Công văn 6442/VPCP-CN 2019 báo cáo hiện trạng các trạm thu phí BOT ở tỉnh Bình Phước

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 6442/VPCP-CN
V/v: Báo cáo về hiện trạng các trạm thu phí BOT trên địa bàn tỉnh Bình Phước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2019

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

 

Về báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (văn bản số 111/BC-UBND ngày 17 tháng năm 2019) về hiện hạng các trạm thu phí BOT trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khẩn trương rà soát việc thực hiện điều chỉnh mức phí sử dụng đường bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 3291/VPCP-CN ngày 23 tháng 4 năm 2019 và số 4139/VPCP-CN ngày 07 tháng 5 năm 2018, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, TC, KH&ĐT, CA;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ C
ng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, QHĐP, NC, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

                                                                    

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOs. MIỄN PHÍ dùng thử 1 số tính năng dành cho khách hàng đóng phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực