Công văn 85108/CT-TTHT 2020 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

Số: 85108/CT-TTHT

V/v hoàn thuế GTGT đối với
dự án đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

                     Hà Nội, ngày  22 tháng 9  năm 2020

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc

(Địa chỉ: Tòa nhà vãn phòng, KCN Nội Bài, xã Quang Tiên, huyện Sóc Sơn, TP
Hà Nội -
MST: 0107411073)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 0401/CV-UBC/2018 ngày 12/4/2018 và hồ sơ bổ sung số 0501/CV-UBC/2018 ngày 10/05/2018 của Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc (sau đây gọi tắt là Công ty) đề nghị hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư. Sau khi báo cáo xin ý kiến Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 03/6/2018 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 106/2016/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016).

- Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính).

- Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Đối với vướng mắc của Công ty, Tổng cục Thuế đã có vãn bản số 3703/TCT-CS ngày 08/9/2020 hướng dẫn (bản photo kèm theo).

Đ nghị Công ty nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn tại công văn số 3703/TCT-CS ngày 08/9/2020 của Tổng cục Thuế, đối chiếu với tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm Tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng TKT1;

- Phòng DTPC;

- Lưu: VT, TTHT(2)

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Tiến Trường

 

 

 

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 85108/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
Cơ quan ban hành: Cục thuế TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 85108/CT-TTHT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 22/09/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Thuế-Phí-Lệ phí
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực