Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND Sóc Trăng quy định mức học phí đối với cơ sở GDMN, GDPT công lập

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

_________

Số: 13/2022/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM HỌC 2022 – 2023

___________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Xét Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 27 tháng ý năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2022 - 2023; Báo cáo thm tra của Ban văn hóa - xã hội của Hội đng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định mức học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; mức hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tư thục ở địa bàn không đủ trường tiểu học công lập và các học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định; vùng thực hiện mức học phí trên địa bàn tỉnh.
2. Đối tượng áp dụng:
Trẻ em và học sinh đang học tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và học viên đang học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Điều 2. Mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
Điều 3.
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2022./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- VP. Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- VP. Chính phủ;
- VP. Chủ tịch nước;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các Bộ: Tài chính, GD&ĐT;
- TT.T
U, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tính Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hồ Thị Cẩm Đào

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH VỀ VÙNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của Hội đồng nhân dân tnh Sóc Trăng)

_________________________

STT

Tên huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn

Vùng thành thị

Vùng nông thôn

Vùng dân tộc thuộc khu vực I

Vùng dân tộc thuộc khu vực III

 

Tổng cộng

07 phường, thị trấn

39 xã

46 xã, phường, thị trấn

17 xã, phường, thị trấn và 45 ấp

I

THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

 

 

 

 

1

Phường 1

 

 

x

 

2

Phường 2

 

 

x

 

3

Phường 3

 

 

x

 

4

Phường 4

 

 

x

 

5

Phường 5

 

 

x

 

6

Phường 6

 

 

x

 

7

Phường 7

 

 

x

 

8

Phường 8

 

 

x

 

9

Phường 9

 

 

x

 

10

Phường 10

 

 

x

 

II

THỊ XÃ VĨNH CHÂU

 

 

 

 

1

Phường 1

 

 

x

 

2

Phường 2

 

 

 

x

3

Phường Khánh Hòa

 

 

 

x

4

Phường Vĩnh Phước

 

 

 

x

5

Xã Vĩnh Hải

 

 

x

 

Ấp Vĩnh Thạnh B

 

 

 

x

6

Xã Lai Hòa

 

 

 

x

7

Xã Vĩnh Tân

 

 

x

 

Ấp Nô Puôl

 

 

 

x

Ấp Tân Nam

 

 

 

x

Ấp Nô Thum

 

 

 

x

8

Xã Lạc Hòa

 

 

 

x

9

Xã Hòa Đông

 

 

x

 

Ấp Lm Thiết

 

 

 

x

Ấp Trà Teo

 

 

 

x

Ấp No Tom

 

 

 

x

10

Xã Vĩnh Hiệp

 

x

 

 

III

THỊ XÃ NGÃ NĂM

 

 

 

 

1

Phường 1

x

 

 

 

2

Phường 2

x

 

 

 

3

Phường 3

x

 

 

 

4

Xã Tân Long

 

x

 

 

Ấp Long Thành

 

 

 

x

5

Xã Long Bình

 

x

 

 

6

Xã Vĩnh Quới

 

 

x

 

Ấp Vĩnh Thuận

 

 

 

x

7

Xã Mỹ Bình

 

x

 

 

8

Xã Mỹ Quới

 

x

 

 

IV

HUYỆN THẠNH TRỊ

 

 

 

 

1

Thị trấn Phú Lộc

 

 

x

 

Ấp Xa Mau 2

 

 

 

x

2

Thị trấn Hưng Lợi

 

 

 

x

3

Xã Châu Hưng

 

 

x

 

Ấp Kinh Ngay 2

 

 

 

x

Ấp Xóm Tro 2

 

 

 

x

4

Xã Thạnh Tân

 

 

x

 

Ấp B1

 

 

 

x

Ấp A2

 

 

 

x

5

Xã Thạnh Trị

 

 

x

 

6

Xã Tuân Tức

 

 

x

 

Ấp Trung Hòa

 

 

 

x

Ấp Trung Bình

 

 

 

x

Ấp Trung Thống

 

 

 

x

7

Xã Lâm Tân

 

 

x

 

8

Xã Lâm Kiết

 

 

x

 

Ấp Kiết Lợi

 

 

 

x

9

Xã Vĩnh Thành

 

x

 

 

10

Xã Vĩnh Lợi

 

x

 

 

V

HUYỆN MỸ XUYÊN

 

 

 

 

1

Thị trấn Mỹ Xuyên

 

 

x

 

2

Xã Tham Đôn

 

 

x

 

3

Xã Đại Tâm

 

 

x

 

Ấp Đại Nghĩa Thắng

 

 

 

x

4

Xã Thạnh Phú

 

 

x

 

Ấp Sóc Bưng

 

 

 

x

5

Xã Thạnh Quới

 

 

x

 

p Phú Giao

 

 

 

x

6

Xã Ngọc Đông

 

x

 

 

7

Xã Hòa Tú 1

 

x

 

 

8

Xã Gia Hòa 1

 

x

 

 

9

Xã Ngọc Tố

 

x

 

 

10

Xã Gia Hòa 2

 

x

 

 

11

Xã Hòa Tú 2

 

x

 

 

VI

HUYỆN MỸ TÚ

 

 

 

 

1

Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

x

 

 

 

2

Xã Mỹ Thuận

 

 

x

 

p Tam Sóc A

 

 

 

x

Ấp Tam Sóc B1

 

 

 

x

Ấp Tam Sóc B2

 

 

 

x

p Tam Sóc C1

 

 

 

x

3

Xã Thuận Hưng

 

 

 

x

4

Xã Phú Mỹ

 

 

 

x

5

Xã Long Hưng

 

x

 

 

6

Xã Hưng Phú

 

x

 

 

7

Xã Mỹ Hương

 

x

 

 

8

Xã Mỹ Tú

 

x

 

 

9

Xã Mỹ Phước

 

x

 

 

VII

HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

 

 

1

Thị trấn Châu Thành

 

 

x

 

Ấp Trà Quýt A

 

 

 

x

2

Xã An Ninh

 

 

x

 

3

Xã An Hiệp

 

 

x

 

Ấp Bưng Tróp A

 

 

 

x

4

Xã Hồ Đắc Kiện

 

 

x

 

5

Xã Thuận Hòa

 

 

 

x

6

Xã Phú Tâm

 

 

x

 

Ấp Phú Thành A

 

 

 

x

Ấp Phú Bình

 

 

 

x

Ấp Phú Hòa B

 

 

 

x

7

Xã Phú Tân

 

 

x

 

Ấp Phước Hòa

 

 

 

x

Ấp Phước Quới

 

 

 

x

8

Xã Thiện Mỹ

 

x

 

 

VIII

HUYỆN KẾ SÁCH

 

 

 

 

1

Thị trấn Kế Sách

 

 

 

x

2

Thị trấn An Lạc Thôn

x

 

 

 

3

Xã Kế Thành

 

 

 

x

4

Xã Thới An Hội

 

 

 

x

5

Xã An Mỹ

 

 

 

x

6

Xã Xuân Hòa

 

x

 

 

7

Xã Phong Nm

 

x

 

 

8

Xã An Lạc Tây

 

x

 

 

9

Xã Trinh Phú

 

x

 

 

10

Xã Ba Trinh

 

x

 

 

11

Xã Nhơn Mỹ

 

x

 

 

12

Xã Kế An

 

x

 

 

13

Xã Đại Hải

 

x

 

 

IX

HUYỆN LONG PHÚ

 

 

 

 

1

Thị trấn Long Phú

 

 

 

x

2

Thị trấn Đại Ngãi

x

 

 

 

3

Xã Long Phú

 

 

 

x

4

Xã Tân Hưng

 

 

x

 

Ấp Tân Lịch

 

 

 

x

Ấp Tân Qui A

 

 

 

x

Ấp Tân Qui B

 

 

 

x

Ấp Ko Kô

 

 

 

x

5

Xã Trường Khánh

 

 

x

 

6

Xã Song Phụng

 

x

 

 

7

Xã Hậu Thạnh

 

x

 

 

8

Xã Long Đức

 

x

 

 

9

Xã Phú Hữu

 

x

 

 

10

Xã Châu Khánh

 

x

 

 

11

Xã Tân Thạnh

 

x

 

 

X

HUYỆN CÙ LAO DUNG

 

 

 

 

1

Thị trấn Cù Lao Dung

x

 

 

 

2

Xã An Thạnh 3

 

 

x

 

3

Xã An Thạnh Nam

 

 

x

 

4

Xã An Thạnh 1

 

x

 

 

5

Xã An Thạnh Tây

 

x

 

 

6

Xã An Thạnh Đông

 

x

 

 

7

Xã Đại Ân 1

 

x

 

 

8

Xã An Thạnh 2

 

x

 

 

XI

HUYỆN TRẦN Đ

 

 

 

 

1

Thị trấn Trần Đề

 

 

x

 

2

Thị trấn Lịch Hội Thượng

 

 

x

 

Ấp Hội Trung

 

 

 

x

3

Xã Đại Ân 2

 

 

x

 

Ấp Lâm Dồ

 

 

 

x

4

Xã Trung Bình

 

 

x

 

Ấp Chợ

 

 

 

x

Ấp Bưng Lức

 

 

 

x

5

Xã Lịch Hội Thượng

 

 

x

 

6

Xã Liêu Tú

 

 

 

x

7

Xã Tài Văn

 

 

 

x

8

Xã Viên An

 

 

x

 

Ấp Bưng Sa

 

 

 

x

Ấp Tiếp Nhựt

 

 

 

x

9

Xã Viên Bình

 

 

x

 

Ấp Đào Viên

 

 

 

x

10

Xã Thạnh Thi An

 

 

x

 

Ấp Hưng Thới

 

 

 

x

Ấp Tắc Bướm

 

 

 

x

11

Xã Thạnh Thới Thuận

 

x

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2022 - 2023
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc TrăngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:13/2022/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Hồ Thị Cẩm Đào
Ngày ban hành:29/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi