Quyết định 29/2018/QĐ-UBND Gia Lai Xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 29/2018/QĐ-UBND

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về quy định việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia LaiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:29/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Hoàng
Ngày ban hành:05/12/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

Số: 29/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Gia Lai, ngày 05 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, XÁC ĐỊNH CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI.

-------------------------

                                                     ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 67/TTr-SXD ngày 20/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định về phân cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị; định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung và định mức lợi nhận trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị; công tác quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đối với các dịch vụ công ích thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị; duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị.

2. Đối tượng áp dụng:

Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định, thẩm định, phê duyệt dự toán và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Điều 3. Phân cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị

1. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do mình quản lý.

2. Sở Xây dựng tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị đối với các trường hợp còn lại trừ trường hợp đã quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 4. Quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung và định mức lợi nhuận trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị

1. Định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung:

a) Chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với chi phí nhân công trực tiếp đối với các loại dịch vụ công ích như sau:

Đơn vị tính: %

STT

Loại dịch vụ công ích

Loại đô thị

II

IV, V

1.

Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị

50

48

2.

Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

48

45

3.

Duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị

47

45

b) Đối với công tác dịch vụ công ích đô thị có chi phí sử dụng xe, máy, thiết bị thi công lớn hơn 60% chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý chung được xác định theo định mức tỷ lệ bằng 4% chi phí xe, máy, thiết bị thi công.

2. Định mức lợi nhuận (LN) được tính tỷ lệ bằng 3,5% trên chi phí trực tiếp và chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí thực hiện dịch vụ công ích đô thị.

Điều 5. Công tác quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

1. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị được giao quản lý dịch vụ công ích đô thị tổ chức xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị. Dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị phải phù hợp với quy trình kỹ thuật, điều kiện thực hiện, mặt bằng giá thị trường và khả năng cân đối ngân sách để thực hiện.

Trường hợp cần thiết, được thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm thực hiện thẩm tra hồ sơ dự toán để phục vụ công tác thẩm định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị.

2. Đối với các chi phí giám sát, chi phí quản lý dịch vụ công ích đô thị, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị được giao quản lý dịch vụ công ích đô thị căn cứ vào khả năng ngân sách và hướng dẫn của Bộ Xây dựng để thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị được giao quản lý dịch vụ công ích đô thị tổng hợp các định mức dịch vụ công ích đô thị có sự khác biệt về điều kiện thực hiện so với quy định trong hệ thống định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp, xây dựng định mức mới trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho áp dụng sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

Điều 6. Xử lý chuyển tiếp

Đối với các dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 15/02/2018 nhưng chưa ký hợp đồng thì phải điều chỉnh dự toán theo quy định tại Điều 4 Quyết định này.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2018.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này; định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 8. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- TT UB Mặt trận TQVN tỉnh;
- Cục KTVB QPPL- Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Lưu VT, CNXD, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hoàng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi