Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Hà Nam phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 05/2017/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Quang Cẩm
Ngày ban hành: 18/01/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Số: 05/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nam, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÂN CẤP CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KA-RA-Ô-KÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
---------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định s 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;
Căn cứ Thông tư s 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch hướng dn thực hiện một squy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định s 103/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đi, bsung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông tư s 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch về sửa đi, bsung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch;
Căn cứ Thông tư s05/2012/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 2 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch vviệc sửa đi, bsung một sđiều của Thông tư s 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư s 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định s 55/1999/QĐ-BVHTT;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp Giấy phép kinh doanh ka-ra-ô-kê cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh ka-ra-ô-kê và hồ sơ theo quy định của pháp luật về kinh doanh ka-ra-ô-kê.
Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ về cấp Giấy phép kinh doanh ka-ra-ô-kê cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; đôn đốc kiểm tra các huyện, thành phố triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2017.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Thường trực TU, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: TP, KHĐT, CA tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh;
- VPUB: LĐVP; KGVX, NC(T), TH(T);
- Lưu: VT, KGVX.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực