Công văn 62719/CT-TTHT Hà Nội 2019 về chính sách thuế nhà thầu

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-----------

Số: 62719/CT-TTHT
V/v chính sách thuế nhà thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2019

 

 

Kính gửi: Công ty JFE Engineering Corporation - Nhà thầu chính thực hiện công việc thi công và hoàn thành các hạng mục công việc liên quan đến gói thầu "CP-2: Nhà máy xử lý nước thải"
Địa chỉ: Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội;
MST: 0107454013

 

Ngày 15/7/2019, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số JFE-Acc-009-2019 đề ngày 25/6/2019 của Công ty JFE Engineering Corporation về việc đính chính thông tin đã gửi tới Cục Thuế TP Hà Nội. Về nội dung này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Công văn số 45549/CT-TTHT ngày 16/6/2019 ca Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu theo nội dung hỏi và các thông tin được cung cấp tại các công văn số JFE-ACC08/2017 ngày 16/3/2017 và công văn bổ sung thông tin, tài liệu số JFE-ACC-0008-2018 ngày 06/9/2018 của Công ty JFE Engineering Corporation.

Trường hp hiện nay, Công ty JFE Engineering Corporation xác định TSK (Nhà thầu nước ngoài) đáp ứng điều kiện kê khai, nộp thuế tại Việt Nam theo phương pháp hỗn hp (nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu) theo quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16 Mục 4 Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì đ nghị TSK căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh để xác định nghĩa vụ, kê khai và nộp thuế nhà thầu theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cụ thể, đề ngh Công ty hướng dẫn TSK liên hệ với đơn vị quản lý để được hỗ trợ.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty JFE Engineering Corporation được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT2;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực