Công văn 5027/TCT-CS 2018 về hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

Số: 5027/TCT-CS
V/v
: Hóa đơn điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2705/CT-TTHT ngày 30/07/2018 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về sử dụng hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử.

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Hà Nam tại công văn số 2705/CT-TTHT ngày 30/07/2018, theo đó việc khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c
áo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT
;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

 

 

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực