Công văn 4991/TCT-CS 2018 về việc miễn tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

Số: 4991/TCT-CS
V/v
: Miễn tiền thuê đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 9339/CT-KTTĐ ngày 11/9/2018 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc min giảm tin thuê đất của Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm i Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tin thuê đất, thuê mặt nước quy định:

Điều 19. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê trong các trường hợp sau:

……………………

i) Đất xây dựng công trình cấp nước bao gồm: Công trình khai thác, xử lý nước, đường ống và công trình trên mạng lưới đường ống cấp nước và các công trình hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước (nhà hành chính, nhà quản lý, điều hành, nhà xưởng, kho bãi vật tư, thiết bị).”

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với hướng xử lý tại công văn số 9339/CT-KTTĐ ngày 11/9/2018 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, cụ thể: Trường hợp Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức được nhà nước cho thuê đất tại số 8 Khổng Tử, Khu phố 3, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh để sử dụng vào mục đích làm trụ sở văn phòng làm việc thì không thuộc trường hợp được miễn tiền thuê đất quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục QLCS;
- Vụ CST-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực