Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định tạm thời tỷ lệ phần trăm (%) mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thuộc tính văn bản
Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định tạm thời tỷ lệ phần trăm (%) mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 14/2017/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 18/04/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------
Số: 14/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 04 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH TẠM THỜI TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI XE Ô TÔ TỪ 09 CHỖ NGỒI TRỞ XUỐNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
-----------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/9/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Phílệ phí ngày 25/11/2015;
Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hưng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Văn bản số 31/HĐND ngày 13/01/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc quy định tạm thời tỷ lệ phần trăm mức thu lệ phí trưc bạ đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1226/STC-NS ngày 13/4/2017; kèm theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 130/BC-STP ngày 11/4/2017,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Quy định tạm thời tỷ lệ phần trăm mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định tạm thời tỷ lệ phần trăm (%) mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
2. Đối tượng áp dụng:
a. Các tổ chức, cá nhân có xe ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu;
b. Cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan khác.
3. Tỷ lệ phần trăm (%) mức thu lệ phí trước bạ:
Xe ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 11%.
Điều 2. Hiu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2017.
2. Quyết định này bãi bỏ khoản 4, Điều 1 Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh về bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, GT1;
Gửi: + VB giấy: TP không nhận VB ĐT;
+ Điện tử: Các thành phần khác.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực