Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND quy định về tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

Số: 15/2014/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tây Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ THU ĐƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

---------------------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP, ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP, ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP, ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC, ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC, ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC, ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP, ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC, ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1548/TTr-UBND, ngày 04/7/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thống nhất thông qua quy định mức thu phí, lệ phí; tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí và đối tượng không thu, miễn, giảm thu phí, lệ phí như sau:

Tổng cộng: 28 loại phí, lệ phí, gồm 14 loại phí và 14 loại lệ phí.

- Mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí: Kèm theo Phụ lục I

- Mức thu lệ phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu lệ phí: Kèm theo Phụ lục II

- Đối tượng không thu, miễn, giảm thu phí, lệ phí:

+ Thực hiện theo các văn bản của Trung ương quy định hiện hành.

+ Bổ sung các đối tượng: Kèm theo Phụ lục III

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua và thay thế các Nghị quyết sau:

1. Nghị quyết số 55/2003/NQ-HĐ, ngày 25/12/2003 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VI, kỳ họp thứ 10 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu; định mức phân bổ chi ngân sách; phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cho các cấp chính quyền địa phương; danh mục, mức thu phí và quản lý, sử dụng tiền phí thu được trên địa bàn tỉnh;

2. Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND, ngày 12/7/2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 10 về mức thu và quản lý sử dụng tiền phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

3. Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND, ngày 08/4/2008 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 13 về mức thu và quản lý sử dụng tiền phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

4. Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND, ngày 09/12/2009 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 18 về điều chỉnh tăng tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu lệ phí hộ khẩu, lệ phí chứng minh nhân dân;

5. Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND, ngày 09/7/2010 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 20 về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

6. Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND, ngày 29/10/2010 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 21 về mức thu và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu đối với phí qua đò ngang trên địa bàn tỉnh;

7. Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND, ngày 09/12/2011 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 3 về việc điều chỉnh mức thu phí, lệ phí;

8. Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND, ngày 12/7/2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 8 về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

9. Bãi bỏ Mục III, Nghị quyết số 09/2004/NQ-HĐ, ngày 30/7/2004 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 2 về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2004.

Điều 3. Giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ
(Kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND, ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh)

 

STT

Nội dung thu

Mức thu

Tỷ lệ phần trăm (%) tối đa để lại đơn vị thu

1

PHÍ CHỢ

 

Tối đa 100%

1. Đối với HKD cố định

 

1.1. Chợ hạng 1

 

- Thu theo diện tích thuê

1.500 đ/m2/ngày

- Thu theo hình thức hộ khoán

5.000 đ/hộ/ngày

1.2. Chợ hạng 2:

 

- Chợ đô thị

1.000 đ/m2/ngày

- Chợ vùng huyện

3.000 đ/hộ/ngày

1.3. Chợ hạng 3:

2.000 đ/hộ/ngày

2. Đối với HKD không thường xuyên, không cố định:

 

a.    Đối với hộ mang hàng hóa vào bán

 

a.1. Chợ hạng 1:

Hộ có diện tích:

 

- Trên 5 m2

6.000 đ/hộ/ngày

- Từ 3 m2 → 5 m2

5.000 đ/hộ/ngày

- Từ 1 m2 → dưới 3 m2

4.000 đ/hộ/ngày

- Dưới 1 m2

3.000 đ/hộ/ngày

a.2. Chợ hạng 2:

Hộ có diện tích:

 

- Trên 5 m2

5.000 đ/hộ/ngày

- Từ 3 m2 → 5 m2

4.000 đ/hộ/ngày

- Từ 1 m2 → dưới 3 m2

3.000 đ/hộ/ngày

- Dưới 1 m2

2.000 đ/hộ/ngày

a.3. Chợ hạng 3

Hộ có diện tích:

 

- Trên 5 m2

3.000 đ/hộ/ngày

- Từ 3 m2 → 5 m2

2.000 đ/hộ/ngày

- Từ 1 m2 → dưới 3 m2

1.000 đ/hộ/ngày

- Dưới 1 m2

500 đ/hộ/ngày

b. Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa vào chợ: (Xe ô tô vận tải hàng hóa)

 

- Từ 2,5 tấn trở xuống

5.000 đ/xe/lượt

- Trên 2,5 tấn

10.000 đ/xe/lượt

2

PHÍ BẾN, BÃI

 

Tối đa 100%

1. Đối với phương tiện vận tải vào bến, bãi:

 

- Xe máy 3 bánh, các loại xe lôi máy và tương đương:

7.000 đ/xe

- Xe taxi, xe du lịch đến 5 chỗ ngồi

15.000 đ/xe

- Xe chở khách:

 

+ Trên 5 →15 chỗ ngồi

20.000 đ/xe

+ Trên 15→30 chỗ ngồi

45.000 đ/xe

+ Trên 30 chỗ ngồi

75.000 đ/xe

- Xe vận tải đến 7 tấn

45.000 đ/xe

- Xe vận tải trên 7 tấn, các loại xe dùng vận chuyển container, các loại máy cạp, bang, xúc, ủi, lu, cẩu, các loại xe đầu kéo, các loại xe từ 10 bánh trở lên

75.000 đ/xe

- Xe buýt vận tải hành khách

4.000 đ/lượt/xe

2. Đối với hàng hóa:

 

- Hàng đỗ tại bến bãi (chủ hàng nộp):

7.000 đ/tấn

3

PHÍ VỆ SINH

 

Tối đa 100%

Phí vệ sinh rác:

 

- Rác hộ gia đình

15.000 đ/tháng

- Rác cơ sở dịch vụ kinh doanh, công ty kinh doanh dịch vụ, văn phòng đại diện các công ty, cơ quan, trường học

Từ 30.000 đ/tháng đến 160.000 đ/tháng

- Rác bệnh viện (rác sinh hoạt)

100.000 đ/tấn

- Rác trại giam

220.000 đ/tháng

- Rác chợ

100.000 đ/tấn

- Rác bến xe, nhà hàng, khách sạn

Từ 300.000 đ/tháng đến 1.000.000 đ/tháng

- Công ty, nhà máy sản xuất

400.000 đ/tấn

4

PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ

 

Tối đa 100%

a. Tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng do Nhà nước đầu tư là khoản thu thuộc NSNN:

 

- Ban ngày:

 

+ Xe đạp, xe đạp điện

2.000 đ/lượt

+ Xe máy, xe máy điện

4.000 đ/lượt

+ Xe cơ giới 3 bánh (thay thế xe lôi máy)

6.000 đ/lượt

+ Xe ô tô khách, ô tô chuyên dùng:

 

· Từ 4 - 9 chỗ ngồi

7.000 đ/chiếc/lượt

· Trên 9 chỗ ngồi

15.000 đ/chiếc/lượt

+ Xe ô tô vận tải hàng hóa

 

· Từ 2,5 tấn trở xuống

7.000 đ/chiếc/lượt

· Trên 2,5 tấn

15.000 đ/chiếc/lượt

- Ban đêm/ngày đêm:

 

+ Xe đạp, xe đạp điện:

3.000 đ/lượt

+ Xe máy, xe máy điện

6.000 đ/lượt

+ Xe cơ giới 3 bánh (thay thế xe lôi máy)

10.000 đ/lượt

+ Xe ô tô khách, ô tô chuyên dùng:

 

· Từ 4 - 9 chỗ ngồi

12.000 đ/chiếc/lượt

· Trên 9 chỗ ngồi

22.000 đ/chiếc/lượt

+ Xe ô tô vận tải hàng hóa:

 

· Từ 2,5 tấn trở xuống

12.000 đ/chiếc/lượt

· Trên 2,5 tấn

22.000 đ/chiếc/lượt

- Mức thu phí theo tháng:

50 lần mức thu ban ngày

Riêng tại khu vực Trường học:

 

- Ban ngày:

 

+ Xe đạp, xe đạp điện

500 đ/chiếc/lượt

+ Xe máy, xe máy điện

1.000 đ/chiếc/lượt

- Ban đêm/ngày đêm:

 

+ Xe đạp, xe đạp điện

1.000 đ/chiếc/lượt

+ Xe máy, xe máy điện

2.000 đ/chiếc/lượt

 

Riêng tại khu vực Siêu Thị:

 

- Ban ngày:

 

+ Xe đạp, xe đạp điện

Tối đa 1.000 đ/chiếc/lượt

+ Xe máy, xe máy điện

Tối đa 2.000 đ/chiếc/lượt

+ Xe cơ giới 3 bánh (thay thế xe lôi máy)

Tối đa 4.000 đ/chiếc/lượt

- Ban đêm/ngày đêm:

 

+ Xe đạp, xe đạp điện

Tối đa 2.000 đ/chiếc/lượt

+ Xe máy, xe máy điện

Tối đa 3.000 đ/chiếc/lượt

+ Xe cơ giới 3 bánh (thay thế xe lôi máy)

Tối đa 6.000 đ/chiếc/lượt

Riêng tại khu vực Bệnh viện, Trạm xá, Chợ:

 

- Ban ngày:

 

+ Xe đạp, xe đạp điện

1.000 đ/chiếc/lượt

+ Xe máy, xe máy điện

2.000 đ/chiếc/lượt

+ Xe cơ giới 3 bánh (thay thế xe lôi máy)

4.000 đ/chiếc/lượt

- Ban đêm/ngày đêm:

 

+ Xe đạp, xe đạp điện

2.000 đ/chiếc/lượt

+ Xe máy, xe máy điện

3.000 đ/chiếc/lượt

+ Xe cơ giới 3 bánh (thay thế xe lôi máy)

6.000 đ/chiếc/lượt

 

Tại Núi Bà Đen:

 

- Xe đạp, xe đạp điện

2.000 đ/chiếc/lượt

- Xe máy, xe máy điện:

8.000 đ/chiếc/lượt

- Xe ô tô từ 4-9 chỗ ngồi

10.000 đ/chiếc/lượt

- Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi

20.000 đ/chiếc/lượt

b. Tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện không do Nhà nước đầu tư là khoản thu không thuộc NSNN:

 

Tại Núi Bà Đen và Khu du lịch Long Điền Sơn:

 

- Xe đạp, xe đạp điện

Tối đa 3.000 đ/chiếc/lượt

- Xe máy, xe máy điện

Tối đa 10.000 đ/chiếc/lượt

- Xe ô tô từ 4-9 chỗ ngồi

Tối đa 15.000 đ/chiếc/lượt

- Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi

Tối đa 30.000 đ/chiếc/lượt

Các điểm đỗ, bãi trông giữ còn lại

Bằng mức quy định chung

Ghi chú:

- Ban ngày: Từ 06 giờ đến trước 19 giờ.

- Ban đêm từ 19 giờ đến trước 06 giờ hôm sau.

 

5

PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Tối đa 50%

- Thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất để sản xuất kinh doanh:

Mức tính phí theo diện tích:

 

+ Dưới 10.000 m2

3.000.000 đ/hồ sơ

+ Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2

3.500.000 đ/hồ sơ

+ Trên 100.000 m2

7.000.000 đ/hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất để ở

300.000 đ/hồ sơ

6

PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI

 

Tối đa 50%

a. Loại hồ sơ tài liệu của các tổ chức:

 

- Các loại tài liệu tọa độ địa chính, file, đĩa dữ liệu, bản đồ

200.000 đ/hồ sơ, tài liệu

- Các loại tài liệu về đất đai khác

100.000 đ/hồ sơ, tài liệu

b. Loại hồ sơ tài liệu của các hộ gia đình cá nhân:

 

- Hồ sơ tài liệu khu vực đô thị

80.000 đ/hồ sơ, tài liệu

- Hồ sơ tài liệu khu vực nông thôn

40.000 đ/hồ sơ, tài liệu

7

PHÍ THƯ VIỆN

 

Tối đa 70%

- Phí thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu:

 

+ Người lớn

25.000 đ/thẻ/năm

+ Sinh viên, học sinh cấp 3

20.000 đ/thẻ/năm

+ Thiếu nhi, học sinh cấp 1 và cấp 2

4.000 đ/thẻ/năm

- Phí sử dụng phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biệt khác (nếu có):

 

+ Người lớn

50.000 đ/thẻ/năm

+ Sinh viên, học sinh cấp 3

30.000 đ/thẻ/năm

8

PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

 

Tối đa 50%

- Trong khai thác khoáng sản

4.000.000 đ/1 lần thẩm định

- Để thi công các công trình xây dựng, giao thông và các công trình khác

2.000.000 đ/1 lần thẩm định

9

PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH, DI TÍCH LỊCH SỬ, CÔNG TRÌNH VĂN HÓA

 

Tối đa 50%

Di tích lịch sử, thắng cảnh Núi Bà

 

- Trẻ em (từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi)

8.000 đ/vé

- Người lớn

16.000 đ/vé

- Người cao tuổi

8.000 đ/vé

10

PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

 

Tối đa 70%

Lần đầu:

 

Nhóm 1: Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường:

Tổng vốn đầu tư:

 

≤ 50 tỷ đồng

5 trđ/1 báo cáo

> 50 và ≤ 100 tỷ đồng

6 trđ/1 báo cáo

> 100 và ≤ 200 tỷ đồng

10 trđ/1 báo cáo

> 200 tỷ đồng

12 trđ/1 báo cáo

Nhóm 2: Dự án công trình dân dụng:

Tổng vốn đầu tư:

 

≤ 50 tỷ đồng

6 trđ/1 báo cáo

> 50 và ≤ 100 tỷ đồng

8 trđ/1 báo cáo

> 100 và ≤ 200 tỷ đồng

12 trđ/1 báo cáo

> 200 tỷ đồng

16 trđ/1 báo cáo

Nhóm 3: Dự án hạ tầng kỹ thuật:

Tổng vốn đầu tư:

 

≤ 50 tỷ đồng

7 trđ/1 báo cáo

> 50 và ≤ 100 tỷ đồng

9 trđ/1 báo cáo

> 100 và ≤ 200 tỷ đồng

15 trđ/1 báo cáo

> 200 tỷ đồng

16 trđ/1 báo cáo

Nhóm 4: Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:

Tổng vốn đầu tư:

 

≤ 50 tỷ đồng

7 trđ/1 báo cáo

> 50 và ≤ 100 tỷ đồng

9 trđ/1 báo cáo

> 100 và ≤ 200 tỷ đồng

15 trđ/1 báo cáo

> 200 tỷ đồng

17 trđ/1 báo cáo

Nhóm 5: Dự án giao thông:

Tổng vốn đầu tư:

 

≤ 50 tỷ đồng

7 trđ/1 báo cáo

> 50 và ≤ 100 tỷ đồng

8 trđ/1 báo cáo

> 100 và ≤ 200 tỷ đồng

15 trđ/1 báo cáo

> 200 tỷ đồng

18 trđ/1 báo cáo

Nhóm 6: Dự án công nghiệp:

Tổng vốn đầu tư:

 

≤ 50 tỷ đồng

8 trđ/1 báo cáo

> 50 và ≤ 100 tỷ đồng

10 trđ/1 báo cáo

> 100 và ≤ 200 tỷ đồng

18 trđ/1 báo cáo

> 200 tỷ đồng

20 trđ/1 báo cáo

Nhóm 7: Dự án khác (không thuộc nhóm 1 đến nhóm 6):

Tổng vốn đầu tư:

 

≤ 50 tỷ đồng

5 trđ/1 báo cáo

> 50 và ≤ 100 tỷ đồng

6 trđ/1 báo cáo

> 100 và ≤ 200 tỷ đồng

10 trđ/1 báo cáo

> 200 tỷ đồng

12 trđ/1 báo cáo

Thẩm định bổ sung/ thẩm định lại

50% mức thu trên

11

PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT; KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT; XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

Tối đa 60%

a. Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất:

 

- Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm

400.000 đ/1 đề án

- Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ:

 

+ Từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm

1.000.000 đ/1 đề án, báo cáo

+ Từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm

2.500.000 đ/1 đề án, báo cáo

+ Từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

5.000.000 đ/1 đề án, báo cáo

b. Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt:

 

- Cho SX nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm

500.000 đ/1 đề án, báo cáo

- Cho SX nông nghiệp với lưu lượng 0,1 m3 đến dưới 0.5 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất 50 kw đến dưới 200 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng 500 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

1.500.000 đ/1 đề án, báo cáo

- Cho SX nông nghiệp với lưu lượng 0,5 m3 đến dưới 1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất 200 kw đến dưới 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng 3.000 m3 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm

4.000.000 đ/1 đề án, báo cáo

- Cho SX nông nghiệp với lưu lượng 1 m3 đến dưới 2 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất 1.000 kw đến dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng 20.000 m3 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm

8.000.000 đ/1 đề án, báo cáo

c. Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi:

 

Đề án, báo cáo có lưu lượng nước:

 

+ Dưới 100 m3/ngày đêm

500.000 đ/1 lần đề án, báo cáo

+ Từ 100 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm

1.500.000 đ/1 đề án, báo cáo

+ Từ 500 m3 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm

4.000.000 đ/1 đề án, báo cáo

+ Từ 2.000 m3 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm

8.000.000 đ/1 đề án, báo cáo

d. Thẩm định gia hạn, bổ sung

50% mức thu trên

12

PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ THĂM DÒ ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

 

Tối đa 60%

- Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm

400.000 đ/1 báo cáo

- Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ:

 

+ Từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm

1.000.000 đ/1 báo cáo

+ Từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm

3.000.000 đ/1 báo cáo

+ Từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

5.000.000 đ/1 báo cáo

- Thẩm định gia hạn, bổ sung

50% mức thu trên.

13

PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ, ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

 

Tối đa 60%

- Lần đầu

1.400.000 đ/hồ sơ

- Thẩm định gia hạn, bổ sung

50% mức thu nêu trên

14

PHÍ QUA ĐÒ (Đối với đò ngang)

 

Tối đa 100%

a. Hành khách:

 

- Trẻ em (6 đến dưới 16 tuổi)

1.000 đ/người/lượt

- Người lớn

2.000 đ/người/lượt

- Xe đạp, xe đạp điện

1.000 đ/chiếc/lượt

- Xe máy, xe máy điện

2.000 đ/chiếc/lượt

b. Hàng hóa:

 

- Từ 10 → dưới 50 kg

Tối đa 2.000 đ/lượt

- Từ 50 → 100 kg

Tối đa 4.000 đ/lượt

- Trên 100 → 200 kg

Tối đa 6.000 đ/lượt

- Trên 200 → 300 kg

Tối đa 8.000 đ/lượt

- Trên 300 → 500 kg

Tối đa 10.000 đ/lượt

- Trên 500 → 2.000 kg

Tối đa 20.000 đ/lượt

- Trên 2.000 → 5.000 kg

Tối đa 30.000 đ/lượt

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC LOẠI LỆ PHÍ
(Kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND, ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh)

 

STT

Nội dung thu

Mức thu

Tỷ lệ phần trăm (%) để lại đơn vị thu

1

Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân

 

- Lệ phí hộ tịch: Tối đa 60%

- Lệ phí cư trú, CMND: Tối đa 100%

1.1. Lệ phí hộ tịch:

 

a. Tại UBND cấp xã:

 

- Khai sinh

8.000 đ

- Kết hôn

30.000 đ

- Khai tử

5.000 đ

- Nhận cha, mẹ, con

15.000 đ

- Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

3.000 đ/1 bản sao

- Xác nhận các giấy tờ hộ tịch

5.000 đ

- Các việc đăng ký hộ tịch khác

8.000 đ

b. Tại UBND cấp huyện:

 

- Cấp lại bản chính giấy khai sinh

12.000 đ

- Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

5.000 đ/1 bản sao

- Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, giới tính, điều chỉnh hộ tịch

28.000 đ

c. Tại Sở Tư pháp, UBND tỉnh:

 

- Khai sinh:

75.000 đ

- Kết hôn:

1.500.000 đ

- Khai tử:

75.000 đ

- Nhận con ngoài giá thú

1.500.000 đ

- Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc

8.000 đ/1 bản sao

- Xác nhận các giấy tờ hộ tịch

15.000 đ

- Các việc đăng ký hộ tịch khác

75.000 đ

1.2. Lệ phí đăng ký cư trú:

 

a. Tại các phường nội thành của thành phố tỉnh Tây Ninh:

 

- Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc 1 người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

10.000 đ/lần đăng ký

- Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

15.000 đ/lần cấp

Riêng cấp đổi theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

8.000 đ/lần cấp

- Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú)

5.000 đ/lần đính chính

b. Tại các khu vực khác:

50% mức thu tại điểm a trên

1.3. Lệ phí Chứng minh nhân dân:

 

- Tại các phường nội thành của Thành phố Tây Ninh:

 

+ Cấp lại, đổi (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp CMND)

6.000 đ/lần cấp

- Tại các xã và các khu vực khác

50% mức thu trên

2

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

Tối đa 50%

- Cấp mới

600.000 đ/1 giấy phép

- Cấp lại

450.000 đ/1 giấy phép

3

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Lệ phí địa chính)

 

Tối đa 80%

a. Đối với hộ gia đình, cá nhân tại phường thuộc thành phố Tây Ninh

 

- Cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS gắn liền với đất:

 

+ Cấp mới

50.000 đ/giấy

+ Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào GCN

25.000 đ/lần cấp

- GCN chỉ có QSD đất (không có nhà và TS khác gắn liền với đất):

 

+ Cấp mới

25.000 đ/giấy

+ Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào GCN

20.000 đ/lần cấp

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

28.000 đ/1 lần

- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

15.000 đ/1 lần

- Cấp GCN QSH công trình xây dựng:

 

+ Cấp mới

30.000 đ/giấy

+ Cấp lại, cấp đổi, xác nhận GCN

20.000 đ/giấy

b. Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác:

 

- Cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS gắn liền với đất:

 

+ Cấp mới

25.000 đ/giấy

+ Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào GCN

12.000 đ/lần cấp

- GCN chỉ có QSD đất (không có nhà và TS khác gắn liền với đất):

 

+ Cấp mới

12.000 đ/giấy

+ Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào GCN

10.000 đ/lần cấp

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

10.000 đ/1 lần

- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

7.000 đ/1 lần

- Cấp GCN QSH công trình xây dựng:

 

+ Cấp mới

15.000 đ/giấy

+ Cấp lại, cấp đổi, xác nhận GCN

10.000 đ/giấy

c. Đối với tổ chức:

 

- Cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS gắn liền với đất:

 

+ Cấp mới

300.000 đ/giấy

+ Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào GCN

50.000 đ/giấy

- GCN chỉ có QSD đất (không có nhà và TS khác gắn liền với đất):

 

+ Cấp mới

100.000 đ/1 giấy

+ Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào GCN

50.000 đ/giấy

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

30.000 đ/1 lần

- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

30.000 đ/1 lần

- Cấp GCN QSH công trình xây dựng:

 

+ Cấp mới

300.000 đ/giấy

+ Cấp lại, cấp đổi, xác nhận GCN

50.000 đ/giấy

4

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

 

Tối đa 10%

- Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép)

75.000 đ/1 giấy phép.

- Cấp phép xây dựng các công trình khác

150.000 đ/1 giấy phép

- Gia hạn giấy phép xây dựng

15.000 đ/lần

5

Lệ phí cấp biển số nhà

- Cấp mới

40.000 đ/1 biển số nhà

Tối đa 100%

- Cấp lại

30.000 đ/1 biển số nhà

6

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh (Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin)

 

Tối đa 40%

- Cấp giấy chứng nhận ĐKKD:

 

+ Hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do UBND quận, huyện cấp

150.000 đ/1 lần cấp

+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do UBND tỉnh cấp

200.000 đ/1 lần cấp

- Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD

30.000 đ/1 lần

- Cấp bản sao giấy chứng nhận ĐKKD, giấy chứng nhận thay đổi ĐKKD hoặc bản trích lục nội dung ĐKKD

3.000 đ/1 bản

- Cung cấp thông tin về ĐKKD

15.000 đ/1 lần cung cấp

7

Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

 

Tối đa 50%

- Cấp lần đầu

150.000 đ/1 giấy phép

- Gia hạn, điều chỉnh nội dung

75.000 đ/1 giấy phép

8

Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

 

Tối đa 50%

- Cấp giấy lần đầu

150.000 đ/1 giấy phép

- Gia hạn, điều chỉnh nội dung

75.000 đ/1 giấy phép

9

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 

Tối đa 50%

- Cấp lần đầu

150.000 đ/1 giấy phép

- Gia hạn, điều chỉnh nội dung

75.000 đ/1 giấy phép

10

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

 

Tối đa 50%

- Cấp lần đầu

150.000 đ/1 giấy phép

- Gia hạn, điều chỉnh nội dung

75.000 đ/1 giấy phép

11

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

100.000 đ/1 giấy phép

Tối đa 75%

12

Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 

30%

- Lần đầu

200.000 đ/giấy phép

- Cấp đổi, cấp lại (do mất, hỏng hoặc có thay đổi về điều kiện kinh doanh liên quan đến nội dung trong Giấy phép)

50.000 đ/lần cấp

13

Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

 

0%

- Lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc

3.000 đ/bản

- Lệ phí chứng thực:

 

+ Chứng thực bản sao từ bản chính

2.000 đ/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đ/trang, tối đa 100.000 đ/bản

+ Chứng thực chữ ký

10.000 đ/trường hợp

14

Lệ phí trước bạ (đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi)

Tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 10% trên giá tính lệ phí trước bạ

0%

 

PHỤ LỤC III

ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THU VÀ MIỄN, GIẢM TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ
(Kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND, ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh)

 

STT

Tên phí, lệ phí

Đối tượng không thu phỉ, lệ phí

Đối tượng miễn, giảm phí, lệ phí

I. PHÍ

1

Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô

Không thu đối với học sinh có nhu cầu trông giữ xe đạp các Trường tiểu học, phổ thông cơ sở

 

2

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

 

a) Miễn thu đối với các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp quyền sử dụng đất để ở, để sản xuất nông nghiệp có diện tích trong hạn điền, các cơ quan Hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, các tổ chức Đoàn thể dùng vào mục đích công (không nhằm vào mục đích để sản xuất kinh doanh)

b) Miễn thu đối với các hồ sơ cấp lại

3

Phí thư viện

 

a) Miễn thu những người làm cộng tác viên của thư viện.

b) Giảm 50% đối với người khuyết tật nhẹ.

II. LỆ PHÍ

1

Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân

Lệ phí đăng ký cư trú:

Công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trở về khi đăng ký hộ khẩu trở lại.

 

2

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Không thu lệ phí đối với các trường hợp điều chỉnh biến động về đất đai và tài sản do các nguyên nhân không thuộc về chủ quan của người sử dụng đất và sở hữu tài sản trong các trường hợp sau:

1) Những sai sót do phương pháp đo đạc, xác định hoặc do chủ quan của đơn vị cấp giấy chứng nhận dẫn đến phải điều chỉnh sai sót trong Giấy chứng nhận.

2) Điều chỉnh diện tích do bị giải tỏa hoặc hiến, tặng, hoán đổi để xây dựng các công trình công cộng, các công trình phúc lợi xã hội.

3) Một số trường hợp biến động do các nguyên nhân khách quan khác.

 

 

 

 

thuộc tính Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Tây NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:15/2014/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Võ Hùng Việt
Ngày ban hành:16/07/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí

tải Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi