Công văn 7980/VPCP-KSTT 2019 thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 7980/VPCP-KSTT
V/v thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2019

 

 

Kính gửi: Các bộ, cơ quan ngang bộ.

 

Trên cơ sở thực tiễn cải cách của Việt Nam thời gian qua và những kinh nghiệm cải cách quy định của Vương quốc Anh, để tiếp tục thúc đẩy cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất các quy định hành chính, tháo gỡ rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển, Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan.

1. Nghiên cứu kinh nghiệm cải cách quy định của Vương quốc Anh để rút ra những bài học kinh nghiệm có thể áp dụng tại Việt Nam, tập trung vào nội dung tham vấn chính sách hiệu quả (đặc biệt thông qua cổng tham vấn điện tử) và công cụ kiểm soát việc ban hành và cắt giảm quy định hành chính theo nguyên tắc “X vào, Y ra”. Trên cơ sở đó, đề xuất phía bạn hỗ trợ xây dựng bộ công cụ này phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, cùng cách thức tính chi phí tuân thủ và biện pháp đánh giá xếp hạng các bộ, ngành trong việc thực hiện chương trình rà soát, cắt giảm quy định không còn phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2019.

2. Xây dựng dự thảo Kế hoạch cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 01 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Các vụ: NN, CN, KGVX, ĐMDN, QHQT, CTTĐTCP;
- Lưu: VT, KSTT (03).VND

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực