Công văn 96150/CT-TTHT Hà Nội 2019 chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------------

Số: 96150/CT-TTHT

V/v: Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

 

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

 

Ngày 11/12/2019, Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 1048/PC-TCT ngày 10/12/2019 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của Độc giả Nguyễn Thu Phương (địa chỉ: Tầng 4, tòa CT1, Tòa nhà Bắc Hà C14, Tố Hưu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Email; flamboyant3007@gmail.com) do Cổng Thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến (sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Cục thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTG ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

...

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.14. Phần chi đóng góp vào các quỹ của Hiệp hội (các Hiệp hội này được thành lập theo quy định của pháp luât) vượt quá mức quy định của Hiệp hội.

...”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp công ty phát sinh chi phí đóng góp vào các quỹ của Hiệp hội được thành lập theo quy định của pháp luật, nếu phần chi đóng góp vào các quỹ của Hiệp hội nêu trên phù hợp với mức quy định của Hiệp hội thì được xác định là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Trường hợp phần chi đóng góp vào các quỹ của Hiệp hội nêu trên vượt quá mức quy định của Hiệp hội thì không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng Thông tin điện tử - Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn Độc giả thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng cục Thuế (để báo cáo);

- Phòng DTPC;

- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Tiến Trường

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực