Công văn 7509/TCHQ-TXNK 2019 ngân hàng phối hợp thu thuế điện tử 24/7

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 7509/TCHQ-TXNK
V/v: Ngân hàng phối hợp thu với TCHQ và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Ngân hàng BNP Paribas - chi nhánh TP. Hà Nội;
- Ngân hàng BNP Paribas - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

 

Căn cứ vào Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng BNP Paribas - chi nhánh Hà Nội (BNP Paribas HN) và Ngân hàng BNP Paribas - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (BNP Paribas HCM) ngày 28/11/2019 và kết quả nghiệm thu kiểm th hệ thống Hải quan 24/7, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Bổ sung BNP Paribas HN và BNP Paribas HCM vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, thời gian chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 kể từ ngày 02/12/2019.

2. Thông tin kết nối với hệ thống của Tổng cục Hải quan:

- Đối với BNP Paribas HN và BNP Paribas HCM, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: http://192.168.1.2/TTDT31/TTDTPortal.asmx

- Đối với người nộp thuế, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal

3. Yêu cầu BNP Paribas HN và BNP Paribas HCM:

- Thông báo với Tổng cục Hải quan địa chỉ kết nối tới hệ thống chạy chính thức của ngân hàng.

- Thông báo thời gian bắt đầu thực hiện kết nối.

- Kiểm tra và phối hợp với Tổng cục Hải quan để kiểm tra kết nối giữa Tổng cục Hải quan và ngân hàng trên môi trường chạy chính thức.

- Thông báo với Tổng cục Hải quan đầu mối thường trực liên hệ về công nghệ và nghiệp vụ.

- Sau 2 tháng kể từ ngày chính thức Go live, đề nghị Ngân hàng BNP Paribas - chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng BNP Paribas - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả thực hiện với Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Báo Hải quan (để t/hiện);
- Website Hải quan (để t/hiện);
- Cục CNTT&TKHQ (để t/hi
n);
- Lưu: VT
, TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

                                                                    

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực