Công văn 8986/VPCP-CN 2019 điều chỉnh phí sử dụng đường bộ các dự án BOT ở tỉnh Bình Phước

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

------------

Số: 8986/VPCP-CN

V/v: Điều chỉnh mức phí sử
dụng đường bộ các dự án BOT
trên địa bàn tỉnh Bình Phước

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;

- y ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

 

Về báo cáo của y ban nhân dân tỉnh Bình Phước (văn bản số 223/BC-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2019) về việc điều chỉnh mức phí sử dụng đường bộ các dự án BOT trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý kiến nghị của y ban nhân dân tỉnh Bình Phước đối với dự án BOT đường Hồ Chí Minh đoạn cầu 38 - Đồng Xoài theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- Các Bộ: KH&DT, TC;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;

các Vụ: KTTH, QHDP, V.I, TH;

- Lưu: VT, CN(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực