Công văn 835/TCT-HTQT 2020 hiệu lực Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Croatia

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

Số: 835/TCT-HTQT
V/v: Thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế gia Việt Nam và Crô-a-ti-a.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ vào kết quả hoàn thành các thủ tục pháp lý để các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước có hiệu lực;

Căn cứ Điều 29 (Hiệu lực) của Hiệp định gia Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Crô-a-ti-a về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, ký tại Zagreb, Crô-a-ti-a ngày 27/7/2018;

Tổng cục Thuế thông báo đ Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết ngày có hiệu lực và ngày áp dụng thực hiện của Hiệp định trên như sau:

Ngày Hiệp định có hiệu lực: từ ngày 23/5/2019.

Ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam: từ ngày 01/01/2020.

Ngày áp dụng thực hiện tại Crô-a-ti-a: từ ngày 01/01/2020.

Đ nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trin khai thực hiện Hiệp định thuế theo đúng các quy định về hiệu lực và ngày áp dụng như đã nêu trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CST, HTQT, Viện CL&CSTC (BTC);
- Các Vụ và đơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
- Đại diện Văn phòng TCT tại TP. HCM;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 
Đặng Ngọc Minh

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực