Quyết định 51/2016/QĐ-UBND Bình Dương Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------
Số: 51/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Bình Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
-----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;
Căn cứ Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, Kỳ họp thứ 3 về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3986/TTr-SXD ngày 19 tháng 12 năm 2016.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:
1. Đối tượng nộp lệ phí:
Đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng là tổ chức, cá nhân các công trình xây dựng bao gồm: Xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo; di dời và cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, trừ các công trình được miễn cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
2. Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng được quy định như sau:
a) Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng đối với:
- Nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 50.000 (năm mươi ngàn) đồng/lần;
- Công trình khác: 100.000 (một trăm ngàn) đồng/lần.
b) Mức thu điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng: 10.000 (mười ngàn) đồng/lần.
Điều 2. Tổ chức thu, nộp lệ phí:
1. Cơ quan có nhiệm vụ thu lệ phí: Sở Xây dựng; Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương; Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng (dưới đây gọi chung là cơ quan thu).
2. Cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm:
a) Thông báo hoặc niêm yết công khai mức thu lệ phí tại trụ sở cơ quan nơi thu lệ phí;
b) Khi tổ chức thu lệ phí phải thực hiện việc lập và cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp lệ phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính;
c) Lệ phí cấp giấy phép xây dựng là khoản thu ngân sách Nhà nước. Cơ quan trực tiếp thu phải kê khai, nộp đầy đủ, kịp thời số tiền lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật quản lý thuế.
3. Nguồn kinh phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ: Xây dựng, Tài chính;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT công báo tỉnh; Website tỉnh BD;
- LĐVP, Km,TH; HCTC;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 51/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 51/2016/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 20/12/2016 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xây dựng
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực