Công văn 88332/CT-TTHT Hà Nội 2019 quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi tách doanh nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------------

Số: 88332/CT-TTHT

V/v: Quyết toán thuế TNDN đối với trường hợp tách doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

                                                            

Kính gửi: Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam (GLVN)

(Đ/c: Km1.5 Pháp Vân, Công viên Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai,
TP. Hà Nội - MST: 0102599872)

 

Trả lời công văn số GLVN/FIN/101/HDT/1017/19 ngày 13/11/2019 của Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam (sau đây gọi là Công ty ) hỏi về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 7 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn như sau:

“3. Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định). Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

...”.

- Căn cứ điểm 8.2 Khoản 8 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“8.2. Các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế:

...”

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tách công ty phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tách công ty của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định) theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 1 (Cục Thuế TP Hà Nội) để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng TKT1;

- Phòng DTPC;

- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Trường

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực