Quyết định 2052/QĐ-UBND Hải Phòng 2010 phí sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------
Số: 2052/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hải Phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2010

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÍ SỬ DỤNG MỘT PHẦN LÒNG ĐƯỜNG, VỈA HÈ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG VÀ PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.
-----------------------------
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND ngày 06/5/2009 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố;
Căn cứ Công văn số 15034/BTC-CST ngày 08/11/2010 của Bộ Tài chính về việc mức thu phí sử dụng lề đường và phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô;
Căn cứ Công văn số 138/TTHĐND-CTHĐND ngày 16/11/2010 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc phí sử dụng một phần lề đường (lòng đường, vỉa hè) và phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô.
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1075/SGTVT-KHTC ngày 23/11/2010,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành quy định về phí sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông và phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô như sau:
I. Phí sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông:
1. Đối tượng nộp phí:
Các tổ chức, cá nhân được cấp phép sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông theo quy định tại Quyết định 1611/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2. Đối tượng miễn phí:
- Xe cứu thương, bao gồm cả các loại xe khác chở người bị tai nạn đến nơi cấp cứu;
- Xe cứu hoả;
- Xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp gồm: máy cày, máy bừa, máy xới, máy làm cỏ, máy tuốt lúa;
- Xe hộ đê; xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão;
- Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh gồm: xe tăng, xe bọc thép, xe kéo pháo, xe chở lực lượng vũ trang đang hành quân;
- Xe, đoàn xe đưa tang;
- Đoàn xe có xe hộ tống, dẫn đường;
- Xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hoá đến những nơi bị thảm hoạ hoặc đến vùng có dịch bệnh;
- Hoạt động tổ chức việc cưới, việc tang và các hoạt động xã hội quy định tại Điều 5 và Điều 9 của Quyết định số 1611/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.
3. Cơ quan thu phí:
Sở Giao thông vận tải tổ chức thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên địa bàn thành phố.
4. Mức thu:
Mức thu phí sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè thực hiện theo Phụ lục số I kèm theo Quyết định này.
5. Tỷ lệ trích lại: Cơ quan thu phí được trích để lại 65% trên tổng số phí thu được phục vụ công tác thu phí, 35% nộp ngân sách nhà nước.
II. Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô :
1. Đối tượng nộp phí:
- Các chủ phương tiện xe đạp, xe máy, ô tô có nhu cầu gửi phương tiện tại các điểm, bãi giữ xe được phép hoạt động.
2. Cơ quan thu phí:
Các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
3. Mức thu:
Mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô thực hiện theo Phụ lục số II kèm theo Quyết định này.
4. Tỷ lệ trích lại: 
- Đối với các tổ chức được đảm bảo kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước đ­ược để lại 80% tổng số phí thu được, 20% nộp ngân sách nhà nước.
- Đối với các tổ chức, cá nhân không được đảm bảo kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước được sử dụng toàn bộ số phí thu được và phải nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật.
III. Quản lý, sử dụng phí:
Việc quản lý, sử dụng tiền phí thu được phải bảo đảm nguyên tắc quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC và Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3055/QĐ-UB ngày 23/11/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc Quy định mức thu phí sử dụng vỉa hè, lề đường tập kết vật liệu và mức thu phí trông giữ ô tô, xe đạp, xe máy.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đan Đức Hiệp

 
 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 2052/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về phí sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông và phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2052/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đan Đức Hiệp
Ngày ban hành: 29/11/2010 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Giao thông
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác