Công văn 7097/TCHQ-TXNK 2019 bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu thuế điện tử 24/7

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-----------------

Số: 7097/TCHQ-TXNK

V/v: Bổ sung danh sách ngân hàng
ph
i hợp thu với Tổng cục Hải quan
và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019

 

                            

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

- The Siam Commercial Public Company Limited - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

 

Căn cứ vào Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng The Siam Commercial Public Company Limited - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (Ngân hàng SCB-HCMC) ngày 01/11/2019 và kết quả nghiệm thu kiểm thử hệ thống Hải quan 24/7, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Bổ sung Ngân hàng SCB-HCMC vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, thời gian chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 kể từ ngày 10/11/2019.

2. Thông tin kết nối với hệ thống của Tổng cục Hải quan:

- Đối với Ngân hàng SCB-HCMC, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: http://192.168.1.2/TTDT31/TTDTPortal.asmx

- Đối với người nộp thuế, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal

3. Yêu cầu Ngân hàng SCB-HCMC:

- Thông báo với Tổng cục Hải quan địa chỉ kết nối tới hệ thống chạy chính thức của ngân hàng.

- Thông báo thời gian bắt đầu thực hiện kết nối.

- Kiểm tra và phối hợp với Tổng cục Hải quan để kiểm tra kết nối giữa Tổng cục Hải quan và ngân hàng trên môi trường chạy chính thức.

- Thông báo với Tổng cục Hải quan đầu mối thường trực liên hệ về công nghệ và nghiệp vụ.

- Sau 2 tháng kể từ ngày chính thức Go live, đề nghị Ngân hàng SCB-HCMC báo cáo kết quả thực hiện với Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Báo Hải quan (để t/hiện);

- Website Hải quan (để t/hiện);

- Cục CNTT&TKHQ (để t/hiện);

- Lưu: VT, TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Việt Cường

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực