Công văn 1721/VPCP-KTTH 2020 về tình hình giá thịt lợn

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

------------

Số: 1721/VPCP-KTTH

V/v Tình hình giá thịt lợn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

 

 

Kính gửi:

- Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Công Thương;

- Tổng cục Thống kê.

 

Trước thông tin phản ánh trên báo chí về tình hình giá thịt lợn có xu hướng tăng cao, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về bảo đảm cân đối cung cầu và kiểm soát giá thịt lợn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện trước ngày 10 tháng 3 năm 2020, một cách cụ thể, nêu rõ trách nhiệm của việc tăng giá này.

2. Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tác động của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI); phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan để có giải pháp bảo đảm mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2020 theo mục tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP (để b/c);

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Đài Truyền hình Việt Nam;

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,

các Vụ: TH, TKBT, NN, Cổng TTĐTCP;

- Lưu: VT, KTTH (3b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Thu Vân

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực