Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.036 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3921

Thông tư 11/TM-KD của Bộ Thương mại về việc quy định điều kiện kinh doanh xăng dầu

3922

Nghị định 36/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/CP (14/12/1995) và Nghị định 194/CP (31/12/1994) của Chính phủ

3924

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Achentina về hợp tác kinh tế và thương mại

3925

Thông tư liên tịch 28TT/LB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động quảng cáo

3926

Quyết định 416/TM-ĐB của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất sứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)"

3927

Nghị định 25/CP của Chính phủ ban hành Quy chế Đại lý mua bán hàng hoá

3928

Quyết định 302/TM-KHKT của Bộ Thương mại về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: "Phòng cháy chữa cháy. Doanh nghiệp Thương mại và Dịch vụ. Những quy định chung." - TCN 48 : 1996

3929
3930

Công văn về việc xuất khẩu hàng dệt may, đan thủ công dân gian sang EU

3931

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Cuba về trao đổi thương mại và các hình thức hợp tác kinh tế khác

3932

Thông tư 05/TM-QLTT của Bộ Thương mại hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 01/CP ngày 03/01/96 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

3933

Công văn 0643-TM/ĐT của Bộ Thương mại về việc quản lý, theo dõi hợp đồng gia công

3934

Công văn 1502/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc giải thích điểm 7.2 Thông tư liên bộ 01 TM/TCHQ

3935
3936

Thông tư 01-TM/TCHQ của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/CP ngày 15.12.1995 của Chính phủ về việc bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép xuất, nhập khẩu từng chuyến

3937

Nghị định 01/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

3938

Nghị định 88/CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội

3939

Nghị định 86/CP của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá

3940

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Latvia về hợp tác kinh tế thương mại