Dự thảo Quyết định ban hành các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

---------

Số: /QĐ-TCT

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử và
phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

----------

Căn cứ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 68/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 09 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Tổng cục Thuế,

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực theo quy định tại Điều 26 của Thông tư số 68/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 09 năm 2019 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, khu vực, thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                               

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);

- Website Tổng cục Thuế;

- Lưu: VT, CNTT (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

CAO ANH TUẤN

 
Văn bản này có file đính kèm, tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm