Công văn 5027/TCT-CS 2018 về hóa đơn điện tử

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

Số: 5027/TCT-CS
V/v
: Hóa đơn điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2705/CT-TTHT ngày 30/07/2018 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về sử dụng hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử.

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Hà Nam tại công văn số 2705/CT-TTHT ngày 30/07/2018, theo đó việc khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c
áo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT
;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực