ quan chủ trì có thể áp dụng một hoặc một số phương thức phối hợp sau:

1. Trao đổi thông qua văn bản.

2. Cử cán bộ trao đổi trực tiếp hoặc trao đổi thông qua các phương tiện thông tin liên lạc.

3. Cử cán bộ tham gia các hoạt động phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực.

4. Tổ chức hội nghị, hội thảo.

5. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

 

Chương II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Công Thương

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

1. Hướng dẫn, giám sát doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Tiếp nhận và xử lý thông tin do các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, các đơn vị có liên quan và người dân trên địa bàn tỉnh phản ánh trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh về những quy định trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Cấp, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; Xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

4. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước đối hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

5. Thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

6. Báo cáo theo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Công Thương, UBND tỉnh.

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định; Kịp thời đề xuất bổ sung, điều chỉnh những quy định chưa phù hợp trong Quy chế để việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đạt hiệu quả cao hơn.

8. Chủ trì tham mưu UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định đối với việc quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không còn phù hợp.

Điều 7. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường tỉnh

1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và giám sát thường xuyên đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc thẩm quyền; Thông báo, chuyến cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định.

2. Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Phối hợp phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Phối hợp với Sở Công Thương, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm của Cục thuế tỉnh

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện cấp mã số đăng ký thuế đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và tổ chức hướng dẫn quản lý thuế theo quy định pháp luật.

2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định của pháp luật về thuế trong việc kê khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế (trong đó có kiểm tra việc chi trả hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp) nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Công khai thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về kết quả thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm thực phẩm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

3. Thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền.

4. Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi, thẩm quyền.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý.

2. Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong việc chấp hành các điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống đài truyền thanh cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo người dân về hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Hướng dẫn Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, Báo Quảng Trị và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, Ban, ngành liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để các tổ chức, cá nhân liên quan và người nhân trên địa bàn được biết và chấp hành.

3. Chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng trực thuộc, UBND cấp xã chủ động phối hợp với các đơn vị, lực lượng liên quan nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp tại địa phương; Thực hiện các biện pháp ngăn chặn, cung cấp thông tin hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương.

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương; Chủ động giám sát, phát hiện các trường hợp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái pháp luật, biến tướng trên địa bàn và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

 

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 15. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện Quy chế sẽ được xem xét trình UBND tỉnh khen thưởng theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện nếu vi phạm các quy định tại Quy chế này và các quy định khác của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để xử lý theo đúng quy định.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

2. Giao Sở Công Thương hướng dẫn, đôn đốc và theo dõi tình hình triển khai thực hiện Quy chế. Định kỳ hàng năm, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan thực hiện tổng kết đánh giá việc thực hiện Quy chế.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, yêu cầu các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi