Công văn 78460/CT-TTHT Hà Nội 2019 chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với dầu máy biến thế

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

--------------

Số: 78460/CT-TTHT

V/v: Chính sách thuế BVMT đối

với dầu máy biến thế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

 

 

Kính gửi: Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP
(Địa chỉ: Tầng 18&19, số 229 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở,
Q. Đống Đa, TP. Hà Nội,

MST: 0101463614)

 

Trả lời công văn số 191/CV-PLC-TCKT ngày 11/9/2019 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP hỏi về chính sách thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với dầu máy biến thế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội

+ Tại Khoản 1 Điều 3 quy định đối tượng chịu thuế

“Điều 3. Đối tượng chịu thuế

1. Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm:

a) Xăng, trừ etanol;

b) Nhiên liệu bay;

c) Dầu diezel;

d) Dầu hỏa;

đ) Dầu mazut;

e) Dầu nhờn;

g) Mỡ nhờn.”

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế “Điều 4. Đối tượng không chịu thuế

1. Hàng hóa không quy đinh tại Điều 3 của Luật này không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường quy định đối tượng chịu thuế

“Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

1. Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch. Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch, chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch.”

- Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 8998/BTC-CST ngày 07/8/2019 của Bộ Tài chính.

Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới (Hệ thống HS) và Danh mục hài hòa thuế quan của Asean (Danh mục AHTN) thì dầu máy biến áp với mã số HS 27.10.19.60 (là dầu dùng cho máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng) và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch) không có tên tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT.

Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) nêu trên thì xăng, dầu, mỡ nhờn có tên tại Khoản 1 Điều 3 Luật Thuế BVMT mới thuộc đối tượng chịu thuế BVMT; Hàng hóa không quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT không thuộc đối tượng chịu thuế BVMT; Trường hợp nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn có tên tại Khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT thì chỉ tính thu thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP liên hệ với Phòng Thanh kiểm tra thuế số 3 để được hưóng dẫn cụ thể

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng TKT3;

- Phòng DTPC;

- Lưu: VT, TTHT(2).

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Tiến Trường

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực