Kế hoạch 149/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
-------

Số: 149/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCT ngày 09/3/2016 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, UBND thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội nhm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, giữ ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh, bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Đề xuất, kiến nghị kịp thời các cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, xác minh, giám sát đối với hoạt động bán hàng đa cấp phải đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đúng quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp.

II. NỘI DUNG

1. Phối hợp, trao đổi thông tin trong việc quản lý hot đng bán hàng đa cấp

Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước của Hà, Nội để theo dõi, kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Tăng cường phối hợp đối với Bộ, ngành Trung ương để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

2. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp.

Hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền đến người dân về các dấu hiệu vi phạm, lừa đảo của một số doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp để người dân tránh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, lợi dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, trục lợi.

3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động bán hàng đa cấp và xử lý vi phạm

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động bán hàng đa cấp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Sở Công Thương

Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ (3 tháng) tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Công Thương.

Định kỳ hàng quý, Sở Công Thương niêm yết trên cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương danh sách cập nhật doanh nghiệp thông báo và được Sở Công Thương Hà Nội xác nhận tiếp nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội đcác sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nắm bắt, phối hợp quản lý.

Niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân có thể phản ánh kịp thời các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp và các trường hợp kinh doanh đa cấp trái phép.

Chủ trì, phối hợp đề xuất nội dung tuyên truyền cung cấp cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã (trong đó tập trung tuyên truyền về các nội dung: những dấu hiệu vi phạm, lừa đảo đối với hoạt động bán hàng đa cấp, những hành vi bị cm trong hoạt động bán hàng đa cấp, trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, trách nhiệm và quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp, mua lại hàng hóa từ người tham gia bán hàng đa cấp, các quy định về trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác,...).

Thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn Hà Nội thực hiện đúng quy định của pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

Quản lý chặt chẽ việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn nhằm hạn chế tối đa điều kiện để các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp bất chính lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan (Công an thành phố Hà Nội, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế Hà Nội) thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội khi cần thiết.

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật (tập trung phát hiện, xử lý đối với các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, doanh nghiệp bán hàng theo phương thức đa cấp nhưng không có Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp); kiểm tra, giám sát toàn bộ các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn Thành phố nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội.

Kịp thời xử lý đối với đơn, thư, nội dung phản ánh của cá nhân, tổ chức được gửi đến Sở Công Thương về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp, đề xuất, kiến nghị kịp thời các cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Công an thành phố Hà Nội

Xây dựng, triển khai tuyên truyền về các dấu hiệu lừa đảo, các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự trong hoạt động bán hàng đa cấp cho người dân trên địa bàn Hà Nội.

Chủ động xác minh, điều tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn có dấu hiệu hình sự, lừa đảo hoặc chuyn các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

Xây dựng, thực hiện các Chuyên đề về hoạt động bán hàng đa cấp triển khai đến toàn lực lượng thuộc Công an Thành phố.

Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định.

Phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát toàn bộ các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình có liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách với Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

3. Cục Thuế thành phố Hà Nội

Hướng dẫn thực hiện pháp luật về thuế cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội.

Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế (việc kê khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế,..) của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về Thuế.

Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình có liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực thuế với Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

4. Sở Y tế

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn v: hàng hóa; quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm; hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, mỹ phẩm; điu kiện kinh doanh đối với cơ sở, địa điểm kinh doanh thực phẩm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong việc: Quảng cáo sản phẩm (thực phẩm chức năng, mỹ phẩm,.. việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, mỹ phẩm tại địa bàn Hà Nội; về cht lượng sản phẩm; việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với cơ sở, địa điểm kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại địa bàn Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình có liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực của Sở với Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

5. SNgoại vụ

Tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến bán hàng đa cấp.

Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến bán hàng đa cấp với Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

6. Sở Thông tin và Truyền Thông

Chủ trì chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí (Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài phát thanh quận, huyện, thị xã và hệ thống loa truyền thanh xã, phường, Báo Hà Nội mới, Báo kinh tế đô thị, Báo tuổi trẻ Thủ đô, Báo An ninh Thủ đô,..) chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền theo nội dung Sở Công Thương cung cấp giúp người dân trên địa bàn biết, tìm hiu, tránh để các doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính, người tham gia bán hàng đa cấp lừa đảo.

Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về công tác thông tin, tuyên truyn liên quan đến bán hàng đa cấp với Sở Công Thương Hà Nội để phối hợp quản lý.

7. UBND các quận, huyện, thị xã

Chủ động thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp; phối hợp với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền về những nội dung: những dấu hiệu vi phạm, lừa đảo đối với hoạt động bán hàng đa cấp, những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp, trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, trách nhiệm và quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp, mua lại hàng hóa từ người tham gia bán hàng đa cấp, các quy định về trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác,...cho người dân, doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn (chú trọng thực hiện thông qua các tổ dân phố, thôn, xóm).

Chủ trì, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý. Chủ động giám sát, phát hiện các hiện tượng hoạt động bán hàng đa cấp trái phép trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát 100% các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn quản lý.

Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình có liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn với Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội trên đây, báo cáo kết quả gửi Sở Công Thương (báo cáo định kỳ 3 tháng/lần, thời gian báo cáo trước ngày 28 của tháng cuối quý) để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Công Thương./.

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TT: Thành ủy, TT: HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành ph;
- Các sở, ngành nêu trong văn bản;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PT và TH Hà Ni;
- Các Báo: HN mới, KT &ĐT, ANTĐ, TTTĐ;
- CVP, các PCVP: Ng.Ng.Sơn, T.V.Dũng, Các Phòng: TH, TKBT, NC, VX, KT:
- Lưu: VT, KTq.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Doãn Toản

thuộc tính Kế hoạch 149/KH-UBND

Kế hoạch 149/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:149/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành:04/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi