Công văn 570/TCT-KK 2020 khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất thủy điện

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

Số: 570/TCT-KK
V/v:
Khai thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất thủy điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

 

Trả lời công văn số 9187/CT-KK ngày 27/11/2019 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với chi nhánh hoạt động sản xuất thủy điện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 và Khoản 1 Điều 23 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Trường Thịnh (mã số thuế 6101177237, trụ sở chính tại tỉnh Kon Tum) có Nhà máy thủy điện Tà Vi tại tỉnh Quảng Nam:

- Nếu Công ty giao cho Chi nhánh tại tỉnh Quảng Nam (mã số thuế 6101177237-001) quản lý, vận hành và trực tiếp bán điện, phát sinh doanh thu bán điện từ Nhà máy thì Chi nhánh thực hiện lập hóa đơn GTGT và khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất thủy điện của Nhà máy theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

- Nếu Công ty giao cho Chi nhánh tại tỉnh Quảng Nam (mã số thuế 6101177237-001) quản lý và vận hành Nhà máy, không trực tiếp bán điện, không phát sinh doanh thu bán điện từ Nhà máy thì Công ty thực hiện lập hóa đơn GTGT và khai thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất thủy điện của Nhà máy theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam được biết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó Tông cục trưởng Phi Vân Tuấn (để báo cáo);

- Vụ Pháp chế (BTC);

- Các Vụ: PC, CS, DNL (TCT);

- Cục Thuế tỉnh Kon Tum;

- Website: TCT;

- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực