Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Yên Bái

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

__________

Số: 09/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Yên Bái, ngày 15 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 tại tỉnh Yên Bái

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi điểm a khoản 4 điều 6 Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 961/TTr-STC ngày 20 tháng 4 năm 2020 về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 tại tỉnh Yên Bái và Báo cáo số 1153/BC-STC ngày 11 tháng 5 năm 2020 của s Tài chính tỉnh Yên Bái; đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 401/STP-XD,KTVB&TDTHPL ngày 23 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên 2020 tại tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:
1. Thay thế Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên 2020 tại tỉnh Yên Bái bằng Bảng giá giá tính thuế tài nguyên năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định này.
2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 4;

Văn phòng Chính phủ;

Bộ Tài chính;

Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

Thường trực Tỉnh ủy;

Thường trực HĐND tỉnh;

Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh;

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

HĐND, UBND các huyện, TP, TX;

Sở Tư pháp (tự kiểm tra VB);

Công báo tỉnh;

Cổng thông tin điện tử tỉnh;

Lưu: VT, TH, XD, TC, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Tạ Văn Long

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NĂM 2020 TẠI TỈNH YÊN BÁI

(Kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

 

I. KHOÁNG SẢN KIM LOẠI

Đơn vị tính: Đồng

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Cấp

1

Cấp

2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Cấp 6

 

 

 

I

 

 

 

 

 

Khoáng sản kim loại

 

 

 

 

 

 

 

 

Sắt

 

 

 

 

I102

 

 

 

Quặng Manhetit (có từ tính)

 

 

 

 

 

I10201

 

 

Quặng Manhetit có hàm lượng

Fe<30%

Tấn

250.000

 

 

 

I10202

 

 

Quặng Manhetit có hàm lượng

30%≤Fe<40%

Tấn

350.000

 

 

 

I10203

 

 

Quặng Manlietit có hàm lượng

40%≤Fe<50%

Tấn

450.000

 

 

 

I10204

 

 

Quặng Manhetit có hàm lượng

50%≤Fe<60%

Tấn

700.000

 

 

 

I10205

 

 

Quặng Manhetit có hàm lượng

Fe≥60%

Tấn

1.000.000

 

 

I103

 

 

 

Quặng Limonit (không từ tính)

 

 

 

 

 

I10301

 

 

Quặng limonit có hàm lượng Fe30%

Tấn

150.000

 

 

 

I10302

 

 

Quặng limonit có hàm lượng

30%<Fe40%

Tấn

210.000

 

 

 

I10303

 

 

Quặng limonit có hàm lượng

40%<Fe≤50%

Tấn

280.000

 

 

 

I10304

 

 

Quặng limonit có hàm lượng

50%<Fe≤60%

Tấn

340.000

 

 

 

I10305

 

 

Quặng limonit có hàm lượng Fe>60%

Tấn

420.000

 

I4

 

 

 

 

Vàng

 

 

 

 

I401

 

 

 

Quặng vàng gốc

 

 

 

 

 

I40101

 

 

Quặng vàng có hàm lượng Au <2 gram/Tấn

Tấn

910.000

 

 

I402

 

 

 

Vàng kim loại (vàng cốm); vàng sa khoáng

kg

750.000.000

 

I5

 

 

 

 

Đất hiếm

 

 

 

 

I501

 

 

 

Quặng đất hiếm có hàm lượng

TR2O31%

Tấn

120.000

 

 

I502

 

 

 

Quặng đất hiếm có hàm lượng

1%<TR2O32%

Tấn

190.000

 

 

I507

 

 

 

Quặng đất hiếm có hàm lượng >10% TR2O3

Tấn

1.500.000

 

I8

 

 

 

 

Chì, kẽm

 

 

 

 

I802

 

 

 

Tinh quặng chì, kẽm

 

 

 

 

 

I80201

 

 

Tinh quặng chì

 

 

 

 

 

 

I8020101

 

Tinh quặng chì có hàm lượng Pb<50%

Tấn

16.500.000

 

 

 

 

I8020102

 

Tinh quặng chì có hàm lượng Pb≥50%

Tấn

22.500.000

 

 

 

I80202

 

 

Tinh quặng kẽm

 

 

 

 

 

 

I8020201

 

Tinh quặng kẽm có hàm lượng

Zn<50%

Tấn

5.000.000

 

 

 

 

I8020202

 

Tinh quặng kẽm có hàm lượng

Zn≥50%

Tấn

7.000.000

 

 

I803

 

 

 

Quặng chì, kẽm

 

 

 

 

 

I80301

 

 

Quặng chì + kẽm hàm lượng

Pb+Zn<5%

Tấn

800.000

 

 

 

I80302

 

 

Quặng chì + kẽm hàm lượng 5%≤Pb+Zn<10%

Tấn

1.330.000

 

 

 

I80303

 

 

Quặng chì + kẽm hàm lượng

10%≤Pb+Zn<15%

Tấn

1.870.000

 

 

 

I80304

 

 

Quặng chì + kẽm hàm lượng

Pb+Zn≥15%

Tấn

2.244.000

 

I10

 

 

 

 

Đồng

 

 

 

 

I1001

 

 

 

Quặng đồng

 

 

 

 

 

I100101

 

 

Quặng đồng có hàm lượng Cu <0,5%

Tấn

586.500

 

 

 

I100102

 

 

Quặng đồng có hàm lượng

0,5%Cu<1%

Tấn

1.164.500

 

 

 

I100103

 

 

Quặng đồng có hàm lượng

1%Cu<2%

Tấn

1.946.500

 

 

 

I100104

 

 

Quặng đồng có hàm lượng

2%Cu<3%

Tấn

2.750.000

 

 

 

I100105

 

 

Quặng đồng có hàm lượng

3%Cu<4%

Tấn

3.665.000

 

 

 

I100106

 

 

Quặng đồng có hàm lượng

4%Cu<5%

Tấn

4.810.000

 

 

 

I100107

 

 

Quặng đồng có hàm lượng Cu≥5%

Tấn

6.050.000

 

 

I1002

 

 

 

Tinh quặng đồng có hàm lượng

Cu<20%

Tấn

18.150.000

II. KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI

Đơn vị tính: Đồng

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên/Sản phẩm tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Cấp

1

Cấp

2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Cấp

6

II

 

 

 

 

 

Khoáng sản không kim loại

 

 

 

II1

 

 

 

 

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

m3

30.000

 

II2

 

 

 

 

Đá, sỏi

 

 

 

 

II201

 

 

 

Sỏi

 

 

 

 

 

II20102

 

 

Các loại cuội, sỏi, sạn khác

m3

168.000

 

 

II202

 

 

 

Đá

 

 

 

 

 

II20201

 

 

Đá khối để xẻ (trừ đá hoa trắng, granit và dolomit)

 

 

 

 

 

 

II2020101

 

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1 m2

m3

850.000

 

 

 

 

II2020102

 

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,1m2 đến dưới 0,3 m2

m3

1.700.000

 

 

 

 

II2020103

 

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,3m2 đến dưới 0,6 m2

m3

5.100.000

 

 

 

 

II2020104

 

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,6m2 đến dưới 01 m2

m3

7.000.000

 

 

 

 

II2020105

 

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 01 m2 trở lên

m3

9.000.000

 

 

 

II20202

 

 

Đá mỹ nghệ (bao gồm tất cả các loại đá làm mỹ nghệ)

 

 

 

 

 

 

II2020201

 

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối dưới 0,4m3

m3

1.000.000

 

 

 

 

II2020202

 

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối đến từ 0,4m3 đến dưới 1 m3

m3

2.000.000

 

 

 

 

II2020203

 

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ 1m3 đến dưới 3m3

m3

3.000.000

 

 

 

 

II2020204

 

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối trên 3m3

m3

4.000.000

 

 

 

II20203

 

 

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

 

 

 

 

 

 

II2020301

 

Đá hỗn hợp sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác)

m3

70.000

 

 

 

 

II2020302

 

Đá hộc

m3

110.000

 

 

 

 

II2020303

 

Đá cấp phối

m3

80.000

 

 

 

 

II2020304

 

Đá dăm các loại

m3

168.000

 

 

 

 

II2020307

 

Đá bụi, mạt đá

m3

100.000

 

II3

 

 

 

 

Đá nung vôi và sản xuất xi măng

 

 

 

 

II301

 

 

 

Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp (khoáng sản khai thác)

m3

90.000

 

 

II302

 

 

 

Đá sản xuất xi măng

 

 

 

 

 

II30201

 

 

Đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác)

m3

84.000

 

 

 

II30202

 

 

Đá sét sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác)

m3

63.000

 

 

 

II30203

 

 

Đá làm phụ gia sản xuất xi măng

 

 

 

II4

 

 

 

 

Đá hoa trắng

 

 

 

 

II401

 

 

 

Đá hoa trắng kích thước ≥ 0,4 m3 sau khai thác chưa phân loại màu sắc, chất lượng

m3

350.000

 

 

II402

 

 

 

Đá hoa trắng dạng khối (≥ 0,4 m3) để xẻ làm ốp lát

 

 

 

 

 

II40201

 

 

Loại 1 - trắng đều

m3

15.000.000

 

 

 

II40202

 

 

Loại 2 - vân vệt

m3

10.500.000

 

 

 

II40203

 

 

Loại 3 - màu xám hoặc màu khác

m3

7.000.000

 

 

II403

 

 

 

Đá hoa trắng dạng khối (<0,4m3) để xẻ làm ốp lát

m3

3.000.000

 

 

II404

 

 

 

Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat

 

 

 

 

 

II40401

 

 

Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat tại Yên Bình

m3

200.000

 

 

 

II40402

 

 

Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat tại huyện khác

m3

140.000

 

 

II405

 

 

 

Đá hoa trắng <0,4 m3 để chế tác mỹ nghệ

m3

1.200.000

 

II5

 

 

 

 

Cát

 

 

 

 

II502

 

 

 

Cát xây dựng

 

 

 

 

 

II50201

 

 

Cát đen dùng trong xây dựng

m3

70.000

 

 

 

II50202

 

 

Cát vàng dùng trong xây dựng

m3

245.000

 

II7

 

 

 

 

Đất làm gạch, ngói

m3

50.000

 

II8

 

 

 

 

Đá Granite

 

 

 

 

II807

 

 

 

Đá Granite bán phong hóa

m3

70.000

 

 

II808

 

 

 

Đá Granite phong hóa

m3

50.000

 

II10

 

 

 

 

Dolomite, quartzite

 

 

 

 

II1001

 

 

 

Dolomite

 

 

 

 

 

II100101

 

 

Đá Dolomite sau khai thác chưa phân loại màu sắc, chất lượng

m3

450.000

 

 

II1002

 

 

 

Quarzite

 

 

 

 

 

II100201

 

 

Quặng Quarzite thường

tấn

160.000

 

II11

 

 

 

 

Cao lanh (Kaolin/đất sét trắng/đất sét trầm tích; Quặng Fenspat làm nguyên liệu gốm sứ)

 

 

 

 

II1101

 

 

 

Cao lanh (khoáng sản khai thác, chưa rây)

tấn

210.000

 

 

II1102

 

 

 

Cao lanh đã rây

tấn

560.000

 

 

II1103

 

 

 

Quặng Fenspat làm nguyên liệu gốm sứ (khoáng sản khai thác)

tấn

150.000

 

 

II1104

 

 

 

Fenspat phong hóa

tấn

90.000

 

II12

 

 

 

 

Mica, thạch anh kỹ thuật

 

 

 

 

II1202

 

 

 

Thạch anh kỹ thuật

 

 

 

 

 

II120201

 

 

Thạch anh kỹ thuật

tấn

250.000

 

II18

 

 

 

 

Than nâu, than mỡ

 

 

 

 

II1801

 

 

 

Than nâu

tấn

760.000

 

II20

 

 

 

 

Kim cương, rubi, sapphire

kg

 

 

 

II2001

 

 

 

Rubi thô chưa phân loại theo kích thước, chất lượng

kg

880.000.000

 

 

II2002

 

 

 

Sapphire thô chưa phân loại theo kích thước, chất lượng

kg

880.000.000

 

II23

 

 

 

 

Thạch anh tinh thể màu; cryolite; opan quý màu trắng, đỏ lửa; birusa; nefrite

 

 

 

 

II2301

 

 

 

Thạch anh ảm khói, trong suốt, tóc

tấn

960.000.000

 

 

II2302

 

 

 

Anmetit (thạch anh tím)

tấn

1.200.000.000

 

 

II2303

 

 

 

Thạch anh tinh thể khác

tấn

30.000.000

 

II24

 

 

 

 

Khoáng sản không kim loại khác

 

 

 

 

II2401

 

 

 

Barit

 

 

 

 

 

II240104

 

 

Tinh quặng Barit hàm lượng 60% ≤BaSO4 < 70%

tấn

600.000

 

 

 

II240105

 

 

Tinh quặng Barit hàm lượng BaSO4 ≥70%

tấn

800.000

 

 

II2404

 

 

 

Graphit

 

 

 

 

 

II240401

 

 

Quặng Graphit khai thác

tấn

600.000

 

 

 

II240402

 

 

Tinh quặng Graphit

tấn

6.600.000

 

III. SẢN PHẨM RỪNG TỰ NHIÊN

Đơn vị tính: Đồng

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Cấp

1

Cấp

2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Cấp

6

 

 

 

III

 

 

 

 

 

Sản phẩm của rừng tự nhiên

 

 

 

III1

 

 

 

 

Gỗ nhóm I

 

 

 

 

III101

 

 

 

Cẩm lai

 

 

 

 

 

III10101

 

 

Đường kính (D) < 25cm

m3

14.500.000

 

 

 

III10102

 

 

25cm≤D<50cm

m3

28.000.000

 

 

 

III10103

 

 

D ≥ 50 cm

m3

36.000.000

 

 

III102

 

 

 

Cẩm liên (cà gần)

m3

7.300.000

 

 

III103

 

 

 

Dáng hương (giáng hương)

m

26.000.000

 

 

III104

 

 

 

Du sam

m3

24.000.000

 

 

III105

 

 

 

Gõ đỏ (Cà te/Hồ bì)

 

 

 

 

 

III10501

 

 

D<25cm

m3

6.500.000

 

 

 

III 10502

 

 

25cm≤D<50cm

m3

28.000.000

 

 

 

III10503

 

 

D≥ 50 cm

m3

35.000.000

 

 

III106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III10601

 

 

D<25cm

m3

6.000.000

 

 

 

III10602

 

 

25cm≤D<50cm

m3

12.000.000

 

 

 

III10603

 

 

D≥ 50 cm

m3

16.000.000

 

 

III107

 

 

 

Gụ mật (Gõ mật)

 

 

 

 

 

III10701

 

 

D<25cm

m3

4.000.000

 

 

 

III10702

 

 

25cm≤D<50cm

m3

8.500.000

 

 

 

III10703

 

 

D≥ 50 cm

m3

15.000.000

 

 

III108

 

 

 

Hoàng đàn

m3

40.000.000

 

 

III109

 

 

 

Huê mộc, Sưa (Trắc thối/ Huỳnh đàn đỏ)

m3

4.000.000.000

 

 

III110

 

 

 

Huỳnh đường

m3

8.400.000

 

 

III111

 

 

 

Hương

 

 

 

 

 

III1101

 

 

D<25cm

m3

7.500.000

 

 

 

III1102

 

 

25cm≤D<50cm

m3

18.700.000

 

 

 

III1103

 

 

D≥ 50 cm

m3

22.800.000

 

 

III112

 

 

 

Hương tía

m3

16.800.000

 

 

III113

 

 

 

Lát

m3

11.400.000

 

 

III114

 

 

 

Mun

m3

17.000.000

 

 

III115

 

 

 

Muồng đen

m3

6.600.000

 

 

III116

 

 

 

Pơ mu

 

 

 

 

 

III11601

 

 

D<25cm

m3

9.360.000

 

 

 

III11602

 

 

25cm≤D<50cm

m3

18.000.000

 

 

 

III11603

 

 

D≥ 50 cm

m3

24.000.000

 

 

III117

 

 

 

Sơn huyết

m3

10.000.000

 

 

III118

 

 

 

Trai

m3

11.000.000

 

 

III119

 

 

 

Trắc

 

 

 

 

 

III11901

 

 

D<25cm

m3

7.500.000

 

 

 

III11902

 

 

25cm≤D<35cm

m3

14.500.000

 

 

 

III11903

 

 

35cm≤D<50cm

m3

28.000.000

 

 

 

III11904

 

 

50cm≤D<65cm

m3

73.900.000

 

 

 

III11905

 

 

D≥65cm

m3

180.000.000

 

 

III120

 

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

III12001

 

 

D<25cm

m3

6.000.000

 

 

 

III12002

 

 

25cm≤D<35cm

m3

8.400.000

 

 

 

III12003

 

 

35cm≤D<50cm

m3

12.000.000

 

 

 

III12004

 

 

D≥ 50 cm

m3

23.000.000

 

III2

 

 

 

 

Gỗ nhóm II

 

 

 

 

III201

 

 

 

Cam xe

m3

7.000.000

 

 

III202

 

 

 

Đinh (đinh hương)

 

 

 

 

 

III20201

 

 

D<25cm

m3

9.500.000

 

 

 

III20202

 

 

25cm≤D<50cm

m3

13.000.000

 

 

 

III20203

 

 

D≥ 50 cm

m3

17.000.000

 

 

III203

 

 

 

Lim xanh

 

 

 

 

 

III20301

 

 

D<25cm

m3

7.600.000

 

 

 

III20302

 

 

25cm≤D<50cm

m3

14.000.000

 

 

 

III20303

 

 

D≥ 50 cm

m3

16.000.000

 

 

III204

 

 

 

Nghiến

 

 

 

 

 

III20401

 

 

D<25cm

m3

4.800.000

 

 

 

III20402

 

 

25cm≤D<50cm

m3

8.000.000

 

 

 

III20403

 

 

D≥ 50 cm

m3

11.500.000

 

 

III205

 

 

 

Kiền kiền

 

 

 

 

 

III20501

 

 

D<25cm

m3

6.000.000

 

 

 

III20502

 

 

25cm≤D<50cm

m3

9.000.000

 

 

 

III20503

 

 

D≥ 50 cm

m3

15.000.000

 

 

III206

 

 

 

Da đá

m3

6.500.000

 

 

III207

 

 

 

Sao xanh

m3

7.000.000

 

 

III208

 

 

 

sến

m3

10.000.000

 

 

III209

 

 

 

sến mật

m3

6.000.000

 

 

III210

 

 

 

sến mủ

m3

4.400.000

 

 

III211

 

 

 

Táu mật

m3

10.000.000

 

 

III212

 

 

 

Trai ly

m3

13.800.000

 

 

III213

 

 

 

Xoay

 

 

 

 

 

III21301

 

 

D<25cm

m3

3.700.000

 

 

 

III21302

 

 

25cm≤D<50cm

m3

5.000.000

 

 

 

III21303

 

 

D≥ 50 cm

m3

8.000.000

 

 

III214

 

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

III21401

 

 

D<25cm

m3

4.000.000

 

 

 

III21402

 

 

25cm≤D<50cm

m3

9.000.000

 

 

 

III21403

 

 

D≥ 50 cm

m3

12.000.000

 

III3

 

 

 

 

Gỗ nhóm III

 

 

 

 

III301

 

 

 

Bằng lăng

m3

5.000.000

 

 

III302

 

 

 

Cà chắc (cà chí)

 

 

 

 

 

III30201

 

 

D<25cm

m3

3.100.000

 

 

 

III30202

 

 

25cm≤D<50cm

m3

4.200.000

 

 

 

III30203

 

 

D≥ 50 cm

m3

6.000.000

 

 

III303

 

 

 

Cà ổi

m3

6.000.000

 

 

III304

 

 

 

Chò chỉ

 

 

 

 

 

III30401

 

 

D<25cm

m3

3.200.000

 

 

 

III30402

 

 

25cm≤D<50cm

m3

5.000.000

 

 

 

III30403

 

 

D≥ 50 cm

m3

10.000.000

 

 

III305

 

 

 

Chò chai

m3

6.000.000

 

 

III306

 

 

 

Chua khét

m3

6.000.000

 

 

III307

 

 

 

Dạ hương

m3

7.200.000

 

 

III308

 

 

 

Giỗi

 

 

 

 

 

III30801

 

 

D<25cm

m3

9.000.000

 

 

 

III30802

 

 

25cm≤D<50cm

m3

13.000.000

 

 

 

III30803

 

 

D≥ 50 cm

m3

18.000.000

 

 

III309

 

 

 

Dầu gió

m3

4.400.000

 

 

III310

 

 

 

Huỳnh

m3

6.000.000

 

 

III311

 

 

 

Re mit

m3

5.000.000

 

 

III312

 

 

 

Re hương

m3

5.400.000

 

 

III313

 

 

 

Săng lẻ

m3

7.200.000

 

 

II1314

 

 

 

Sao đen

m3

5.000.000

 

 

III315

 

 

 

Sao cát

m3

4.000.000

 

 

III316

 

 

 

Trường mật

m3

6.000.000

 

 

III317

 

 

 

Trường chua

m3

6.000.000

 

 

III318

 

 

 

Vên vên

m3

4.400.000

 

 

III319

 

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

III31901

 

 

D<25cm

m3

2.400.000

 

 

 

III31902

 

 

25cm≤D<35cm

m3

4.000.000

 

 

 

III31903

 

 

35cm≤D<50cm

m3

6.600.000

 

 

 

III31904

 

 

D≥ 50 cm

m3

8.000.000

 

III4

 

 

 

 

Gỗ nhóm IV

 

 

 

 

III401

 

 

 

Bô bô

 

 

 

 

 

III40101

 

 

Chiều dài <2m

m3

2.000.000

 

 

 

III40102

 

 

Chiều dài ≥2m

m3

3.600.000

 

 

III402

 

 

 

Chặc khế

m3

4.000.000

 

 

III403

 

 

 

Cóc đá

m3

2.600.000

 

 

III404

 

 

 

Dầu các loại

m3

3.600.000

 

 

III405

 

 

 

Re (De)

m3

7.000.000

 

 

III406

 

 

 

Gội tía

m3

7.000.000

 

 

III407

 

 

 

Mỡ

m3

1.200.000

 

 

III408

 

 

 

sến bo bo

m3

3.500.000

 

 

III409

 

 

 

Lim sừng

m3

3.500.000

 

 

III410

 

 

 

Thông

m3

2.800.000

 

 

III411

 

 

 

Thông lông gà

m3

5.400.000

 

 

III412

 

 

 

Thông ba lá

m3

3.300.000

 

 

III413

 

 

 

Thông nàng

 

 

 

 

 

III41301

 

 

D<35cm

m3

2.100.000

 

 

 

III41302

 

 

D≥ 35 cm

m3

4.100.000

 

 

III414

 

 

 

Vàng tâm

m3

7.000.000

 

 

III415

 

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

III41501

 

 

D<25cm

m3

1.800.000

 

 

 

III41502

 

 

25cm≤D<35cm

m3

3.200.000

 

 

 

III41503

 

 

35cm≤D<50cm

m3

4.200.000

 

 

 

III41504

 

 

D≥ 50 cm

m3

6.000.000

 

III5

 

 

 

 

Gỗ nhóm V, VI, VII, VIII và các loại gỗ khác

 

 

 

 

III501

 

 

 

Gỗ nhóm V

 

 

 

 

 

III50101

 

 

Chò xanh

m3

6.000.000

 

 

 

III50102

 

 

Chò xót

m3

2.800.000

 

 

 

III50103

 

 

Dải ngựa

m3

3.600.000

 

 

 

III50104

 

 

Dầu

m3

4.500.000

 

 

 

III50105

 

 

Dầu đỏ

m3

3.600.000

 

 

 

III50106

 

 

Dầu đồng

m3

3.500.000

 

 

 

III50107

 

 

Dầu nước

m3

3.600.000

 

 

 

III50108

 

 

Lim vang (lim xẹt)

m3

5.400.000

 

 

 

III50109

 

 

Muồng (Muống cánh dán)

m3

2.200.000

 

 

 

III50110

 

 

Sa mộc

m3

5.400.000

 

 

 

III50111

 

 

Sau sau (Táu hậu)

m3

900.000

 

 

 

III50112

 

 

Thông hai lá

m3

3.500.000

 

 

 

III50113

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

III5011301

 

D<25cm

m3

1.800.000

 

 

 

 

III5011302

 

25cm≤D<50cm

m3

3.000.000

 

 

 

 

III5011303

 

D≥ 50 cm

m3

5.500.000

 

 

III502

 

 

 

Gỗ nhóm VI

 

 

 

 

 

III50201

 

 

Bạch đàn

m3

2.400.000

 

 

 

III50202

 

 

Cáng lò

m3

3.600.000

 

 

 

III50203

 

 

Chò

m

4.300.000

 

 

 

III50204

 

 

Chò nâu

m3

4.800.000

 

 

 

III50205

 

 

Keo

m3

2.400.000

 

 

 

III50206

 

 

Kháo vàng

m3

3.000.000

 

 

 

III50207

 

 

Mận rừng

m3

2.200.000

 

 

 

III50208

 

 

Phay

m3

2.200.000

 

 

 

III50209

 

 

Trám hồng

m3

3.000.000

 

 

 

III50210

 

 

Xoan đào

m3

3.700.000

 

 

 

III50211

 

 

Sấu

m3

12.600.000

 

 

 

III50212

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

III5021201

 

D<25cm

m3

1.300.000

 

 

 

 

III5021202

 

25cm≤D<50cm

m3

2.600.000

 

 

 

 

III5021203

 

D≥ 50 cm

m3

5.000.000

 

 

III503

 

 

 

Gỗ nhóm VII

 

 

 

 

 

III50301

 

 

Gáo vàng

m3

2.800.000

 

 

 

III50302

 

 

Long mức

m

3.000.000

 

 

 

III50303

 

 

Mò cua (Mù cua/Sữa)

m3

3.000.000

 

 

 

III50304

 

 

Trám trắng

m3

3.000.000

 

 

 

III50305

 

 

Vang trứng

m3

3.000.000

 

 

 

III50306

 

 

Xoan

m3

2.000.000

 

 

 

III50307

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

III5030701

 

D<25cm

 

1.300.000

 

 

 

 

III5030702

 

25cm≤D<50cm

 

2.800.000

 

 

 

 

III5030703

 

D≥ 50 cm

m3

4.000.000

 

 

III504

 

 

 

Gỗ nhóm VIII

 

 

 

 

 

III50401

 

 

Bồ đề

m3

1.200.000

 

 

 

III50402

 

 

Bộp (đa xanh)

m3

5.000.000

 

 

 

III50403

 

 

Trụ mỏ

m3

1.000.000

 

 

 

III50404

 

 

Các loại khác

m3

 

 

 

 

 

III5040401

 

D<25cm

m3

1.000.000

 

 

 

 

III5040402

 

D≥25cm

m3

2.800.000

 

III6

 

 

 

 

Cành, ngọn, gốc, rễ

 

 

 

 

III601

 

 

 

Cành, ngọn

m3

Bằng 30% giá bán gỗ tương ứng

 

 

III602

 

 

 

Gốc, rễ

m3

Bằng 50% giá bán gỗ tương ứng

 

III7

 

 

 

 

Củi

Ste =

0,7m3

700.000

 

III8

 

 

 

 

Tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô

 

 

 

 

III801

 

 

 

Tre

 

 

 

 

 

III80101

 

 

D<5cm

Cây

11.000

 

 

 

III80102

 

 

5cm≤D<6cm

Cây

18.000

 

 

 

III80103

 

 

6cm≤D<10cm

Cây

30.000

 

 

 

III80104

 

 

D≥ 10 cm

Cây

40.000

 

 

III802

 

 

 

Trúc

Cây

10 000

 

 

III803

 

 

 

Nứa

 

 

 

 

 

III80301

 

 

D<7cm

Cây

4.000

 

 

 

III80302

 

 

D≥ 7 cm

Cây

8.000

 

 

III804

 

 

 

Mai

 

 

 

 

 

III80401

 

 

D<6cm

Cây

18.000

 

 

 

III80402

 

 

6cm≤D<10cm

Cây

30.000

 

 

 

III80403

 

 

D≥10 cm

Cây

40.000

 

 

III805

 

 

 

vầu

 

 

 

 

 

III80501

 

 

D<6cm

Cây

11.000

 

 

 

III80502

 

 

6cm≤D<10cm

Cây

21.000

 

 

 

III80503

 

 

D≥10 cm

Cây

26.000

 

 

III806

 

 

 

Tranh

Cây

 

 

 

III807

 

 

 

Giang

Cây

 

 

 

 

III80701

 

 

D<6cm

Cây

6.000

 

 

 

III80702

 

 

6cm≤D<10cm

Cây

10.000

 

 

 

III80703

 

 

D≥10 cm

Cây

18.000

 

 

III808

 

 

 

Lồ ô

 

 

 

 

 

III80801

 

 

D<6cm

Cây

8.000

 

 

 

III80802

 

 

6cm≤D<10cm

Cây

15.000

 

 

 

III80803

 

 

D≥10 cm

Cây

20.000

 

III9

 

 

 

 

Trầm hương, kỳ nam

 

 

 

 

III901

 

 

 

Trầm hương

 

 

 

 

 

III90101

 

 

Loại 1

kg

500.000.000

 

 

 

III90102

 

 

Loại 2

kg

100.000.000

 

 

 

III90103

 

 

Loại 3

kg

20.000.000

 

 

III902

 

 

 

Kỳ nam

 

 

 

 

 

III90201

 

 

Loại 1

kg

1.000.000.000

 

 

 

III90202

 

 

Loại 2

kg

770.000.000

 

III10

 

 

 

 

Hồi, quế, sa nhân, thảo quả

 

 

 

 

III1001

 

 

 

Hồi

 

 

 

 

 

III100101

 

 

Tươi

kg

80.000

 

 

 

III100102

 

 

Khô

kg

100.000

 

 

III1002

 

 

 

Quế

 

 

 

 

 

III100201

 

 

Tươi

kg

30.000

 

 

 

III100202

 

 

Khô

kg

110.000

 

 

III1003

 

 

 

Sa nhân

 

 

 

 

 

III100301

 

 

Tươi

kg

150.000

 

 

 

III100302

 

 

Khô

kg

300.000

 

 

III1004

 

 

 

Thảo quả

 

 

 

 

 

III100401

 

 

Tươi

kg

120.000

 

 

 

III100402

 

 

Khô

kg

400.000

 

IV. NƯỚC THIÊN NHIÊN

Đơn vị tính: Đồng

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Cấp

1

Cấp

2

Cấp

3

Cấp 4

Cấp

5

Cấp

6

V

 

 

 

 

 

Nước thiên nhiên

 

 

 

VI

 

 

 

 

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

 

 

 

 

V101

 

 

 

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp

 

 

 

 

 

V10101

 

 

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng trung bình (so với tiêu chuẩn đóng chai phải lọc bỏ một số hợp chất để hợp quy với Bộ Y tế)

m3

200.000

 

 

 

V10102

 

 

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng cao (lọc, khử vi khuẩn, vi sinh, không phải lọc một số hợp chất vô cơ)

m3

450.000

 

 

 

V10103

 

 

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp

m3

1.100.000

 

 

 

V10104

 

 

Nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, dịch vụ du lịch...

m3

20.000

 

 

V102

 

 

 

Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

 

 

 

 

 

V10201

 

 

Nước thiên nhiên khai thác tinh lọc đóng chai, đóng hộp

m3

100.000

 

 

 

V10202

 

 

Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

m3

500.000

 

V2

 

 

 

 

Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch

 

 

 

 

V201

 

 

 

Nước mặt

m3

2.000

 

 

V202

 

 

 

Nước dưới đất (nước ngầm)

m3

3.000

 

V3

 

 

 

 

Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác

 

 

 

 

V301

 

 

 

Nước thiên nhiên dùng trong sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước đá

m3

40.000

 

 

V302

 

 

 

Nước thiên nhiên dùng cho khai khoáng

m3

40.000

 

 

V303

 

 

 

Nước thiên nhiên dùng mục đích khác như làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng

m3

3.000

thuộc tính Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 tại tỉnh Yên Bái
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên BáiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:09/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Văn Long
Ngày ban hành:15/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Tài nguyên-Môi trường
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi