Công văn 244/VPCP-CN 2019 về việc khắc phục các tồn tại yếu kém trong dịch vụ logistics

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 244/VPCP-CN
V/v: Khắc phục các tồn tại yếu kém trong dịch vụ logistics

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công Thương.

 

Trang tin điện tử Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online ngày 17 tháng 12 năm 2018 có bài viết “Dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam: Lợi ích khó nắm bắt”. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương nghiên cứu, khắc phục các tồn tại yếu kém trong dịch vụ logistics hiện nay ở nước ta.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, NN, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CH NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực