Quyết định 35/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------
Số: 35/2013/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Đồng Tháp, ngày 14 tháng 11 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THU PHÍ QUA ĐÒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
-------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh về phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị quyết số 111/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 6 quy định khung mức thu, chế độ thu, nộp đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (I, II);
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT và các PCT/UBND tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, KTTH. HS.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương
 
 
 
 
 
 
QUY ĐỊNH
THU PHÍ QUA ĐÒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
 
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Phí qua đò là khoản thu của chủ đò hoặc bến khách (nơi đầu tư xây dựng bến khách, có người quản lý) đối với người thuê đò để chở khách, hàng hoá ngang qua sông, kênh hoặc đi dọc sông, kênh, hồ hoặc cập vào tàu khách để đón, trả hành khách trong khi tàu khách đang hành trình.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi qua đò phải nộp phí. Không áp dụng quy định này đối với các bến đò, bến tàu do Ban Quản lý bến tàu, Hợp tác xã vận tải được cấp có thẩm quyền giao trực tiếp quản lý và kinh doanh.
Điều 3. Đối tượng miễn
Xe cứu thương; cứu hỏa; xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp; xe hộ đê; xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão; xe chuyên dùng phục vụ cho quốc phòng, an ninh; xe, đoàn xe đưa tang; đoàn xe có xe hộ tống, dẫn đường; xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hoá đến những nơi bị thảm họa hoặc vùng có dịch bệnh; học sinh đi học hàng ngày; trẻ em dưới 10 tuổi; thương bệnh binh.
Điều 4. Đối tượng mua vé tháng
Áp dụng rộng rãi cho mọi đối tượng khi qua đò: người đi bộ, người đi xe đạp, xe đạp điện, người đi xe gắn máy, xe mô tô, xe điện 02 bánh.
 
Chương 2.
MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ CHỨNG TỪ THU PHÍ
 
Điều 5. Mức thu
 

STT
Đối tượng
Đơn vị tính
Mức thu
Ghi chú
A
Đò ngang
 
 
 
I
Khoảng cách đến 0,5km
 
 
 
1
Hành khách đi bộ
đồng/người
1.000
Hành khách đi
2
Hành khách đi xe đạp, xe đạp điện, các loại xe tương tự
đồng/người+xe
1.500
bộ và hành khách trên xe phải mua vé hành khách đi bộ và hành lý, hàng hóa
3
Hành khách đi xe gắn máy, xe mô tô, xe điện 02 bánh, các loại xe tương tự
đồng/người+xe
2.000
4
Ô tô 04 chỗ ngồi
đồng/người+xe
10.000
5
Ô tô trên 04 chỗ ngồi
đồng/người+xe
15.000
6
Hành lý hàng hóa trên xe
 
 
a
Từ 50kg trở lên đến 100kg hoặc cồng kềnh chiếm diện tích từ 01m2 đến 02m2
đồng/lượt hàng hóa
1.000
b
Từ trên 100kg hoặc cồng kềnh chiếm diện tích trên 02m2
đồng/lượt hàng hóa
2.000
II
Khoảng cách trên 0,5km đến 01km
 
 
 
1
Hành khách đi bộ
đồng/người
1.000
Hành khách đi bộ và hành khách trên xe phải mua vé hành khách đi bộ và hành lý, hàng hóa
2
Hành khách đi xe đạp, xe đạp điện, các loại xe tương tự
đồng/người+xe
1.500
3
Hành khách đi xe gắn máy, xe mô tô, xe điện 02 bánh, các loại xe tương tự
đồng/người+xe
3.000
4
Ô tô 04 chỗ ngồi
đồng/người+xe
15.000
5
Ô tô trên 04 chỗ ngồi
đồng/người+xe
20.000
6
Hành lý, hàng hóa của hành khách
 
 
a
Từ 50kg đến 100kg hoặc cồng kềnh chiếm diện tích từ 01m2 đến 02m2
đồng/lượt hàng hóa
1.500
b
Từ trên 100kg hoặc cồng kềnh chiếm diện tích trên 02m2
đồng/lượt hàng hóa
3.000
III
Khoảng cách trên 01km
 
 
 
1
Hành khách đi bộ
đồng/mỗi km ngoài 01km đầu
1.000
Tính cho mỗi km ngoài
2
xe đạp, xe đạp điện, xe tương tự
đồng/mỗi km ngoài 01km đầu
1.500
01km đầu (tối đa không quá 5.000đ/người; 5.000đ/ người+xe)
3
Xe gắn máy, xe mô tô, xe điện 02 bánh, các loại xe tương tự
đồng/mỗi km ngoài 01km đầu
2.000
4
Ô tô 04 chỗ, trên 04 chỗ ngồi
đồng/mỗi km ngoài 01km đầu
5.000
5
Hành lý hàng hóa trên xe
đồng/mỗi km ngoài 01km đầu
1.000
B
Đò dọc
 
 
 
I
Chiều dài đến 02km
 
 
 
1
Hành khách đi bộ
đồng/người
2.000
 
2
Hành khách đi xe đạp, xe đạp điện, các loại xe tương tự
đồng/người+xe
2.500
 
3
Hành khách đi xe gắn máy, xe mô tô, xe điện 02 bánh, các loại xe tương tự
đồng/người+xe
3.000
 
II
Chiều dài trên 02km
 
 
 
1
Hành khách đi bộ
đồng/mỗi km ngoài 02km đầu
1.000
Tính cho mỗi km ngoài 02km đầu (tối đa không quá 5.000đ/người; 5.000đ/người+ xe)
2
Hành khách đi xe đạp, xe đạp điện, các loại xe tương tự
đồng/mỗi km ngoài 02km đầu
1.500
3
Hành khách đi xe gắn máy, xe mô tô, xe điện 02 bánh, các loại xe tương tự
đồng/mỗi km ngoài 02km đầu
2.000
C
Vé tháng
 
 
 
1
Hành khách đi bộ
đồng/người/tháng
30.000
Không phân biệt đối tượng
2
Hành khách đi xe đạp, xe đạp điện
đồng/người/tháng
45.000
3
Hành khách đi xe gắn máy, xe mô tô, xe điện 02 bánh
đồng/người/tháng
90.000
 
Mức thu quy định đối với đò ngang và đò dọc áp dụng trong thời gian từ 05 giờ sáng đến 19 giờ chiều; ngoài thời gian này, áp dụng mức thu gấp đôi với từng đối tượng (trừ vé tháng).
Mức thu này đã bao gồm phí bảo hiểm hành khách theo quy định.
Đối với các bến đò liên huyện (phạm vi khác tỉnh) cần phải có sự thỏa thuận thực hiện theo quy định mức thu phí của 01 trong 02 tỉnh có liên quan; trường hợp không thỏa thuận được mức thu, thì bến đò thuộc tỉnh Đồng Tháp thực hiện quy định mức thu của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
Điều 6. Quản lý phí qua đò
Việc quản lý phí qua đò được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.
Phí qua đò là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước; toàn bộ số tiền phí thu được nộp vào ngân sách nhà nước và phân chia cho ngân sách các cấp như sau:
1. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là ngân sách huyện) hưởng 100 %, áp dụng cho các bến đò liên huyện (liên huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi Tỉnh, giữa các địa phương trong Tỉnh với các địa phương của tỉnh khác); các bến đò liên xã, phường, thị trấn (trong phạm vi huyện, thị xã, thành phố) có mức thu phí qua đò từ 100 triệu đồng/cơ sở/năm trở lên. Đối với các bến đò liên huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện) có liên quan thỏa thuận với nhau để phân chia số thu này.
2. Ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng 100 %, áp dụng cho các bến đò trong phạm vi xã, phường, thị trấn; các bến đò liên xã, phường, thị trấn (trong phạm vi huyện, thị xã, thành phố) có mức thu phí dưới 100 triệu đồng/cơ sở/năm. Đối với các bến đò liên xã, phường, thị trấn, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) có liên quan thỏa thuận với nhau để phân chia số thu này.
Điều 7. Tổ chức đấu giá quyền khai thác phí qua đò
Toàn bộ các bến đò đều phải tổ chức đấu giá quyền khai thác phí qua đò (gọi tắt là đấu giá). Hàng năm, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã khảo sát về mức giá, tính chất ổn định, số tiền phí thu được của năm trước, khả năng phát triển về số thu của năm tiếp theo để làm cơ sở dự kiến mức giá khởi điểm đưa ra đấu giá cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đối với các bến đò liên huyện, liên xã, phường, thị trấn khi khảo sát phải có sự tham gia của các bên có liên quan.
Để đảm bảo tính công bằng và tăng thu cho ngân sách, cơ quan chủ trì đấu giá phải thông báo công khai, rộng rãi theo quy định hiện hành của Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân về các bến đò đấu giá, thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá. Việc đấu giá quyền khai thác phí qua đò của năm sau phải thực hiện xong trước ngày 15 tháng 12 của năm trước.
Điều 8. Thành phần tổ chức đấu giá
1. Đối với các bến đò ngân sách cấp huyện hưởng 100 %.
Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng đấu giá do
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện làm Phó Chủ tịch Hội đồng; các Uỷ viên Hội đồng là đại diện của các cơ quan cấp huyện như: Chi cục Thuế, Thanh tra huyện, Công an, Phòng kinh tế hạ tầng (Phòng Quản lý đô thị đối với thị xã, thành phố) và Uỷ ban nhân dân cấp xã có bến đò trên địa bàn; đối với bến đò liên huyện sẽ thêm đại diện của Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện liên quan.
2. Đối với các bến đò ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng 100 %.
Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập Hội đồng đấu giá do Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã làm Chủ tịch Hội đồng; Kế toán trưởng Uỷ ban nhân dân cấp xã làm Phó Chủ tịch Hội đồng; các Uỷ viên Hội đồng là đại diện của các cơ quan: Phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện; Công an cấp xã; đối với bến đò liên xã, phường, thị trấn sẽ thêm đại diện Uỷ ban nhân dân cấp xã liên quan.
Điều 9. Điều kiện và nội dung đấu giá
1. Điều kiện tổ chức và tham gia đấu giá.
a) Bến đò phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép mở bến theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải để vận chuyển hành khách, phương tiện, hàng hóa qua sông, kênh, rạch.
b) Tối thiểu phải có từ 02 đối tượng trở lên tham gia đăng ký đấu giá cho 01 cơ sở thu phí qua đò; trong trường hợp chỉ có 01 đối tượng tham gia đăng ký đấu giá, Hội đồng đấu giá xem xét và quyết định.
c) Tổ chức và cá nhân tham gia đấu giá phải cam kết đủ năng lực thực hiện hợp đồng; đảm bảo phương tiện vận chuyển theo quy định; người điều khiển phương tiện phải có chứng chỉ chuyên môn; phương tiện vận chuyển phải được đăng ký, đăng kiểm, bố trí đầy đủ trang thiết bị an toàn theo quy định; nộp phí đấu giá theo quy định của Nhà nước; tiền đặt cọc tối thiểu 1% và tối đa không quá 15 % mức giá khởi điểm (tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả lại cho người không trúng đấu giá, sau khi đấu giá kết thúc, thời gian do Hội đồng đấu giá quyết định phù hợp).
2. Nội dung đấu giá.
a) Mức giá khởi điểm: mức giá khởi điểm do Hội đồng đấu giá công bố. Mức giá khởi điểm phải đảm bảo các yêu cầu sau: đảm bảo sát với tổng số thu phí của một vài năm trước; được hình thành trên cơ sở mức giá thu phí kèm theo
Quy định này.
b) Nêu rõ đối tượng thu; mức thu; phạm vi, ranh giới khu vực được lên, xuống khách; thời gian tối đa cặp bến lên, xuống khách; thời gian và số lần nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước.
c) Thời gian thực hiện quyền khai thác phí qua đò là 01 (một) năm.
d) Đối với các bến đò theo quy định cần trang bị cầu phà đủ tiêu chuẩn và những quy định của ngành giao thông, giao Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định thời gian thực hiện quyền khai thác phí đò từ 03 đến 05 năm; mức giá trúng thầu các năm sau có tính đến yếu tố trượt giá thấp nhất 10%/năm.
Điều 10. Phương thức đấu giá, người trúng đấu giá
1. Tuỳ tình hình thực tế, người chủ trì buổi đấu giá quyết định phương thức đấu giá (bằng miệng, thăm kín).
2. Người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất. Người trúng đấu giá sẽ được nhận quyền khai thác phí qua đò trong thời gian quy định tại điểm c và d khỏan 2, Điều 9 của Quyết định này.
Điều 11. Giao, nhận quyền khai thác phí qua đò
1. Đối với người trúng đấu giá quyền khai thác.
a) Ký hợp đồng nhận quyền khai thác phí qua đò với Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện (đối với các bến đò ngân sách cấp huyện hưởng 100 %) hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã (đối với các bến đò ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng 100 %).
b) Được thu phí qua đò theo hợp đồng đã ký; hưởng toàn bộ phần thu vượt so với số tiền trúng đấu giá, nếu lỗ thì tự bù đắp chi phí; đảm bảo các quyền lợi khác theo hợp đồng đã ký.
c) Có trách nhiệm bảo quản, sửa chữa kịp thời hư hỏng bến, cầu đò, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi qua đò.
d) Nộp 100 % số tiền trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước theo hợp đồng đã ký; thực hiện thu phí theo mức thu do Nhà nước quy định; mua bảo hiểm cho hành khách, phương tiện, hàng hóa theo quy định; thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh theo quy định của Nhà nước.
2. Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã.
a) Thực hiện ký hợp đồng giao quyền khai thác phí qua đò với người trúng đấu giá; đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, quy định cụ thể thời gian, số lần nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước, bảo đảm nộp dứt điểm trong 06 tháng đầu năm.
b) Kiểm tra việc thu phí đối với người nhận quyền khai thác; xử lý (hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý) theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với các trường hợp thực hiện không đúng theo hợp đồng đã ký.
c) Phối hợp với Chi cục Thuế cấp huyện hướng dẫn và đôn đốc người trúng đấu giá nộp số tiền trúng đấu giá theo hợp đồng đã ký và các khoản thuế vào ngân sách nhà nước.
d) Thực hiện niêm yết mức thu phí qua đò ở 02 đầu mỗi bến đò.
đ) Đảm bảo các quyền lợi cho người trúng đấu giá quyền khai thác theo hợp đồng đã ký.
Điều 12. Đăng ký kê khai và sử dụng chứng từ thu phí
Các tổ chức, cá nhân nhận quyền khai thác phí qua đò, căn cứ hợp đồng đã ký với Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký, kê khai với Chi cục Thuế huyện, thị, thành phố để nhận mẫu biểu, chứng từ thu do ngành thuế phát hành.
Đơn vị thu phí phải sử dụng biên lai thu phí do cơ quan thuế in ấn, cấp phát và thực hiện các quy định về quản lý sử dụng biên lai theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
Khi thu phí phải cấp biên lai thu phí cho đối tượng nộp phí; nghiêm cấm việc thu phí không sử dụng biên lai hoặc biên lai không đúng quy định.
 
Chương 3.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 13. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện thu phí theo quy định.
Điều 14. Cơ quan thuế nơi đơn vị thu đóng trụ sở có trách nhiệm cấp biên lai thu phí cho đơn vị thu; kiểm tra đôn đốc các đơn vị thu phí thực hiện chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng biên lai thu tiền phí theo đúng chế độ quy định.
Điều 15. Tổ chức, cá nhân vi phạm về quản lý, thu, nộp, sử dụng tiền phí sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 16. Sở Tài chính có trách nhiệm quản lý, kiểm tra thu phí đúng quy định; định kỳ 6 tháng, năm, tổng hợp báo cáo tình hình việc thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trên địa bàn Tỉnh; theo dõi mức thu phí, tỷ lệ nộp ngân sách; đồng thời tổng hợp các kiến nghị đề xuất trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương./.
 

thuộc tính Quyết định 35/2013/QĐ-UBND

Quyết định 35/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng ThápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:35/2013/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành:14/11/2013Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí

tải Quyết định 35/2013/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi