Danh mục

Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 81 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10425:2020 ISO/IEC GUIDE 46:2017 Thử nghiệm so sánh sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ liên quan - Nguyên tắc chung

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10426:2020 ISO/IEC GUIDE 14:2018 Sản phẩm và dịch vụ liên quan - Thông tin cho người tiêu dùng

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10427:2020 ISO/IEC GUIDE 41:2018 Bao bì - Khuyến nghị đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12875:2020 ISO 20245:2017 Trao đổi, mua bán hàng hóa đã qua sử dụng giữa các quốc gia

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2022
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12979:2020 ISO 17365:2013 Ứng dụng RFID trong chuỗi cung ứng - Đơn vị vận tải

Ban hành: 03/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2022
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12978:2020 ISO 17364:2013 Ứng dụng RFID trong chuỗi cung ứng - Vật phẩm vận chuyển có thể quay vòng (RTI) và vật phẩm bao bì có thể quay vòng (RPI)

Ban hành: 03/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2022
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12977:2020 ISO 17363:2013 Ứng dụng RFID trong chuỗi cung ứng - Công te nơ chở hàng

Ban hành: 03/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2022
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12981:2020 ISO 17367:2013 Ứng dụng RFID trong chuỗi cung ứng - Gắn thẻ sản phẩm

Ban hành: 03/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2022
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12980:2020 ISO 17366:2013 Ứng dụng RFID trong chuỗi cung ứng - Bao bì sản phẩm

Ban hành: 03/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2022
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6939:2019 Mã số vật phẩm - Mã số thương phẩm toàn cầu 13 chữ số - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TR 14047:2018 ISO/TR 14047-2012 Quản lý môi trường - Đánh giá vòng đời của sản phẩm - Hướng dẫn minh họa cách áp dụng TCVN ISO 14044 đối với các tình huống đánh giá tác động

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC TR 17028:2018 ISO/IEC TR 17028:2017 Đánh giá sự phù hợp - Hướng dẫn và ví dụ về chương trình chứng nhận dịch vụ

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2018/BXD Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Ban hành: 20/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2018
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11698-2:2016 ISO/TS 20282-2:2013 Tính khả dụng của các sản phẩm tiêu dùng và các sản phẩm sử dụng công cộng-Phần 2: Phương pháp thử nghiệm tổng thể

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11431:2016 CAC/GL 83-2013, REVISED 2015 Nguyên tắc lấy mẫu và thử nghiệm thực phẩm trong thương mại quốc tế

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5520:2016 CAC/RCP 20:1979, REV 2010 Quy phạm đạo đức trong thương mại quốc tế về thực phẩm bao gồm cả giao dịch ưu đãi và viện trợ thực phẩm

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2017
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 10008:2015 ISO 10008:2013 Quản lý chất lượng-Sự thỏa mãn của khách hàng-Hướng dẫn về giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng

Ban hành: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2017
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 10004:2015 ISO 10004:2012 Quản lý chất lượng-Sự thỏa mãn của khách hàng-Hướng dẫn theo dõi và đo lường

Ban hành: 01/01/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2017
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10428:2014 ISO/IEC GUIDE 74:2004 Ký hiệu bằng hình vẽ - Hướng dẫn kỹ thuật cho việc xem xét nhu cầu của người tiêu dùng

Ban hành: 31/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11:2012/BCT Mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động dầ̀u khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện

Ban hành: 28/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
Vui lòng đợi