Quyết định 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------------------

Số: 23/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT VÀ XE ĐƯA RƯỚC HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ CÔNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

---------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô;

Xét Tờ trình số 4298/LSTC-SGTVT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Liên Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đơn giá vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt; xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2011, nêu trong các phụ lục chi tiết đính kèm Quyết định này, bao gồm:
- Phụ lục 1a-buýt: Đơn giá chuẩn cho 01km vận chuyển hành khách đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng I; hoặc vừa hoạt động trên địa bàn vùng I vừa hoạt động trên địa bàn vùng II;
- Phụ lục 1b-buýt: Đơn giá chuẩn cho 01km vận chuyển hành khách đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng II;
- Phụ lục 2a-buýt: Hệ số điều chỉnh đơn giá đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng I; hoặc vừa hoạt động trên địa bàn vùng I vừa hoạt động trên địa bàn vùng II;
- Phụ lục 2b-buýt: Hệ số điều chỉnh đơn giá đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng II;
- Phụ lục 3a-HSSVCN: Đơn giá xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân cho 01 km vận chuyển đối với các tuyến hoạt động trên địa bàn vùng I hoặc vừa hoạt động trên địa bàn vùng I vừa hoạt động trên địa bàn vùng II;
- Phụ lục 3b-HSSVCN: Đơn giá xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân cho 01 km vận chuyển đối với các tuyến hoạt động trên địa bàn vùng II;
- Phụ lục 4a-HSSVCN: Hệ số điều chỉnh đơn giá đối với các tuyến xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân hoạt động trên địa bàn vùng I hoặc vừa hoạt động trên địa bàn vùng I vừa hoạt động trên địa bàn vùng II;
- Phụ lục 4b-HSSVCN: Hệ số điều chỉnh đơn giá đối với các tuyến xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân hoạt động trên địa bàn vùng II.
Điều 2. Giao cho Liên Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải xem xét thông báo điều chỉnh mức chênh lệch giá nhiên liệu tăng, giảm khi có thay đổi; xem xét, lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định điều chỉnh đơn giá chi phí được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương tối thiểu hoặc các chi phí khác (trừ giá nhiên liệu xăng, dầu) làm cho đơn giá chi phí tăng, giảm từ 5% (năm phần trăm) trở lên.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung khi có thay đổi về định mức.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

PHỤ LỤC 1a-buýt: ĐƠN GIÁ XE BUÝT CHO 01 KM VẬN CHUYỂN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2011

Đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng I; hoặc vừa hoạt động trên địa bàn vùng I vừa hoạt động trên địa bàn vùng II

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Tính theo các thông số:

- Tiền lương tối thiểu vùng: 2.000.000 đồng/tháng

- Hệ số điều chỉnh lương tối thiểu : 1,00

- Km vận doanh một ca xe: 90 km/xe/ca

- Đơn giá nhiên liệu: Xăng A92 = 16.400 đồng/lít; Dầu DO 0,05S = 14.750 đồng/lít; Nhớt = 37.400 đồng/lít

- Chi phí quản lý chung: 5% Chi phí Ca máy

- Lợi nhuận định mức: 4,50% (Chi phí trực tiếp + Chi phí Quản lý chung)

- Phương pháp tính theo Thông tư 06/2008/TT-Bộ Xây dựng ngày 20 tháng 03 năm 2008 của Bộ Xây dựng

Số thứ tự

Hạng mục

 Xe
nhóm 1

Xe
nhóm 2A

 Xe
nhóm 2B

 Xe
nhóm 3A

 Xe
nhóm 3B

Xe
nhóm 4A

 Xe
nhóm 4B

Xe
02 tầng

Dưới 20HK
(12 ghế)
Không máy lạnh

20-40HK
(17-25 ghế)
Máy lạnh

20-40HK
(17-25 ghế)
Không máy lạnh

40-60HK
(26-38 ghế)
Máy lạnh

40-60HK
(26-38 ghế)
Không máy lạnh

60-80HK
(≥ 39 ghế)
Máy lạnh

60-80HK
(≥ 39 ghế)
Máy lạnh

Trên 80HK
(87ghế)
Máy lạnh

1

Chi phí nhân công trực tiếp

196.108

 392.217

 392.217

 459.550

 459.550

 538.667

 538.667

 626.200

2

Chi phí ca máy

468.379

 816.530

 704.097

1.066.258

 845.806

1.282.825

1.385.412

1.914.794

3

Chi phí quản lý chung

 23.419

 40.826

 35.205

 53.313

 42.290

 64.141

 69.271

 95.740

4

Lợi nhuận định mức

 30.956

 56.231

 50.918

 71.060

 60.644

 84.853

 89.701

 118.653

 

GIÁ THÀNH 01 ca (đồng/ca)

718.862

1.305.804

1.182.437

1.650.181

1.408.290

1.970.486

2.083.050

2.755.387

 

GIÁ THÀNH 01 Km (đồng/km)

 7.987

 14.509

 13.138

 18.335

 15.648

 21.894

 23.145

 30.615

 

Ghi chú: Vùng I gồm tất cả các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè; vùng II là huyện Cần Giờ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

PHỤ LỤC 1b-buýt: ĐƠN GIÁ XE BUÝT CHO 01 KM VẬN CHUYỂN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2011

Đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng II

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Tính theo các thông số:

Tiền lương tối thiểu vùng: 1.780.000 đồng/tháng

Hệ số điều chỉnh lương tối thiểu: 1,00

Km vận doanh một ca xe: 90 km/xe/ca

Đơn giá nhiên liệu: Xăng A92 = 16.400 đồng/lít; Dầu DO 0,05S = 14.750 đồng/lít; Nhớt = 37.400 đồng/lít

- Chi phí quản lý chung: 5,0% Chi phí Ca máy

- Lợi nhuận định mức: 4,5% (Chi phí trực tiếp + Chi phí Quản lý chung)

- Phương pháp tính theo Thông tư 06/2008/TT-Bộ Xây dựng ngày 20 tháng 03 năm 2008 của Bộ Xây dựng

Số thứ tự

Hạng mục

Xe
nhóm 1

Xe
nhóm 2A

Xe
nhóm 2B

Xe
nhóm 3A

Xe
nhóm 3B

Xe
nhóm 4A

Xe
nhóm 4B

Xe
02 tầng

Dưới 20HK
(12 ghế)
Không máy lạnh

20-40HK
(17-25 ghế)
Máy lạnh

20-40HK
(17-25 ghế)
Không máy lạnh

40-60HK
(26-38 ghế)
Máy lạnh

40-60HK
(26-38 ghế)
Không máy lạnh

60-80HK
(≥ 39 ghế)
Máy lạnh

60-80HK
(≥ 39 ghế)
Máy lạnh

Trên 80HK
(87ghế)
Máy lạnh

1

Chi phí nhân công trực tiếp

 174.536

 349.073

 349.073

 409.000

 409.000

 479.413

 479.413

 557.318

2

Chi phí ca máy

 440.141

 786.440

 674.007

 1.034.409

 813.957

 1.249.125

 1.351.712

 1.876.743

3

Chi phí quản lý chung

 22.007

 39.322

 33.700

 51.720

 40.698

 62.456

 67.586

 93.837

4

Lợi nhuận định mức

 28.651

 52.868

 47.555

 67.281

 56.864

 80.595

 85.442

 113.755

 

GIÁ THÀNH 01 ca (đồng/ca)

 665.335

 1.227.703

 1.104.335

 1.562.410

 1.320.519

 1.871.589

 1.984.153

 2.641.653

 

GIÁ THÀNH 01 Km (đồng/km)

 7.393

 13.641

 12.270

 17.360

 14.672

 20.795

 22.046

 29.352

 

Ghi chú: Vùng I gồm tất cả các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè; vùng II là huyện Cần Giờ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

PHỤ LỤC 2a-buýt: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ

ĐỐI VỚI CÁC TUYẾN XE BUÝT HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG I HOẶC VỪA HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG I VỪA HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG II

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Lnđ
(km)

Hệ số điều chỉnh đơn giá theo Lnđ

Xe
nhóm 1

Xe
nhóm 2A

Xe
nhóm 2B

Xe
nhóm 3A

Xe
nhóm 3B

Xe
nhóm 4A

Xe
nhóm 4B

Xe
02 tầng

180

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

90

1,6501

1,5648

1,6136

1,5167

1,5873

1,4939

1,4873

1,4327

91

1,6358

1,5524

1,6001

1,5053

1,5744

1,4830

1,4766

1,4232

92

1,6219

1,5403

1,5869

1,4942

1,5617

1,4724

1,4661

1,4139

93

1,6082

1,5284

1,5740

1,4834

1,5494

1,4620

1,4558

1,4048

94

1,5948

1,5168

1,5614

1,4727

1,5373

1,4518

1,4458

1,3959

95

1,5817

1,5054

1,5490

1,4623

1,5255

1,4419

1,4360

1,3872

96

1,5689

1,4942

1,5369

1,4521

1,5139

1,4321

1,4264

1,3786

97

1,5563

1,4833

1,5250

1,4421

1,5025

1,4226

1,4169

1,3703

98

1,5440

1,4726

1,5134

1,4323

1,4914

1,4132

1,4077

1,3621

99

1,5319

1,4621

1,5020

1,4228

1,4805

1,4041

1,3987

1,3540

100

1,5201

1,4519

1,4909

1,4134

1,4698

1,3951

1,3898

1,3462

101

1,5085

1,4418

1,4799

1,4042

1,4594

1,3863

1,3811

1,3385

102

1,4972

1,4319

1,4692

1,3951

1,4491

1,3777

1,3726

1,3309

103

1,4860

1,4223

1,4587

1,3863

1,4390

1,3692

1,3643

1,3235

104

1,4751

1,4128

1,4484

1,3776

1,4292

1,3609

1,3561

1,3162

105

1,4644

1,4035

1,4383

1,3691

1,4195

1,3528

1,3480

1,3091

106

1,4539

1,3943

1,4284

1,3607

1,4100

1,3448

1,3402

1,3021

107

1,4435

1,3854

1,4186

1,3525

1,4007

1,3369

1,3324

1,2952

108

1,4334

1,3766

1,4091

1,3445

1,3915

1,3292

1,3248

1,2885

109

1,4235

1,3679

1,3997

1,3366

1,3825

1,3217

1,3174

1,2819

110

1,4137

1,3594

1,3905

1,3288

1,3737

1,3143

1,3101

1,2754

111

1,4041

1,3511

1,3814

1,3212

1,3651

1,3070

1,3029

1,2690

112

1,3947

1,3429

1,3725

1,3137

1,3566

1,2998

1,2958

1,2627

113

1,3855

1,3349

1,3638

1,3064

1,3482

1,2928

1,2889

1,2566

114

1,3764

1,3270

1,3552

1,2991

1,3400

1,2859

1,2821

1,2505

115

1,3675

1,3193

1,3468

1,2920

1,3319

1,2791

1,2754

1,2446

116

1,3587

1,3116

1,3385

1,2851

1,3240

1,2725

1,2688

1,2387

117

1,3501

1,3041

1,3304

1,2782

1,3162

1,2659

1,2624

1,2330

118

1,3416

1,2968

1,3224

1,2715

1,3086

1,2595

1,2560

1,2274

119

1,3333

1,2895

1,3145

1,2649

1,3010

1,2532

1,2498

1,2218

120

1,3251

1,2824

1,3068

1,2584

1,2936

1,2469

1,2436

1,2164

121

1,3170

1,2754

1,2992

1,2519

1,2864

1,2408

1,2376

1,2110

122

1,3091

1,2685

1,2917

1,2456

1,2792

1,2348

1,2317

1,2057

123

1,3013

1,2618

1,2843

1,2394

1,2722

1,2289

1,2258

1,2005

124

1,2936

1,2551

1,2771

1,2333

1,2652

1,2230

1,2201

1,1954

125

1,2861

1,2485

1,2700

1,2273

1,2584

1,2173

1,2144

1,1904

126

1,2786

1,2421

1,2630

1,2214

1,2517

1,2117

1,2088

1,1854

127

1,2713

1,2357

1,2561

1,2156

1,2451

1,2061

1,2033

1,1806

128

1,2641

1,2295

1,2493

1,2099

1,2386

1,2006

1,1980

1,1758

129

1,2570

1,2233

1,2426

1,2043

1,2322

1,1953

1,1926

1,1711

130

1,2501

1,2172

1,2360

1,1987

1,2259

1,1899

1,1874

1,1664

131

1,2432

1,2113

1,2295

1,1933

1,2197

1,1847

1,1823

1,1619

132

1,2364

1,2054

1,2231

1,1879

1,2136

1,1796

1,1772

1,1573

133

1,2297

1,1996

1,2168

1,1826

1,2075

1,1745

1,1722

1,1529

134

1,2232

1,1939

1,2106

1,1774

1,2016

1,1695

1,1673

1,1485

135

1,2167

1,1883

1,2045

1,1722

1,1958

1,1646

1,1624

1,1442

136

1,2103

1,1827

1,1985

1,1672

1,1900

1,1598

1,1576

1,1400

137

1,2041

1,1773

1,1926

1,1622

1,1843

1,1550

1,1529

1,1358

138

1,1979

1,1719

1,1867

1,1573

1,1787

1,1503

1,1483

1,1317

139

1,1918

1,1666

1,1810

1,1524

1,1732

1,1457

1,1437

1,1276

140

1,1858

1,1614

1,1753

1,1476

1,1678

1,1411

1,1392

1,1236

141

1,1798

1,1562

1,1697

1,1429

1,1624

1,1366

1,1348

1,1197

142

1,1740

1,1512

1,1642

1,1383

1,1572

1,1322

1,1304

1,1158

143

1,1682

1,1461

1,1588

1,1337

1,1520

1,1278

1,1261

1,1120

144

1,1625

1,1412

1,1534

1,1292

1,1468

1,1235

1,1218

1,1082

145

1,1569

1,1363

1,1481

1,1247

1,1418

1,1192

1,1176

1,1044

146

1,1514

1,1315

1,1429

1,1203

1,1368

1,1150

1,1135

1,1008

147

1,1459

1,1268

1,1377

1,1160

1,1318

1,1109

1,1094

1,0971

148

1,1406

1,1221

1,1327

1,1117

1,1270

1,1068

1,1054

1,0936

149

1,1353

1,1175

1,1277

1,1075

1,1222

1,1028

1,1014

1,0900

150

1,1300

1,1130

1,1227

1,1033

1,1175

1,0988

1,0975

1,0865

151

1,1249

1,1085

1,1178

1,0992

1,1128

1,0948

1,0936

1,0831

152

1,1198

1,1040

1,1130

1,0952

1,1082

1,0910

1,0898

1,0797

153

1,1147

1,0997

1,1083

1,0912

1,1036

1,0872

1,0860

1,0764

154

1,1098

1,0954

1,1036

1,0872

1,0992

1,0834

1,0823

1,0731

155

1,1049

1,0911

1,0990

1,0833

1,0947

1,0797

1,0786

1,0698

156

1,1000

1,0869

1,0944

1,0795

1,0904

1,0760

1,0750

1,0666

157

1,0952

1,0827

1,0899

1,0757

1,0860

1,0724

1,0714

1,0634

158

1,0905

1,0786

1,0854

1,0719

1,0818

1,0688

1,0678

1,0603

159

1,0859

1,0746

1,0810

1,0682

1,0776

1,0652

1,0644

1,0571

160

1,0813

1,0706

1,0767

1,0646

1,0734

1,0617

1,0609

1,0541

161

1,0767

1,0667

1,0724

1,0610

1,0693

1,0583

1,0575

1,0511

162

1,0722

1,0628

1,0682

1,0574

1,0653

1,0549

1,0541

1,0481

163

1,0678

1,0589

1,0640

1,0539

1,0612

1,0515

1,0508

1,0451

164

1,0634

1,0551

1,0599

1,0504

1,0573

1,0482

1,0475

1,0422

165

1,0591

1,0513

1,0558

1,0470

1,0534

1,0449

1,0443

1,0393

166

1,0548

1,0476

1,0517

1,0436

1,0495

1,0417

1,0411

1,0365

167

1,0506

1,0440

1,0478

1,0402

1,0457

1,0384

1,0379

1,0337

168

1,0464

1,0403

1,0438

1,0369

1,0419

1,0353

1,0348

1,0309

169

1,0423

1,0368

1,0399

1,0336

1,0382

1,0321

1,0317

1,0282

170

1,0382

1,0332

1,0361

1,0304

1,0345

1,0291

1,0287

1,0255

171

1,0342

1,0297

1,0323

1,0272

1,0309

1,0260

1,0256

1,0228

172

1,0302

1,0263

1,0285

1,0240

1,0273

1,0230

1,0227

1,0201

173

1,0263

1,0229

1,0248

1,0209

1,0238

1,0200

1,0197

1,0175

174

1,0224

1,0195

1,0212

1,0178

1,0203

1,0170

1,0168

1,0149

175

1,0186

1,0161

1,0175

1,0148

1,0168

1,0141

1,0139

1,0124

176

1,0148

1,0128

1,0139

1,0117

1,0133

1,0112

1,0111

1,0098

177

1,0110

1,0096

1,0104

1,0088

1,0100

1,0084

1,0083

1,0073

178

1,0073

1,0063

1,0069

1,0058

1,0066

1,0055

1,0055

1,0049

179

1,0036

1,0032

1,0034

1,0029

1,0033

1,0028

1,0027

1,0024

180

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

181

0,9999

0,9997

0,9997

0,9997

0,9997

0,9996

0,9995

0,9996

182

0,9998

0,9994

0,9994

0,9993

0,9994

0,9993

0,9991

0,9991

183

0,9997

0,9991

0,9992

0,9990

0,9991

0,9989

0,9987

0,9987

184

0,9996

0,9988

0,9989

0,9986

0,9988

0,9986

0,9982

0,9983

185

0,9995

0,9985

0,9986

0,9983

0,9985

0,9982

0,9978

0,9978

186

0,9993

0,9982

0,9984

0,9980

0,9982

0,9979

0,9974

0,9974

187

0,9992

0,9979

0,9981

0,9977

0,9979

0,9976

0,9969

0,9970

188

0,9991

0,9977

0,9978

0,9973

0,9976

0,9972

0,9965

0,9966

189

0,9990

0,9974

0,9976

0,9970

0,9974

0,9969

0,9961

0,9962

190

0,9989

0,9971

0,9973

0,9967

0,9971

0,9966

0,9957

0,9958

191

0,9988

0,9968

0,9971

0,9964

0,9968

0,9963

0,9953

0,9954

192

0,9987

0,9966

0,9968

0,9961

0,9965

0,9959

0,9949

0,9950

193

0,9986

0,9963

0,9966

0,9958

0,9963

0,9956

0,9945

0,9946

194

0,9985

0,9960

0,9964

0,9955

0,9960

0,9953

0,9941

0,9942

195

0,9984

0,9958

0,9961

0,9952

0,9957

0,9950

0,9937

0,9939

196

0,9983

0,9955

0,9959

0,9949

0,9955

0,9947

0,9933

0,9935

197

0,9983

0,9953

0,9956

0,9946

0,9952

0,9944

0,9930

0,9931

198

0,9982

0,9950

0,9954

0,9943

0,9950

0,9941

0,9926

0,9927

199

0,9981

0,9948

0,9952

0,9940

0,9947

0,9938

0,9922

0,9924

200

0,9980

0,9945

0,9949

0,9937

0,9945

0,9935

0,9918

0,9920

201

0,9979

0,9943

0,9947

0,9934

0,9942

0,9932

0,9915

0,9917

202

0,9978

0,9940

0,9945

0,9932

0,9940

0,9929

0,9911

0,9913

203

0,9977

0,9938

0,9943

0,9929

0,9937

0,9926

0,9908

0,9909

204

0,9976

0,9935

0,9941

0,9926

0,9935

0,9924

0,9904

0,9906

205

0,9975

0,9933

0,9938

0,9923

0,9932

0,9921

0,9900

0,9903

206

0,9974

0,9931

0,9936

0,9921

0,9930

0,9918

0,9897

0,9899

207

0,9974

0,9928

0,9934

0,9918

0,9928

0,9915

0,9894

0,9896

208

0,9973

0,9926

0,9932

0,9916

0,9925

0,9912

0,9890

0,9892

209

0,9972

0,9924

0,9930

0,9913

0,9923

0,9910

0,9887

0,9889

210

0,9971

0,9921

0,9928

0,9910

0,9921

0,9907

0,9883

0,9886

211

0,9970

0,9919

0,9926

0,9908

0,9919

0,9904

0,9880

0,9883

212

0,9969

0,9917

0,9924

0,9905

0,9916

0,9902

0,9877

0,9879

213

0,9969

0,9915

0,9922

0,9903

0,9914

0,9899

0,9874

0,9876

214

0,9968

0,9913

0,9920

0,9900

0,9912

0,9897

0,9870

0,9873

215

0,9967

0,9910

0,9918

0,9898

0,9910

0,9894

0,9867

0,9870

216

0,9966

0,9908

0,9916

0,9895

0,9908

0,9892

0,9864

0,9867

217

0,9966

0,9906

0,9914

0,9893

0,9906

0,9889

0,9861

0,9864

218

0,9965

0,9904

0,9912

0,9891

0,9903

0,9887

0,9858

0,9861

219

0,9964

0,9902

0,9910

0,9888

0,9901

0,9884

0,9855

0,9858

220

0,9963

0,9900

0,9908

0,9886

0,9899

0,9882

0,9852

0,9855

221

0,9962

0,9898

0,9906

0,9884

0,9897

0,9879

0,9849

0,9852

222

0,9962

0,9896

0,9904

0,9881

0,9895

0,9877

0,9846

0,9849

223

0,9961

0,9894

0,9903

0,9879

0,9893

0,9875

0,9843

0,9846

224

0,9960

0,9892

0,9901

0,9877

0,9891

0,9872

0,9840

0,9843

225

0,9960

0,9890

0,9899

0,9874

0,9889

0,9870

0,9837

0,9840

226

0,9959

0,9888

0,9897

0,9872

0,9887

0,9868

0,9834

0,9837

227

0,9958

0,9886

0,9895

0,9870

0,9885

0,9865

0,9831

0,9835

228

0,9957

0,9884

0,9894

0,9868

0,9883

0,9863

0,9828

0,9832

229

0,9957

0,9882

0,9892

0,9866

0,9882

0,9861

0,9825

0,9829

230

0,9956

0,9880

0,9890

0,9864

0,9880

0,9859

0,9823

0,9826

231

0,9955

0,9879

0,9888

0,9861

0,9878

0,9856

0,9820

0,9824

232

0,9955

0,9877

0,9887

0,9859

0,9876

0,9854

0,9817

0,9821

233

0,9954

0,9875

0,9885

0,9857

0,9874

0,9852

0,9814

0,9818

234

0,9953

0,9873

0,9883

0,9855

0,9872

0,9850

0,9812

0,9816

235

0,9953

0,9871

0,9882

0,9853

0,9870

0,9848

0,9809

0,9813

236

0,9952

0,9870

0,9880

0,9851

0,9869

0,9846

0,9806

0,9810

237

0,9951

0,9868

0,9878

0,9849

0,9867

0,9844

0,9804

0,9808

238

0,9951

0,9866

0,9877

0,9847

0,9865

0,9842

0,9801

0,9805

239

0,9950

0,9864

0,9875

0,9845

0,9863

0,9839

0,9799

0,9803

240

0,9949

0,9863

0,9874

0,9843

0,9862

0,9837

0,9796

0,9800

241

0,9949

0,9861

0,9872

0,9841

0,9860

0,9835

0,9793

0,9798

242

0,9948

0,9859

0,9870

0,9839

0,9858

0,9833

0,9791

0,9795

243

0,9948

0,9857

0,9869

0,9837

0,9856

0,9831

0,9788

0,9793

244

0,9947

0,9856

0,9867

0,9835

0,9855

0,9829

0,9786

0,9790

245

0,9946

0,9854

0,9866

0,9833

0,9853

0,9827

0,9784

0,9788

246

0,9946

0,9852

0,9864

0,9832

0,9851

0,9826

0,9781

0,9786

247

0,9945

0,9851

0,9863

0,9830

0,9850

0,9824

0,9779

0,9783

248

0,9945

0,9849

0,9861

0,9828

0,9848

0,9822

0,9776

0,9781

249

0,9944

0,9848

0,9860

0,9826

0,9847

0,9820

0,9774

0,9779

250

0,9943

0,9846

0,9858

0,9824

0,9845

0,9818

0,9772

0,9776

251

0,9943

0,9844

0,9857

0,9822

0,9843

0,9816

0,9769

0,9774

252

0,9942

0,9843

0,9856

0,9821

0,9842

0,9814

0,9767

0,9772

253

0,9942

0,9841

0,9854

0,9819

0,9840

0,9812

0,9765

0,9769

254

0,9941

0,9840

0,9853

0,9817

0,9839

0,9811

0,9762

0,9767

255

0,9941

0,9838

0,9851

0,9815

0,9837

0,9809

0,9760

0,9765

256

0,9940

0,9837

0,9850

0,9814

0,9836

0,9807

0,9758

0,9763

257

0,9939

0,9835

0,9849

0,9812

0,9834

0,9805

0,9756

0,9761

258

0,9939

0,9834

0,9847

0,9810

0,9833

0,9803

0,9753

0,9758

259

0,9938

0,9832

0,9846

0,9809

0,9831

0,9802

0,9751

0,9756

260

0,9938

0,9831

0,9844

0,9807

0,9830

0,9800

0,9749

0,9754

261

0,9937

0,9829

0,9843

0,9805

0,9828

0,9798

0,9747

0,9752

262

0,9937

0,9828

0,9842

0,9804

0,9827

0,9796

0,9745

0,9750

263

0,9936

0,9826

0,9840

0,9802

0,9825

0,9795

0,9743

0,9748

264

0,9936

0,9825

0,9839

0,9800

0,9824

0,9793

0,9740

0,9746

265

0,9935

0,9824

0,9838

0,9799

0,9822

0,9791

0,9738

0,9744

266

0,9935

0,9822

0,9837

0,9797

0,9821

0,9790

0,9736

0,9742

267

0,9934

0,9821

0,9835

0,9795

0,9820

0,9788

0,9734

0,9740

268

0,9934

0,9819

0,9834

0,9794

0,9818

0,9786

0,9732

0,9738

269

0,9933

0,9818

0,9833

0,9792

0,9817

0,9785

0,9730

0,9736

270

0,9933

0,9817

0,9831

0,9791

0,9815

0,9783

0,9728

0,9734

271

0,9932

0,9815

0,9830

0,9789

0,9814

0,9782

0,9726

0,9732

272

0,9932

0,9814

0,9829

0,9788

0,9813

0,9780

0,9724

0,9730

273

0,9931

0,9813

0,9828

0,9786

0,9811

0,9778

0,9722

0,9728

274

0,9931

0,9811

0,9827

0,9785

0,9810

0,9777

0,9720

0,9726

275

0,9930

0,9810

0,9825

0,9783

0,9809

0,9775

0,9718

0,9724

276

0,9930

0,9809

0,9824

0,9782

0,9807

0,9774

0,9716

0,9722

277

0,9929

0,9807

0,9823

0,9780

0,9806

0,9772

0,9714

0,9720

278

0,9929

0,9806

0,9822

0,9779

0,9805

0,9771

0,9712

0,9718

279

0,9928

0,9805

0,9821

0,9777

0,9804

0,9769

0,9710

0,9716

280

0,9928

0,9804

0,9819

0,9776

0,9802

0,9768

0,9709

0,9715

281

0,9927

0,9802

0,9818

0,9774

0,9801

0,9766

0,9707

0,9713

282

0,9927

0,9801

0,9817

0,9773

0,9800

0,9765

0,9705

0,9711

283

0,9926

0,9800

0,9816

0,9772

0,9798

0,9763

0,9703

0,9709

284

0,9926

0,9799

0,9815

0,9770

0,9797

0,9762

0,9701

0,9707

285

0,9925

0,9797

0,9814

0,9769

0,9796

0,9760

0,9699

0,9706

286

0,9925

0,9796

0,9813

0,9767

0,9795

0,9759

0,9698

0,9704

287

0,9925

0,9795

0,9812

0,9766