Công văn 92132/CT-TTHT Hà Nội 2019 chính sách thuế đối với xóa nợ vay của tổ chức nước ngoài

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

Số: 92132/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế đi với hoạt động xóa nợ vay (gốc và lãi) của tổ chức nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

 

Kính gửi: Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị- Công ty trách nhiệm hu hạn
(Đ/c: Tầng 28, 29, 30, 31, 32 tòa nhà Văn phòng thương mại HUDTOWER, số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội)
MST: 0100106144

 

Trả lời Công văn số 1953/HUD-TCKT đề ngày 03/7/2019 của Tổng công ty đu tư phát trin nhà và đô thị - Công ty trách nhiệm hữu hạn b sung thông tin, tài liệu cho công văn số 1628/HUD-KSNB đề ngày 10/6/2019 hỏi về chính sách thuế đối với hoạt động xóa nợ vay (gốc và lãi) của tổ chức nước ngoài.

Ngày 26/8/2019, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 66968/CT-TTHT báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế vi đề xuất như sau:

Trường hợp Công ty Jana ký kết hợp đồng vay tiền của t chức nước ngoài (không có cơ sở thưng trú tại Việt Nam, không đáp ng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Thông tư s 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính), nay tổ chức nước ngoài có kế hoạch xóa khoản nợ vay (gốc và lãi) cho Công ty Jana thì:

- Đối với khoản lãi tiền vay, do không phát sinh thanh toán tiền cho t chức nước ngoài nên Công ty Jana không phải kê khai, nộp thay thuế nhà thầu cho tổ chức nước ngoài.

- Đi với khoản nợ vay (gốc và lãi) của Công ty Jana nay được xóa, Công ty Jana phải hạch toán thu nhập khác để xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

Ngày 19/11/2019, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4744/TCT-CS nhất trí với đề xuất của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn số 66968/CT-TTHT ngày 26/08/2019.

Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm bản phô tô Công văn số 4744/TCT-CS ngày 19/11/2019 của Tổng cục Thuế để đơn vị nghiên cứu thực hiện.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty trách nhiệm hữu hạn biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);

- Công ty TNHH Liên doanh Jana (để thực hiện);
- Phòng DTPC;
- Phòng TKT2; TKT3;

- Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

                                                                    

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực