Quyết định 21/2019/QĐ-UBND Hồ Chí Minh bãi bỏ một phần Quyết định về giá xe buýt

Thuộc tính văn bản
Quyết định 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ một phần Quyết định 23/2012/QĐ-UBND ngày 09/6/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành đơn giá vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt; xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 21/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Hoan
Ngày ban hành: 20/08/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Giao thông

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH H CHÍ MINH
-------

Số: 21/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phHồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT PHẦN QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2012/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT; XE ĐƯA RƯỚC HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ CÔNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Tư pháp tại Tờ trình s 4587/TTr-STP-KTrVB ngày 08 tháng 8 năm 2019 và ý kiến của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 5955/SGTVT-VTĐB ngày 08 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật:

1. Bãi bỏ một phần nội dung tại Điều 1 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành đơn giá vận chuyn hành khách công cộng bằng xe buýt; xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

“- Phụ lục 1a-buýt: Đơn giá chuẩn cho 01km vận chuyển hành khách đi với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng I; hoặc vừa hoạt động trên địa bàn vùng I vừa hoạt động trên địa bàn vùng II;

- Phụ lục 1b-buýt: Đơn giá chuẩn cho 01km vận chuyển hành khách đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng II;

- Phụ lục 2a-buýt: Hệ số điều chỉnh đơn giá đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng I; hoặc vừa hoạt động trên địa bàn vùng I vừa hoạt động trên địa bàn vùng II;

- Phụ lục 2b-buýt: Hệ sđiều chỉnh đơn giá đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng II;”

2. Bãi bỏ các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phvề ban hành đơn giá vận chuyn hành khách công cộng bằng xe buýt; xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Phụ lục 1 a-buýt: Đơn giá xe buýt cho 01 km vận chuyển áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng I; hoặc vừa hoạt động trên địa bàn vùng I vừa hoạt động trên địa bàn vùng II.

- Phụ lục 1b-buýt: Đơn giá xe buýt cho 01 km vận chuyển áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng II.

- Phụ lục 2a-buýt: Hệ số điều chỉnh đơn giá đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng I; hoặc vừa hoạt động trên địa bàn vùng I vừa hoạt động trên địa bàn vùng II.

- Phụ lục 2b-buýt: Hệ số điều chỉnh đơn giá đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng II.

Điều 2. Hiu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đc Sở Giao thông vận tải, Giám đc các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Giao Sở Giao thông vận tải tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quyết định ban hành đơn giá chi phí cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành ph phù hp với các quy định pháp luật hiện hành./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Đoàn ĐBQH. TP;
- Thường trực HĐND.TP;
- UBMTTQVN. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VP ĐĐBQH và HĐND TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Sở Tư pháp (Phòng KTrVB);
- VPUB: Các PVP;
- Trung tâm Công báo TP;
- Các Phòng CV, TT
CB, City Web;
- Lưu: VT, (ĐT-HS)
HI.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Hoan

 

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực