Công văn 62332/CT-TTHT Hà Nội 2019 xử lý hóa đơn giá trị gia tăng với việc hủy hợp đồng

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

Số: 62332/CT-TTHT
V/v xử lý hóa đơn GTGT đối với việc hủy hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Fujiken HimLamBC
(Địa chỉ: Tầng 17, tòa tháp VIT Tower, số 519 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội; MST: 0106781265)

 

Trả lời công văn số 1906-02/CV- FujikenHimLamBC ngày 27/6/2019 của Công ty TNHH Fujiken HimLamBC hỏi về việc xử lý hóa đơn đã phát hành khi hủy hợp đồng bán nhà, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng ha không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng ha, khi xuất hàng trả lại cho người bản, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số k hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

- Căn cứ tiết b, Điểm 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

“b) Hồ sơ khai bổ sung

- Tờ khai thuế của kỳ tnh thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành km theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

-i liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.”

- Thực hiện tiết b Điểm 3 công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng Cục thuế hướng dẫn một số vướng mắc về kê khai và khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Căn cứ quy định trên, trường hp Công ty đã xuất hóa đơn cho người mua và đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định. Sau đó, bên mua vi phạm nội dung hợp đồng đã thỏa thuận, hai bên quyết định hủy hợp đồng đã ký thì việc xử lý hóa đơn GTGT đã lập trong trường hp này được thực hiện như trường hợp hàng bán bị trả lại theo hướng dẫn tại Điểm 2.8 Phụ lục 04 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên. Công ty căn cứ thỏa thuận hủy hóa đơn đã ký giữa các bên và các hồ sơ xử lý hóa đơn trong trường hợp hàng bán bị trả lại theo hướng dẫn nêu trên để kê khai điều chỉnh doanh số bán, thuế GTGT đầu ra và lập hồ sơ khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT, thuế TNDN theo hướng dẫn tại các văn bản pháp luật về luật quản lý thuế hiện hành.

Trong quá trình thực hiện còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Fujiken HimLamBC biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT2;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực