Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 62 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6939:2019 Mã số vật phẩm - Mã số thương phẩm toàn cầu 13 chữ số - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TR 14047:2018 ISO/TR 14047-2012 Quản lý môi trường - Đánh giá vòng đời của sản phẩm - Hướng dẫn minh họa cách áp dụng TCVN ISO 14044 đối với các tình huống đánh giá tác động

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2018/BXD Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Ban hành: 20/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2018
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 28001:2014 ISO 28001:2007 Hệ thống quản lý an toàn chuỗi cung ứng-Thực hành tốt áp dụng an toàn chuỗi cung ứng, đánh giá và hoạch định-Yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 14021:2013 ISO 14021:1999, Sửa đổi 1:2011 Nhãn môi trường và công bố về môi trường-Tự công bố về môi trường (Ghi nhãn môi trường kiểu II)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 10008:2015 ISO 10008:2013 Quản lý chất lượng-Sự thỏa mãn của khách hàng-Hướng dẫn về giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2017
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 10004:2015 ISO 10004:2012 Quản lý chất lượng-Sự thỏa mãn của khách hàng-Hướng dẫn theo dõi và đo lường

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2017
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11698-2:2016 ISO/TS 20282-2:2013 Tính khả dụng của các sản phẩm tiêu dùng và các sản phẩm sử dụng công cộng-Phần 2: Phương pháp thử nghiệm tổng thể

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7976:2015 Mã số toàn cầu về quan hệ dịch vụ (GSRN)-Quy định kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7203:2009 Mã số mã vạch vật phẩm-Yêu cầu kiểm tra xác nhận chất lượng mã vạch

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2018
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6845:2011 ISO GUIDE 64:2008 Hướng dẫn đề cập các vấn đề môi trường trong tiêu chuẩn sản phẩm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2018
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9085:2011 Mã số mã vạch vật phẩm-Mã số mã vạch GS1 cho phiếu trong phân phối giới hạn về địa lý-Quy định kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2018
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 10019:2011 ISO 10019:2005 Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8469:2010 Mã số mã vạch vật phẩm-Mã số GS1 cho thương phẩm theo đơn đặt hàng-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 10003:2011 ISO 10003:2007 Quản lý chất lượng-Sự thỏa mãn của khách hàng-Hướng dẫn giải quyết tranh chấp bên ngoài tổ chức

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2018
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 10004:2011 ISO/TS 10004:2010 Quản lý chất lượng-Sự thỏa mãn của khách hàng-Hướng dẫn theo dõi và đo lường

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2018
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 10002:2015 ISO 10002:2014 Quản lý chất lượng-Sự thoả mãn của khách hàng-Hướng dẫn về xử lý khiếu nại

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17021-3:2015 ISO/IEC 17021-3:2015 Đánh giá sự phù hợp-Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý-Phần 3: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12458:2018 ISO 18539:2015 Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nhuyễn thể - Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối nhuyễn thể

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6939:2007 Mã số vật phẩm - Mã số thương phẩm toàn cầu 13 chữ số - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
Vui lòng đợi