Quyết định 31/2011/QĐ-UBND Hải Dương Quy định điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------
Số: 31/2011/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2011

 
QUYẾT ĐỊNH
-------------------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2006 của Chính Phủ V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
1. Quy định bổ sung mức thu phí chợ Đông Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương;
2. Điều chỉnh quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Phí trông giữ xe đạp, xe máy; Phí qua đò do cấp xã quản lý; Học phí các trưởng THPT bán công; Lệ phí đăng ký giao địch bảo đảm; Tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi; Lệ phí đăng ký cư trú.
(Chi tiết quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí theo phụ lục đính kèm).
Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn thực hiện.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 
 
(kèm theo Quyết định số: 31 /2011/QĐ-UBND ngày 20 /12/2011 của UBND tỉnh)
 
1. Phí chợ Đông Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương
a) Mức thu

TT
Danh mục
Diện tích (m2)
Mức thu (đ/m2/tháng)
Cho thuê tháng; mỗi tháng nộp tiền 1 lần
Cho thuê 5 năm; 2,5 năm nộp tiền 1 lần
1
Cho thuê 5 năm nộp tiền 2 lần (2,5 năm nộp tiền 1 lần)
252
 
 
 
- Vị trí 1: Gồm 12 Kiốt loại 21m2/kiốt, giáp đường Nguyễn Văn Linh (Khu A, từ số 01 đến số 12)
252
 
70.000
2
Cho thuê theo tháng (mỗi tháng thu tiền 1 lần)
527
 
 
 
- Vị trí 2: Gồm 40 gian hàng loại 7m2/gian có mái che (khu B, từ 01 đến 40)
280
35.000
 
 
- Vị trí 3: Gồm 20 gian hàng loại 5m2/gian có mái che (khu C1, từ 01 đến 20)
100
33.000
 
 
- Vị trí 4: Gồm 5 gian hàng loại 9m2/gian có mái che (khu C2, từ 21 đến 25)
45
18.000
 
 
- Vị trí 5: Gồm 17 gian hàng loại 6m2/gian không có mái che (Khu D, từ 01 đến 17)
102
7.000
 
 
Tổng cộng
779
 
 

(Diện tích cụ thể của các gian hàng theo sơ đồ mặt bằng chợ Đông Ngô Quyền, phường Tân Bình đã được UBND thành phố Hải Dương phê duyệt).
Mức thu phí trên chưa bao gồm các khoản chi phí khác do các hộ sử dụng riêng như: điện, nước, vệ sinh môi trường…người thuê phải chi trả thêm trên cơ sở thực tế tiêu dùng.
b) Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng:Thực hiện theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành./.
 
 
1. Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm
a) Mức thu:

TT
Danh mục
Mức thu (đồng/hồ sơ)
1
Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm
 
a
Đăng ký giao dịch bảo đảm
80.000
b
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm
70.000
c
Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký
60.000
d
Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm
20.000
2
Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (bao gồm cả trường hợp cung cấp văn bản chứng nhận hoặc bản sao văn bản chứng nhận về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án)
30.000

b) Tỷ lệ điều tiết nguồn thu:
- Văn phòng ĐKQSD đất thuộc Sở Tài nguyên- Môi trường thu: Để lại đơn vị thu 80%; nộp ngân sách tỉnh 20%;
- Các đơn vị còn lại: Để lại đơn vị thu 80%; nộp ngân sách cấp huyện 20%.
c) Quy định khác về thu, nộp, quản lý và sử dụng: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp và các quy định hiện hành.
2. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Số TT
Loại khoáng sản
Đvị tính
Mức thu (đồng)
I
Quặng khoáng sản kim loại
 
 
1
Quặng sắt
Tấn
50.000
2
Quặng măng-gan
Tấn
40.000
3
Quặng ti-tan (titan)
Tấn
60.000
4
Quặng vàng
Tấn
225.000
5
Quặng đất hiếm
Tấn
50.000
6
Quặng bạch kim
Tấn
225.000
7
Quặng bạc, Quặng thiếc
Tấn
225.000
8
Quặng vôn-phờ-ram (wolfram), Quặng ăng-ti-moan (antimoan)
Tấn
40.000
9
Quặng chì, Quặng kẽm
Tấn
225.000
10
Quặng nhôm, Quặng bô-xít (bouxite)
Tấn
40.000
11
Quặng đồng, Quặng ni-ken (niken)
Tấn
48.000
12
Quặng cromit
Tấn
50.000
13
Quặng cô-ban (coban), Quặng mô-lip-đen (molipden), Quặng thủy ngân, Quặng ma-nhê (magie), Quặng va-na-đi (vanadi)
Tấn
225.000
14
Quặng khoáng sản kim loại khác
Tấn
25.000
II
Khoáng sản không kim loại
 
 
1
Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa …)
m3
60.000
2
Đá Block
m3
75.000
3
Quặng đá quý: Kim cương, ru-bi (rubi); Sa-phia (sapphire): E-mô-rốt (emerald): A-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite): Ô-pan (opan) quý màu đen; A-dít; Rô-đô-lít (rodolite): Py-rốp (pyrope); Bê-rin (berin): Sờ-pi-nen (spinen); Tô-paz (topaz), thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam; Cờ-ri-ô-lít (cryolite); Ô-pan (opan) quý màu trắng, đỏ lửa; Phen-sờ-phát (fenspat); Birusa; Nê-phờ-rít (nefrite)
Tấn
60.000
4
Sỏi, cuội, sạn
m3
5.000
5
Đá làm vật liệu xây dựng thông thường
m3
2.000
6
Các loại đá khác (đá làm xi măng, khoáng chất công nghiệp ...)
m3
3.000
7
Cát vàng
m3
4.000
8
Cát làm thủy tinh
m3
6.000
9
Các loại cát khác
m3
3.000
10
Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình
m3
1.500
11
Đất sét, đất làm gạch, ngói
m3
2.000
12
Đất làm thạch cao
m3
2.500
13
Đất làm Cao lanh
m3
6.000
14
Các loại đất khác
m3
1.500
15
Gờ-ra-nít (granite)
Tấn
25.000
16
Sét chịu lửa
Tấn
25.000
17
Đô-lô-mít (dolomite), quắc-zít (quartzite)
Tấn
25.000
18
Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật
Tấn
25.000
19
Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorite)
Tấn
25.000
20
Nước khoáng thiên nhiên
m3
2.500
21
A-pa-tít (apatit), séc-păng-tin (secpentin)
Tấn
4.000
22
Than an-tra-xít (antraxit) hầm lò
Tấn
8.000
23
Than an-tra-xít (antraxit) lộ thiên
Tấn
8.000
24
Than nâu, than mỡ
Tấn
8.000
25
Than khác
Tấn
8.000
26
Khoáng sản không kim loại khác
Tấn
25.000

* Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng nêu trên.
b) Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng:Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ và các quy định hiện hành.
3. Phí trông giữ xe đạp, xe máy
a) Mức thu:

TT
Danh mục
Đvị tính
Mức thu (đồng)
1
Phí trông giữ xe đạp, xe máy (ban ngày)
 
 
a
Xe đạp
lượt
1.000
b
Xe máy
lượt
2.000
2
Trông xe đạp khoán tại các thư viện
 
 
a
Thẻ mượn
thẻ/năm
20.000
b
Thẻ đọc
thẻ/năm
30.000
3
Trông xe khoán tại các trường học
 
 
a
Xe đạp khoán
xe/tháng
8.000
b
Xe máy khoán
xe/tháng
20.000

b) Tỷ lệ điều tiết:
Số thu Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô của các cơ quan được giao nhiệm vụ thu, sau khi được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định của Nhà nước, phần còn lại phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.
c) Quy định khác về thu, nộp, quản lý và sử dụng:Thực hiện theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính và quy định hiện hành.
4. Phí qua đò (do cấp xã quản lý)
a) Mức thu:

TT
Danh mục
Đvị tính
Mức thu (đồng)
1
Người đi bộ
lượt
2.000
2
Xe đạp
lượt
3.000
3
Xe máy
lượt
5.000
4
Hàng thồ
 
 
a
Từ 20- 50kg
lượt
3.000
b
Trên 50kg
lượt
5.000
c
Hàng cồng kềnh
lượt
5.000

b) Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng:Thực hiện theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.
5. Tỷ lệ (%) thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

TT
Danh mục
Tỷ lệ thu
1
Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), bao gồm cả trường hợp ô tô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng
10%

Các quy định khác về lệ phí trước bạ thực hiện theo Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.
6. Lệ phí đăng ký cư trú
a) Mức thu:

TT
Danh mục
Đvị tính
Mức thu
(đồng)
1
Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
 
 
a
Phường nội thành thành phố Hải Dương
lần đăng ký
10.000
b
Khu vực còn lại
lần đăng ký
5.000
2
Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
 
 
a
Phường nội thành thành phố Hải Dương
lần cấp
15.000
b
Khu vực còn lại
lần cấp
7.500
 
* Riêng trường hợp do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà
 
 
 
- Phường nội thành thành phố Hải Dương
lần cấp
8.000
 
- Khu vực còn lại
lần cấp
4.000
3
Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
lần đính chính
 
a
Phường nội thành thành phố Hải Dương
lần đính chính
5.000
b
Khu vực còn lại
lần đính chính
2.500
 
Không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
 
 

b) Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng:Thực hiện theo Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.
7. Học phí các trường Trung học phổ thông bán công:
a) Mức thu:

TT
Danh mục
Mức thu (đồng/học sinh/tháng)
Thành phố Hải Dương
Khu vực còn lại
01
Học phí Trung học phổ thông bán công
275.000
255.000

b) Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng: Thực hiện theo quy định hiện hành. Giao cho Liên sở Tài chính- Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn thực hiện./.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 31/2011/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 20/12/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác