Công văn 76/TCT-KK về hóa đơn doanh nghiệp giải thể

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

---------

Số: 76/TCT-KK

V/v Hóa đơn doanh nghiệp giải thể

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 13567/CT-TTHT ngày 12/11/2019 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hóa đơn doanh nghiệp giải thể. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in

2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ...

Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng...”.

- Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1c Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế:

“Điều 20. Khôi phục mã số thuế

1. Các trường hợp khôi phục mã số thuế

c) Người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng chưa được cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đề nghị được tiếp tục hoạt động trở lại.

- Căn cứ Công văn số 3224/TCT-KK ngày 13/08/2019 của Tổng cục Thuế về việc khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, thì:

1. Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng thì Cục Thuế thực hiện cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in theo đúng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tai chính.

2. Trường hợp doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế và thuộc trường hợp được khôi phục mã số thuế theo hướng dẫn tại Công văn số 3224/TCT-KK ngày 13/08/2019 của Tổng cục Thuế thì Cục Thuế thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính và Công văn số 3224/TCT-KK nêu trên. Sau khi được khôi phục mã số thuế doanh nghiệp thực hiện phát hành, sử dụng hóa đơn theo đúng quy định pháp luật về hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thực hiện và hướng dẫn doanh nghiệp./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn (để b/c);

- Website TCT;

- Lưu: VT, KK (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

                      

 

 

 

                       Nguyễn Thị Thu Phương          

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực