Dự thảo Nghị quyết về phí sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định về phí sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư
  • Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
  • Loại dự thảo: Nghị quyết
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tài chính
  • Trạng thái: Đã biết

Nội dung tóm lược

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

-----------

Nghị quyết số:    /2020/NQ-UBTVQH14

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

DO NHÀ NƯỚC ĐỊNH GIÁ

-------------------

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13;

Căn cứ Tờ trình số   /TTr-CP ngày    tháng   năm 2020 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số   /BC-UBTCNS14 ngày    tháng   năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; 

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

Dịch vụ sử dụng đường cao tốc: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đường cao tốc đối với đường do Trung ương quản lý; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đường cao tốc đối với đường do địa phương quản lý.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng    năm 2020.

                                                       TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

                                                         CHỦ TỊCH

 

 

                                                        Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

 

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

-----------

Nghị quyết số:    /2020/NQ-UBTVQH14

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC PHÍ, LỆ PHÍ BAN HÀNH KÈM THEO LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ

-------------

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13;

Căn cứ Tờ trình số   /TTr-CP ngày    tháng   năm 2020 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số    /BC-UBTCNS14 ngày    tháng   năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; 

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung tiết 1.1 điểm 1, Mục V, Phần A Danh mục phí, lệ phí tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí

 

SSố TT

TÊN PHÍ

CƠ QUAN QUY ĐỊNH

1.1

Phí sử dụng đường bộ

 

 

a) Phí sử dụng đường bộ thu theo đầu phương tiện

Bộ Tài chính

 

b) Phí sử dụng đường cao tốc thu qua trạm thu phí đối với đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Chính phủ

 

 

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng    năm 2020.

 

                                                       TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

                                                         CHỦ TỊCH

 

 

                                                        Nguyễn Thị Kim Ngân

Dự thảo tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được Dự thảo tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm