Quyết định 47/2017/QĐ-UBND Kon Tum mức trần chi phí chứng thực, hành chính tư pháp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------
Số: 47/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Kon Tum, ngày 22 tháng 9 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRẦN CHI PHÍ CHỨNG THỰC, HÀNH CHÍNH
 TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
--------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
 
 
Căn cLuật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cLuật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn ckhoản 3 Điều 15 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bn sao từ sgốc, chng thực bn sao từ bn chính, chng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 46/TTr-STP ngày 08 tháng 6 năm 2017; giải trình tại Công văn số 658/STP-HCTP ngày 14 tháng 8 năm 2017 và Công văn s983/STP-HCTP ngày 23 tháng 8 năm 2017 của S Tư pháp.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Quy định mức trần chi phí chứng thực, hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có bảng giá kèm theo).
Điều 2.Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh.
1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác khi có yêu cầu liên quan đến chứng thực, hành chính tư pháp.
2. Phạm vi điều chỉnh:
a) Cơ quan thực hiện nhiệm vụ chứng thực và hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh:
b) Tổ chức, cá nhân có yêu cầu chứng thực, hành chính tư pháp;
c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Mức trần chi phí chứng thực, hành chính tư pháp được quy định tại Quyết định này là mức thu tối đa; các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế để quyết định mức thu, nhưng không được vượt quá mức trần quy định tại Điều 1 của Quyết định này.
Các khoản thu từ việc đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ văn bản và các việc khác liên quan đến hoạt động chứng thực, hành chính tư pháp được quản lý, sử dụng để bù đắp các chi phí thực hiện công việc này của cơ quan, đơn vị.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 10 năm 2017.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch và các PCT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh Kon Tum;
- Lưu: VT-NC2.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Xuân Lâm
 
 
BẢNG GIÁ
MỨC TRN CHI PHÍ CHỨNG THC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Kèm theo Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
 
 

STT
NỘI DUNG
MỨC TRN CHI PHÍ
I
ĐÁNH MÁY HỢP ĐNG, GIAO DỊCH.
 
1
Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư kinh doanh
250.000 đồng/hợp đồng
2
Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản.
100.000 đồng/văn bản
3
Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
50.000 đồng/hợp đồng
Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất.
50.000 đồng/hợp đồng
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.
50.000 đồng/hợp đồng
Hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vốn bằng tài sản khác.
50.000 đồng/hợp đồng
Hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lãnh tài sản.
50.000 đồng/hợp đồng
Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản.
50.000 đồng/hợp đồng
Hợp đồng vay tiền.
80.000 đồng/hợp đồng
Văn bản thỏa thuận về tài sản của vợ chồng.
80.000 đồng/văn bản
4
Di chúc.
40.000 đồng/văn bản
Hợp đồng ủy quyền.
40.000 đồng/hợp đồng
Hợp đồng mua bán, tặng cho xe ôtô.
40.000 đồng/hợp đồng
Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.
40.000 đồng/hợp đồng
Hợp đồng sửa đổi, bổ sung, hợp đồng, giao dịch.
40.000 đồng/hợp đồng
5
Văn băn từ chối nhận di sản.
25.000 đồng/văn bản
6
Giấy ủy quyền.
30.000 đồng/giấy
Hợp đồng mua bán, tặng cho xe máy.
40.000 đồng/hợp đồng
7
Hợp đồng, giao dịch khác.
160.000 đồng/hợp đồng
II
ĐÁNH MÁY, SAO CHỤP VĂN BN
 
1
Thù lao đánh máy văn bản (trang A4)
5.000 đồng/trang
2
Thù lao sao chụp văn bản (trang A4)
500 đồng/trang
3
Thù lao sao chụp văn bản (trang A3)
1000 đồng/trang
III
DỊCH GIẤY TỜ, VĂN BẢN
 
1
Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam
120.000 đồng/trang
2
Dịch từ tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài
150.000 đồng/trang
IV
CÁC VIỆC KHÁC CÓ LIÊN QUAN
 
I
Công bố di chúc
80.000 đồng/trường hợp
2
Niêm yết thông báo hồ sơ thừa kế
120.000 đồng/lần
3
Sao lục hồ sơ lưu trữ theo quy định
40.000 đồng/hồ sơ/1 lần
4
Các việc khác
40.000 đồng/việc

thuộc tính Quyết định 47/2017/QĐ-UBND

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức trần chi phí chứng thực, hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon TumSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:47/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lại Xuân Lâm
Ngày ban hành:22/09/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi