Công văn 11451/VPCP-KTTH 2019 về tình hình giá thịt lợn

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

------------

Số: 11451/VPCP-KTTH

V/v Tình hình giá thịt lợn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

 

 

Kính gửi: Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Về tình hình giá thịt lợn và công tác bình ổn giá những tháng cuối năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình giá thịt lợn và công tác bình ổn những tháng cuối năm 2019 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 399/TB-VPCP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

2. Phê bình và yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chậm báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về việc thiếu hụt thịt lợn, giá tăng cao ảnh hưởng lớn đến đười sống nhân dân, hình kinh tế vĩ mô.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);

- Các Bộ: TC, CT, KH&ĐT;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Tổng cục Thống kê;

- Tổng cục Hải quan;

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: TH, TKBT, NN, Cổng TTĐTCP;

- Lưu: VT, KTTH (3b).DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Thu Vân

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực