Quyết định 21/2017/QĐ-UBND Bình Phước bãi bỏ Quyết định 02/2016 về thủy lợi phí

Thuộc tính văn bản
Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc bãi bỏ Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 21/2017/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 08/05/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------
Số: 21/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Bình Phước, ngày 08 tháng 5 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2016/QĐ-UBND NGÀY 13/1/2016 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU THỦY LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
-----------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 7 năm 2015;
Căn cứ Luật phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 280/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức giá tối đa sản phẩm, dịch vụ và công ích thủy lợi;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 52/TTr-SNN ngày 26/4/2017.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 13/1/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Lý do: Nội dung Quyết định này không còn phù hợp với Luật phí và Lệ phí và Thông tư 280/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức giá tối đa sản phẩm, dịch vụ và công ích thủy lợi.
Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thủy lợi Bình Phước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2017./.
 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục KTVT (Bộ Tư pháp);
- TT. TU; TT.HĐND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT Tin học-Công báo;
- Như Điều 2;
- LĐVP, Phòng: KTN;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 
 
 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực