Quyết định 03/2021/QĐ-UBND Hà Giang phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 03/2021/QĐ-UBND

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:03/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành:05/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG

_________

Số: 03/2021/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Giang, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các sở, ban,  ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Giang

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 ngày 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Giang; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thành phố; các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia;

- Bộ Công Thương;

- Tổng cục Quản lý thị trường;

- Tổng cục Hải quan;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBMT Tổ quốc tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;

- Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, CVNCTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG

__________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

QUY CHẾ

Về trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(Kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

__________

 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các Sở, Ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

b) Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Giang (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang); Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố). 

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động

1. Về trách nhiệm:

a) Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công trách nhiệm trong quy chế này chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý theo nguyên tắc:

- Bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ đối với công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Mỗi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và tổ chức phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các cơ quan khác có trách nhiệm phối hợp, tham gia với cơ quan chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Trường hợp phát hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn hoặc lĩnh vực cơ quan khác chủ trì thì cơ quan phát hiện thông báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm chủ trì xử lý để phối hợp hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn mình quản lý.

d) Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang giao, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc thẩm quyền chủ động tổ chức việc phối hợp hoạt động, trong đó có phân định cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo từng chuyên đề, lĩnh vực và địa bàn cụ thể, chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2. Về quan hệ phối hợp hoạt động:

a) Quan hệ phối hợp hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau, tránh sơ hở, chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

b) Quan hệ phối hợp hoạt động được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; quá trình phối hợp không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài thời gian trong kiểm tra, xử lý hàng hoá buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

c) Việc trao đổi thông tin tội phạm, điều tra, thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải bảo đảm quy định về chế độ bảo mật.

 

Chương II. TRÁCH NHIỆM TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, HÀNG GIẢ CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389 HÀ GIANG, CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG

 

Điều 3. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang

 

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng Chương trình, Kế hoạch, biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Thành lập đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo để kiểm tra tình hình phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở các địa bàn trọng điểm, các huyện, thành phố và chỉ đạo việc xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có tổ chức, quy mô lớn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, kinh tế, xã hội.

4. Chỉ đạo cơ quan thường trực tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban và Ban Chỉ đạo trong việc điều hành, chỉ đạo hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

5. Rà soát, kiến nghị với Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành, các cấp trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo tình hình và kết quả hoạt động; dự báo tình hình để xây dựng chương trình, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp với tình hình cụ thể từng giai đoạn.

7. Đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý đối với tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

8. Tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả định kỳ và theo chuyên đề, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng phối hợp với Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

10. Chỉ đạo Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban và Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang trong điều hành, chỉ đạo hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 4. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

1. Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang:

- Chủ trì, phối hợp trong quản lý và kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, các sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công thương. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng, các ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực khác mà lực lượng Quản lý thị trường có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

2. Cục Hải quan tỉnh Hà Giang:

a) Chủ trì kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiện vận tải trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; thực hiện và tổ chức công tác phối hợp trong đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan; trao đổi thông tin hải quan và công tác điều tra, bắt giữ, chuyển giao tội phạm.

Trường hợp có căn cứ xác định hàng hoá buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới, phương tiện vận tải chở hàng hoá buôn lậu đang di chuyển từ địa bàn hoạt động hải quan ra ngoài địa bàn hoạt động hải quan thì cơ quan hải quan tiếp tục truy đuổi, thông báo cho cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường trên địa bàn để phối hợp, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng, các đơn vị có liên quan tăng cường chống thất thu thuế hàng hoá xuất nhập khẩu qua công tác quản lý giá tính thuế, áp mã hàng hoá, số lượng, chủng loại, C/O; kiểm tra sau thông quan, hoàn thuế giá trị gia tăng, chính sách thương mại biên giới, khu kinh tế cửa khẩu, các loại hình kinh doanh, dịch vụ dễ dẫn đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc đối tượng quản lý về hải quan.

3. Công an tỉnh:

a) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố thuộc Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ, điều tra, xác minh làm rõ các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, bắt giữ các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Tiến hành các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý đối với các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, dừng đỗ, bắt giữ các phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, các loài thực vật, động vật hoang dã quý hiếm tại các tuyến giao thông trên địa bàn.

4. Bộ đội Biên phòng tỉnh:

a) Chủ trì công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, tuần tra, kiểm soát ở khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển hàng hoá, tiền tệ trái phép qua biên giới; phát hiện điều tra các tụ điểm, ổ nhóm, đường dây buôn bán, vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả trên địa bàn khu vực biên giới và qua lại hai bên biên giới. Trường hợp có căn cứ xác định có hàng hoá, phương tiện vận tải chở hàng buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới đang di chuyển ra ngoài địa bàn quản lý thì tiếp tục truy đuổi người, phương tiện có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa từ biên giới vào nội địa, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan Công an, Quản lý thị trường trên địa bàn để phối hợp bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với Hải quan và các lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyên trái phép hàng hóa, tiền tệ tại cửa khẩu và các địa bàn kiểm soát hải quan theo quy định của pháp luật.

c) Tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không tiếp tay, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

d) Chủ trì hợp tác quốc tế với lực lượng bảo vệ biên giới nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trong việc tuần tra, kiểm soát các cửa khẩu và đường mòn, lối mở biên giới hai nước; trao đổi thông tin, điều tra, bắt giữ, chuyển giao tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất hàng giả.

5. Sở Công thương Hà Giang:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện, thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước về thị trường trên địa bàn toàn tỉnh; Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức việc thực hiện quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện các mặt hàng: Thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng và các hàng hoá dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương.

b) Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hoá, đảm bảo cân đối cung cầu và các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển.

6. Sở Y tế:

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan Quản lý thị trường, Công an, Thanh tra chuyên ngành hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng thuốc chữa bệnh cho người, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế sản xuất trong nước; phòng, chống kinh doanh thuốc chữa bệnh cho người, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ; phòng, chống sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế giả, kém chất lượng; phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan quản lý nhà nước về giá thuốc, thực hiện các biện pháp bình ổn giá thuốc trên thị trường; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình chế biến, sử dụng, kinh doanh thực phẩm; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

7. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, thẩm định giá; xử lý các hành vi vi phạm về giá, thẩm định giá theo thẩm quyền.

b) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình điều tra các hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá; hành vi cạnh tranh không lành mạnh về giá, hành vi bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.

c) Nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí bảo đảm điều kiện làm việc, thông tin liên lạc, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cho các cơ quan chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước thanh toán các khoản chi phí có liên quan trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra và quyết toán kịp thời chi phí vụ việc cho các đơn vị theo quy định.

d) Tham gia xác định giá trị tài sản là hàng hoá, tang vật tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính làm cơ sở xác định khung phạt và xác định mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá theo quy định.

8. Cục Thuế tỉnh:

Chủ trì thanh tra, kiểm tra thuế và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách; quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để hợp thức hoá hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khác ở các ngành, các cấp trong phòng, chống gian lận về thuế; xử lý các hành vi vi phạm về thuế theo thẩm quyền.

9. Sở Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì, phối hợp với các ngành, các lực lượng, các cấp trong việc tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ theo chức năng nhiệm vụ được phân công; các hoạt động đánh giá sự phù hợp liên quan đến giám định, thử nghiệm hàng hóa phục vụ cho công tác chống gian lận thương mại và hàng giả.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ gỗ lậu, động vật và các sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm và những loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

b) Chỉ đạo Chi cục chăn nuôi và thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn. Thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất, nhập vào địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về thú y.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi trong sản xuất; gia công; sang chai; đóng gói; nhập khẩu; kinh doanh; vận chuyển; quảng cáo và sử dụng các loại nguyên liệu, vật tư nông nghiệp phục vụ cho  trồng trọt, chăn nuôi bao gồm cả chăn nuôi thủy sản, là hàng giả, kém chất lượng, cấm sử dụng và ngoài danh mục cho phép; nhập lậu giống vật nuôi, giống cây trồng, sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật (bao gồm cả trứng) là nguyên liệu dùng cho chế biến thực phẩm.

11. Sở Giao thông - Vận tải:

a) Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan, kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bằng các phương tiện vận tải.

b) Chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả.

 c) Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan trong công tác quản lý, kiểm soát phương tiện vận tải tạm nhập, mang biển số nước ngoài sử dụng trong địa bàn tỉnh nhằm phát hiện kịp thời các phương tiện nhập lậu hoặc lưu hành trái phép.

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich chịu trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan, các cơ quan chức năng tại địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; về bản quyền phần mềm; chống buôn lậu văn hóa phẩm, in sang băng đĩa lậu; thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

13. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong việc nhận, gửi, chuyển phát thư, kiện, gói hàng hóa qua mạng bưu chính; xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm được nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái phép; viễn thông và công nghệ thông tin.

b) Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, những tác động xấu đối với kinh tế xã hội của hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

c) Các cơ quan báo chí của tỉnh: Báo Hà Giang, Đài Phát thanh- truyền hình Hà Giang phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.”

14. Các Sở, Ban, ngành liên quan:

a) Sở Tư pháp: Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan rà soát các quy định của pháp luật liên quan, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo, không rõ ràng, không thống nhất của các quy định về xử lý vi phạm liên quan đến lĩnh vực đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh; theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Giang: Chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về ngoại hối, quản lý kinh doanh vàng bạc theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, giám sát và xử lý đối với các hành vi quảng cáo, niêm yết giá và bán hàng hoá bằng ngoại tệ trái quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan trên địa bàn tỉnh trong việc đấu tranh phòng chống tiền giả, tổ chức giám định tiền giả, tiền nghi giả lưu thông trên thị trường.

d) Ban Dân tộc tỉnh: Chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân và đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không tiếp tay vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới.

e) Các Sở, Ban, ngành, cơ quan chức năng khác: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức việc quản lý sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; phòng, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả nhằm ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng giao lưu hàng hóa.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến nhiều cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn mình quản lý trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

d) Kiến nghị kịp thời cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

e) Tăng cường, củng cố tổ chức bộ máy, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc, bố trí kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố và các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định của pháp luật.

 

Chương III. NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

 

Điều 6. Nội dung phối hợp​

Căn cứ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang, bám sát tình hình thực tiễn và theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng thực hiện hoặc chỉ đạo các lực lượng có chức năng phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi quản lý chủ động xác lập quan hệ phối hợp hoạt động trong việc:

1. Xây dựng kế hoạch, phương án công tác trong đó phân định rõ phạm vi trách nhiệm quản lý và hoạt động, các biện pháp quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; những vấn đề có liên quan đến ngành hoặc địa phương khác cần có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất với các cơ quan liên quan.

2. Phát hiện, thu thập trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, gồm:

a) Thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong ngành và trên địa bàn, dự báo tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa, giá cả; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng giai đoạn. Trong trường hợp có những vấn đề đột xuất, phức tạp thì kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang (qua cơ quan thường trực - Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang) để thông báo cho các Sở, Ban, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý;

b) Thông tin về những quy định mới của pháp luật trong hoạt động quản lý biên giới, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước, chính sách khu kinh tế cửa khẩu, phi thuế quan, chính sách cư dân biên giới, chính sách quản lý đối với từng ngành hàng, mặt hàng;

c) Thông tin về tình hình vi phạm pháp luật, quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm; về các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, các tuyến, địa bàn trọng điểm liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác;

d) Thông tin về quy trình kiểm tra, xử lý mang tính nghiệp vụ của các ngành, địa phương; thông tin về những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm của từng ngành, từng địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác;

đ) Thông tin về kỹ thuật phòng, chống và các tiến bộ khoa học, kỹ thuật có thể áp dụng, trang bị khi các cơ quan chức năng thi hành nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

e) Các thông tin, tài liệu khác theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

3. Tổ chức tuần tra, thanh tra, điều tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gồm:

a) Tổ chức lực lượng kiểm tra, phương tiện để ngăn chặn; tư vấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để xử lý vụ việc theo yêu cầu;

b) Phối hợp trong quá trình điều tra theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự và theo quy định của các cơ quan pháp luật;

c) Khi xử lý có sự bàn bạc thống nhất giữa các bên tham gia;

d) Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân được kiểm tra, kiểm soát có những hành vi vi phạm mà không thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền xử lý của mình, thì đơn vị kiểm tra, kiểm soát thông báo và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

đ) Khi cần thiết có thể tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát liên ngành để phối hợp kiểm tra. Cơ quan chủ trì, phối hợp kiểm tra liên ngành chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Các cơ quan tham gia hỗ trợ lực lượng chuyên môn, phương tiện trong quá trình kiểm tra và xử lý các vụ việc có tính chất phức tạp.

4. Đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật khi phát sinh những vấn đề mới trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.

5. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng lực lượng theo yêu cầu công tác; hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi; tổ chức giao lưu, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

6. Phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền:

a) Tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Phối hợp với các doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của người tiêu dùng; các hiệp hội doanh nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ làm căn cứ kiểm tra và xử lý vi phạm.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phối hợp

1. Thực hỉện đầy đủ, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc các chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp đã tham gia ký kết với các đơn vị phối hợp.

2. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất với cơ quan chủ trì theo quy định chung về tình hình thị trường, công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của đơn vị mình.

3. Tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của đơn vị chủ trì thì đơn vị được yêu cầu phối hợp phải hỗ trợ, tạo điều kiện, tăng cường lực lượng, phương tiện kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Tham dự các phiên họp do các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng chức năng chủ trì triệu tập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho phiên họp theo yêu cầu.

5. Tham gia xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phối hợp

1. Trách nhiệm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang.

a) Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang: Chỉ đạo việc tổ chức các quan hệ phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng trong hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3 Quy chế này.

b) Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang: Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang chỉ đạo công tác phối hợp hoạt động và điều phối lực lượng phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, các cơ quan chức năng và địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong phạm vi toàn tỉnh; tổng hợp, đánh giá, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện quy chế phối hợp theo định kỳ 6 tháng, một năm và đột xuất khi có yêu cầu.

2. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

a) Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch, phương án phối hợp với các Sở, Ban, ngành, cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công;

b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thuộc Sở, Ban, ngành mình phối hợp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến cơ quan quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được phụ trách;

c) Yêu cầu các Sở, Ban, ngành cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ và kịp thời tình hình có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực Bộ, ngành quản lý, địa bàn mình phụ trách để tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động để báo cáo Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các lực lương chức năng có liên quan về các chủ trương và biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực Bộ, ngành mình phụ trách;

đ) Phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp được yêu cầu các cơ quan có liên quan tăng cường lực lượng, phương tiện để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo, tổ chức, điều hành hoạt động trong việc phối hợp công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, các giải pháp phòng ngừa đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (kể cả các giải pháp tình thế đối với từng lĩnh vực, từng tuyến, từng địa bàn cụ thể) nhằm kịp thời ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Phòng, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện, giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều ngành thuộc địa phương quản lý;

- Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn quản lý, báo cáo đầy đủ, kịp thời lên Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang theo quy định;

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hoặc đề xuất Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ban, ngành liên quan về các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

- Chỉ đạo tổ chức việc phối hợp kiểm tra liên ngành ở địa phương khi cần thiết;

- Tổ chức vận động nhân dân cam kết không tham gia, không tiếp tay cho hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại;

- Đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xử lý tập thể, cá nhân có biểu hiện bao che, bảo kê, thông đồng, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

 

Chương IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 9. Sơ kết, tổng kết; báo cáo và khen thưởng, kỷ luật

 

1. Công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và chế độ báo cáo:

a) Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng tiến hành sơ kết (định kỳ 6 tháng), tổng kết (định kỳ hàng năm) để đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp theo Quy chế này và tổng hợp vào báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (báo cáo về Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang qua cơ quan thường trực) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Hình thức sơ kết, tổng kết:

- Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp hoạt động theo quy định của Quy chế này.

- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ đã tham gia ký kết và báo cáo về Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang theo định kỳ.

2. Khen thưởng, kỷ luật: Thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm: Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể hàng năm, trong đó có nội dung quan hệ phối hợp để tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực ngành địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

2. Khi pháp luật hiện hành có quy định khác với Quy chế này về trách nhiệm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực các Sở, Ban, ngành phụ trách thì thực hiện theo quy định của pháp luật đó.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh bằng văn bản về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang (Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang) để tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi