Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND Tây Ninh quy định về phí sử dụng công trình đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

Số: 13/2014/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tây Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN RA, VÀO CỬA KHẨU

------------------------------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11, ngày 26/12/2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP, ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP, ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP, ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg, ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC, ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1546/TTr-UBND, ngày 04/7/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về Đề án thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thống nhất thông qua quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng thu: Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, dịch vụ có phương tiện chở khách và phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất, nhập khẩu ra vào cửa khẩu.

2. Mức thu (theo phụ lục đính kèm) là mức tối đa.

Ủy ban Nhân dân tỉnh căn cứ tình hình thực tế để Quyết định mức thu phù hợp áp dụng cho cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và cửa khẩu quốc tế Xa Mát; khi triển khai áp dụng cho các cửa khẩu khác trên địa bàn, phải được sự thống nhất của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Quản lý, sử dụng nguồn thu:

a) Tỷ lệ phần trăm để lại đơn vị thu để trang trải chi phí thực hiện thu tại các cửa khẩu tối đa là 10% số phí thu được, giao lại Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cho phù hợp;

b) Số phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng thu được sau khi để lại cho hoạt động thu phí theo quy định, số còn lại nộp ngân sách Nhà nước và điều tiết 100% cho ngân sách tỉnh;

c) Số phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng thu được ưu tiên dùng để đầu tư duy tu, sửa chữa, đầu tư mới các công trình tại các cửa khẩu; đầu tư các công trình quan trọng khác của địa phương.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng theo quy định pháp luật.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

 

PHỤ LỤC

VỀ MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN RA, VÀO CỬA KHẨU
(Kèm theo Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND, ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh)

 

Đvt: đồng/xe/lần ra vào

STT

PHƯƠNG TIỆN CHỊU PHÍ

MỨC THU TỐI ĐA

GHI CHÚ

 
 

A

Phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

 

 

I

Đối với hàng hóa là hoa quả, nông sản

 

 

 

1

Xe ô tô có tải trọng dưới 02 tấn, xe 03 bánh và các loại xe tương tự

80.000

 

 

2

Xe ô tô có tải trọng từ 02 đến dưới 04 tấn

160.000

 

 

3

Xe ô tô có tải trọng từ 04 đến dưới 10 tấn

240.000

 

 

4

Xe ô tô có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20fit

320.000

 

 

5

Xe ô tô có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40fit

400.000

 

 

II

Đối với hàng hóa khác (trừ các loại gỗ)

 

 

 

1

Xe ô tô có tải trọng dưới 02 tấn, xe 03 bánh và các loại xe tương tự

100.000

 

 

2

Xe ô tô có tải trọng từ 02 đến dưới 04 tấn

200.000

 

 

3

Xe ô tô có tải trọng từ 04 đến dưới 10 tấn

300.000

 

 

4

Xe ô tô có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20fit

400.000

 

 

5

Xe ô tô có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40fit

500.000

 

 

III

Đối với phương tiện chở hàng hóa là gỗ

 

 

 

1

Đối với phương tiện chở gỗ từ nhóm 1, 2, 3

Mức thu áp dụng bằng 02 lần đối với hàng hóa khác

 

 

2

Đối với phương tiện chở gỗ không thuộc gỗ nhóm 1, 2, 3 (gỗ có giá trị thấp, củi đốt,…)

Mức thu áp dụng bằng đối với hàng hóa khác

 

 

B

Phương tiện vận tải chở hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa tạm xuất tái nhập, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa của nước ngoài gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng hóa chuyển cảng

 

 

 

I

Phương tiện vận tải chở hàng hóa là hoa quả, nông sản

 

 

 

1

Xe ô tô có tải trọng dưới 04 tấn

800.000

 

 

2

Xe ô tô có tải trọng từ 04 đến dưới 10 tấn

1.200.000

 

 

3

Xe ô tô có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20fit

1.600.000

 

 

4

Xe ô tô có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40fit

2.000.000

 

 

II

Phương tiện vận tải chở hàng hóa khác

 

 

 

1

Xe ô tô có tải trọng dưới 04 tấn

1.000.000

 

 

2

Xe ô tô có tải trọng từ 04 đến dưới 10 tấn

1.500.000

 

 

3

Xe ô tô có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20fit

2.000.000

 

 

4

Xe ô tô có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40fit

2.500.000

 

 

III

Đối với phương tiện chở hàng hóa là gỗ

 

 

 

1

Đối với phương tiện chở gỗ từ nhóm 1, 2, 3

Mức thu áp dụng bằng 02 lần đối với hàng hóa khác

 

 

2

Đối với phương tiện chở gỗ không thuộc gỗ nhóm 1, 2, 3 (gỗ có giá trị thấp, củi đốt,…)

Mức thu áp dụng bằng mức đối với hàng hóa khác

 

 

C

Xe Khách

 

 

 

1

Dưới 12 chỗ ngồi

40.000

 

 

2

Từ 12 đến 30 chỗ ngồi

60.000

 

 

3

Từ 31 chỗ ngồi trở lên

100.000

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 13/2014/NQ-HĐND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Võ Hùng Việt
Ngày ban hành: 16/07/2014 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xây dựng
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác