Công văn 8998/VPCP-CN 2019 triển khai thu phí điện tử tự động không dừng tại tỉnh Cà Mau

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

---------

Số: 8998/VPCP-CN

V/v: Triển khai thu phí điện tử tự động

không dừng tại các dự án trên địa bàn

tỉnh Cà Mau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại văn bản số 7105/UBND-XD ngày 25 tháng 9 năm 2019 về việc tạm thời chưa triển khai lắp đặt hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau triển khai hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng đối với trạm thu phí thuộc các dự án do địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2018 và Công điện số 849/CĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2019; đồng thời, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các địa phương có liên quan, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;

- Lưu: VT, CN (2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực